Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Malmö

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på Centerpartiet är en röst för ett friare och grönare Malmö. Vi vill se ett nytt styre, en nödvändighet för ett bättre företagsklimat, bättre skolresultat och mindre moralism. Centerpartiet är en garant för att Malmö kommer att växa grönt och hållbart, att jämställdhet står högt på dagordningen, att den fria kulturen får frodas och att Malmö fortsatt är en öppen och välkomnande stad.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygg över bangården vid Malmö C och ge plats för kontor, bostäder och lokaler

Vi vill bygga över bangården vid Malmö Centralstation för att ge plats för fler bostäder, verksamhetslokaler och kotor samt koppla samman den nya stadsdelen Frihamnen med resten av staden. Med optimalt läge nära innerstad och centralstationen bör Frihamnen användas effektivt. Vi vill se ett fokus på faktorer som skapar u

Malmö stad ska inte ställa hårdare krav på företagare än lagen kräver

Vi vill att Malmö ska granska sina regleringar riktade mot företag och avskaffa alla krav som sträcker sig längre än svensk lag. Malmö ska bli förstahandsvalet för alla företag som vill etablera sig i södra Sverige. Centerpartiet vill erbjuda stadens medarbetare som möter företag vidareutbildning för att garantera att kontakten är serviceinriktat och med halverade handläggningstid.

Låt fristående aktörer driva skolor som länge misslyckats att förbättra resultat

Malmö har under en längre tid haft skolor med stora svårigheter att förbättra sina resultat likasom att skapa bättre ordning i skolan. Samtidigt finns fristående aktörer som arbetar framgångsrikt med unga enligt forskningsbaserade metoder. Centerpartiet föreslår därför ett pilotprojekt där den idéburna sektorn får kliva in och hjälpa till att driva skolor som under längre tid haft svårigheter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Politiken på riksnivå har generellt för mycket fokus på Stockholm i alla partier. Centerpartiet är bäst på att se hela landet men vi hade velat se ännu mer förståelse för Skånes, Malmös och Öresundsregionens unika utmaningar och möjligheter.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet i Malmö är ett grönt och liberalt parti som gärna samarbetar med andra partier som delar våra gröna och frihetliga värderingar. Efter valet ser vi helst ett samarbete med Moderaterna och Liberalerna men är även öppna för ett samarbete med Miljöpartiet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet utesluter att styra med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Malmö

Malmö ska verka för en lång paus i flyktingmottagningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Flyktingmottagande ska ske under ordnade former, med effektivt integration som snabbt hjälper människor att komma in i samhället. Varken Malmö eller andra kommuner bör vägra att ta emot flyktingar som kommer till Sverige. Då hade det till exempel varit ännu svårare för alla ukrainska flyktingar att få ett ställe att landa.

Cyklar ska prioriteras framför bilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig För att fler ska kunna cykla vill Centerpartiet bygga fler nya cykelbanor i hela staden. Eftersom ytan är begränsad kommer det innebära att ytor måste omfördelas från bil till cykel. Smalare gator innebär dessutom lägre hastigheter och mer trivsamma stadsmiljöer. Vi måste dock säkerställa tillgängligheten för exempelvis nyttotrafik, varutransporter och människor med funktionsvariation.

Kommunens skolor ska satsa särskilt på ämnena svenska och matematik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Allt för många elever går ut årskurs nio utan tillräckliga kunskaper att komma in på gymnasiet. När eleverna kommer upp på högstadiet blir insatserna många och kostnadsdrivande och därför behöver staden arbeta mer förebyggande för att se till att stadens ungdomar får de baskunskaper som krävs för att de ska nå sina mål, bland annat inom svenska och matematik.

Alla som har bidrag ska avkrävas aktiviteter på heltid

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet vill se aktivitetskrav med uppföljning av insatserna. Aktiviteter kan innebära att söka arbete eller delta i utbildningar för att öka sin anställningsbarhet. Den enskilda ska utifrån sina förutsättningar göra det man kan för att övergå till egen försörjning. Aktivitetskravet skall endast omfatta den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Inte vid tex sjukdom.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Åkermarken runt Malmö är något av Europas bästa vilket förstörs permanent när den bebyggs. Åkermarken är viktig för både miljö och klimat och bör ej förstöras på grund av för låg ambitionsnivå i centrala delar av staden. Därför vill Centerpartiet att Malmö i första hand växer genom att vi bygger högre och tätare i nya stadsdelar, till exempel Nyhamnen.

Elever som väljer skola längre bort från hemmet ska få gratis busskort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Malmöbornas möjlighet att påverka och utveckla måste öka, men inte genom fler kommunala omröstningar. Vi förespråkar ökat medborgarinflytande så att medborgare och lokala företagare får större möjlighet att medverka i beslut som rör närområde. Även en genomlysning av stadens förvaltningar som har kontakt med allmänheten, och säkerställa att staden alltid jobbar för invånarnas bästa.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen behöver agera för att det byggs fler billiga hyreslägenheter. Centerpartiet tror dock inte att den nuvarande ordningen där kommunen använder skattemedel för att subventionera lägenheter är långsiktigt hållbar. Kommunen bör istället agera för och uppmuntra fler innovativa sätt att bygga billigt: med färre krav, mindre detaljstyrning och mer flexibilitet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Äldre i Malmö är individer med olika personlighet, livsstil, intressen och behov. Privata företag ska få komplettera kommunens verksamhet i och med att med flera aktörer stimuleras förnyelse och utveckling. Vi vill också se valfrihet i äldrevården för att äldre, anhöriga och anställda ska känna trygghet i att det finns alternativ om man inte är nöjd med den verksamhet en enda aktör bedriver.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det är inte vem som driver skolan som är det viktigaste, utan förmågan att ta hand om och undervisa Malmös barn. Det är bra att det finns flera möjligheter än den kommunala skolan och att alla barn får möjlighet att välja vilken skola som passar hen bäst.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det kommunala kulturutbudet ska i första hand understödja det fria kulturlivet. Det kan handla om att tillgängliggöra kultur för barn, att öka den kulturella jämställdheten och skapa synergieffekter där ett brett utbud av kultur ökar stadens attraktivitet. Men offentlig kultur får aldrig ske på ett sätt som konkurrerar ut den fria kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska Malmö stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Malmös val:

 • Rusta upp allmännyttans lägenheter
 • Stötta föräldrar till barn som riskerar hamna snett
 • Öka personaltätheten i förskolor och skolor

Så svarar C: Alla Malmös barn förtjänar en trygg barndom, en bra skola och ett bra boende. Framgång för Malmös elever börjar med lärarna som kan fokusera på just undervisning, med minskad administrativ börda. Fler skolcoacher behövs med ansvar för utåtagerande elever, mentorskap och kontakt med vårdnadshavare. Med flera olika typer av bostäder i utsatta områden skapar vi ökad trygghet och mer rörelse.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Malmös val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Bygga ett tiotal snabba cykelvägar för arbetspendlare
 • Ge elevhälsan mer resurser

Så svarar C: Framgång för Malmös elever börjar med lärarna som kan fokusera på just undervisning, med minskad administrativ börda och fler kollegor. Förbättra elevhälsan med fler mobila elevhälsoteam, vars uppdrag är att genomföra större insatser på enskilda skolor som snabbt skapar trygga miljöer för eleverna. Fler ska kunna cykla med fler nya cykelbanor i hela staden som gör det lätt att lämna bilen hemma.