Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Linköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla i hela kommunen, på landsbygden och i tätorter. En röst på C är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp och gröna parker. För ökad jämställdhet och trygg omsorg. Vår politik får fler i jobb och bibehåller en låg skatt. Vi försvarar den liberala demokratin och värderingar mot främlingsfientlighet och rasism.

Våra viktigaste lokala förslag

Linköping - ledande i klimatarbetet

Linköpings kommun ska vara en av de ledande kommunerna i klimatomställningen. Linköping ska gå före och visa vad som är möjligt på klimatområdet. Vi vill att kommunen har högre satta klimatmål än vad som finns på nationell nivå. Vi vill öka produktionen av grön energi och arbeta med minusutsläpp. Vi vill ha en renare luft och arbeta för ett mer hållbart resande.

Landsbygden och lantbruket

Lantbruket är en strategisk resurs vi måste vara rädda om. Vi vill öka vår självförsörjningsgrad, inte bara för att närodlat är bäst för klimatet utan för att det också är viktigt för vår krisberedskap. Vi vill värna åkermarken och vi vill ha 100% svenska livsmedel i den offentliga maten. Vi vill även värna samhällsservice på landsbygden och garantera kommunal närvaro i hela kommunen

Trygghet genom förebyggande arbete

Det är genom en trygg skola, en meningsfull och utvecklande fritid och möjlighet till arbete för alla som vi hindrar rekryteringen till kriminalitet. Därför vi vill genom att satsa på förebyggande åtgärder riktade mot de tidiga åldrarna skapa ett tryggt samhälle. Vi vill även stärka samverkan mellan samhällets olika aktörer för att ännu bättre lyckas med att ge barn och unga bra framtidsutsikter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi gör i mångt och mycket samma bedömningar av viktiga frågor som man gör på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Linköpings bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill inte styra tillsammans med ytterkantspartier och populister.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Linköping

Vinstdrivande företag som bedriver äldreomsorg i kommunen ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla ska ha möjligheten att kunna påverka val av boende, antalet människor utsända av hemtjänsten och omsorgsgivare på olika typer av boenden oavsett var i kommunen man väljer att bo - på landsbygden eller i staden. Därför är det viktigt med flera olika utförare av omsorg.

Kommunen ska öppna ett centrum för att stötta invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Detta är inte något vi som kommun bör ägna oss åt. Istället bör vi se till hur vi på bästa sätt integrerar de som kommer till vår kommun och hur vi rustar dem för arbetsmarknaden. De som kommer hit vill bidra till samhället och vi måste se till att de kan bidra. Vi behöver alla som flyttar till Linköping.

Ånestadsskolan ska göras om till en högstadieskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Detta är en fråga som inte varit särskilt aktuell och därför är lite svår att ta ställning till. Så som det är nu så anser vi inte att den skall göras om till en högstadieskola.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vill en arbetsgivare införa kortare arbetsdagar med bibehållen lön står det arbetsgivaren fritt att göra det. Inom den kommunalt drivna äldreomsorgen har vi inget emot försök med detta på enskilda boenden för att se hur det fungerar. Däremot tror vi inte att det idag, med den kompetensbrist som finns, går att förkorta arbetsdagarna och bibehålla en god personaltäthet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att man inom omsorgen kan göra sig förstådd och förstå brukarna. Språkkunskaper måste kunna krävas vid anställning. Om det är just genom ett språktest eller på något annat sätt som anses bättre, spelar för oss mindre roll.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunens bolag skall inte, i den bästa av världar, konkurrera med den privata marknaden. Däremot har vi idag bolag som gör det, t.ex. fastighetsbolag, som vi som kommun både behöver och som få skulle vilja avveckla. Vi vill att de kommunala bolagen i så liten utsträckning som möjligt konkurrerar med det privata, men att helt stoppa det kan bli svårt när vi har fastighetsbolag och energibolag.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla skolor skall ta emot nyanlända elever. Det är bra för integrationen att de nyanlända eleverna finns på många skolor. Vi måste göra vad som går för att bryta skolsegregationen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen skall skapa förutsättningar för billigare bostäder genom de verktyg vi har. Vi ska däremot inte finansiera bostäder. Det måste ske genom att marknaden hittar billigare lösningar för byggnation och/eller genom statliga stöd för byggnation.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet har sett till att Linköpings kommun har ett av Sveriges högst satta mål för laddstolpar. Infrastrukturen skall inte vara ett hinder till en grön omställning i Linköping.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Staten måste ta ansvar för detta och se till att det utifrån alla kommuners olika förutsättningar görs en fördelning som medverkar till en god integration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Friskolorna är populära i Linköpings kommun. De är också mycket viktiga för att kunna erbjuda alla elever den utbildning som passar varje enskild elev bäst. För vissa är en stor skola bäst, för andra en mindre skola med en viss inriktning.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Genom ett gott kultur- och fritidsliv ges människor möjlighet att utveckla sina livsdrömmar. Alla, oavsett bakgrund och livsvillkor, utifrån sina önskemål och förutsättningar kunna ta del av ett starkt fritids- och kulturutbud. Det bidrar till välmående, trygghet och utvecklingen av kommunen. Vi kommer att verka för att kulturen i Linköping ges mer pengar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Att fortsatt ha en låg kommunalskatt är viktigt för oss. Vi måste värna om våra medborgares pengar och de måste gå till rätt saker. Det är bättre att se över kommunens kostnader och effektivisera än att varje gång det behövs pengar höja skatten.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Linköpings val:

 • Bygga ut socialtjänsten med ett områdesteam som arbetar på fältet
 • Genomföra insatser i grundskolan för att motverka att unga lockas till kriminalitet
 • Socialsekreterare ska arbeta mot ungdomsbrottslighet på alla kommunens skolor

Så svarar C: Extra viktig För att få bukt med otryggheten behöver vi satsa på att våra barn och unga och på vår gemensamma trygghet. Vi skall samverka med samhällets alla aktörer för att skapa trygga och attraktiva områden och vi skall arbeta med tidiga och förebyggande åtgärder för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng och se till att alla barn och unga har en ljus framtid.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Linköpings val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Erbjuda kompetensutbildningar för personal i kommunens äldreomsorg
 • Lägga mer resurser på krisberedskap

Så svarar C: Flera av dessa förslag är viktiga. Däremot är det kanske inte dem som vi skulle prioritera högst. Vi vill öka tryggheten i kommunen genom fler tidiga och förebyggande insatser. Vi vill ha en offensiv miljö- och klimatpolitik med högre satta mål än de nationella. Vi vill värna åkermarken, köpa in 100% svensk mat och vi vill se till att det finns samhällsservice i hela kommunen.