Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Jönköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt parti som står upp för medmänsklighet och mot rasism. Vi tror på människors kraft och kreativitet och vill skapa goda förutsättningar för småföretagen. Vi vill göra allt vi kan för att fler ska få ett jobb. Vi värnar utveckling på landsbygden och en hållbar livsmedelsproduktion. Vi tar ansvar för ekonomin för en trygg välfärd för alla. En aktiv klimat- och miljöpolitik.

Våra viktigaste lokala förslag

Hela kommunen ska leva

Centerpartiet arbetar för en levande landsbygd med goda möjligheter till företagande. Ge förutsättningar för lantbruk och matproduktion i kommunen och bevara jordbruksmark. Bostäder och kommunal service ska finnas överallt i hela kommunen.

Hållbarhet i fokus

Centerpartiet arbetar för ett kretsloppstänkande när det gäller avlopp, avfall, vattenförsörjning, ren luft och biogas. Vi är positiva till vindkraft och vill se fler energieffektiva lösningar. Fortsatt utbyggnad av cykelvägar samt fler pendlingsparkeringar.

God hushållning med kommunens ekonomi

Centerpartiet tar ansvar för en stabil och hållbar ekonomi som säkerställer att vi kan ha en jämlik skola och en trygg omsorg.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet är ett parti i mitten med lång erfarenhet av att leda kommunen och förmåga att fina kompromisser med andra partier. Den koalition som leder kommunen innevarande mandatperiod har fungerat mycket väl.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Jönköping

Bostäder och kommunal service ska finnas i hela kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla delar av kommunen ska ha goda förutsättningar att utvecklas. Med bredband som byggts ut i hela kommunen skapar vi förutsättningar för människor att bo och arbeta på landsbygden. Viktigt att kommunen är närvarande i alla kommundelar i form av förskola, skola, äldreomsorg mm.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från all form av bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det beslut som kommunen tagit om att bevara jordbruksmark är mycket viktigt. Lantbruksföretag i Jönköpings kommun är i behov av mark. Vi måste värna livsmedelsproduktion och bidra till ökad självförsörjning. Närproducerat håller landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald. Kompensationssystem ska tas fram om mark måste tas i anspråk för synnerligen samhällsviktig verksamhet.

Framkomligheten med bil i tätorten ska förbättras och farthinder tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I en växande stad måste gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras, det handlar om utrymme. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det nödvändigt med hastighetsdämpande åtgärder.

Kommunen ska verka för att den planerade gruvan i Norra Kärr stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Närheten till Vättern, en stor dricksvattentäkt, gör att vi säger nej till etablering av gruva i Norra Kärr.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den mat som serveras i skolan ska följa livsmedelsrekommendationer. Vegetariskt alternativ ska erbjudas. Vid upphandling ska krav på god djurhållning ställas, det underlättar för svenska livsmedel av hög kvalitet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Heltid som norm är en viktig fråga, vi behöver fler som arbetar heltid för att klara omsorgen men det är också en viktig jämställdhetsfråga och handlar också om pensionen. Viktigt att prioritera arbetsmiljöfrågor inom äldreomsorgen samt möjligheter till utbildning och fortbildning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Viktigt att kunna språket för att kunna förstå och ge rätt stöd. Angeläget att kommunen kan erbjuda språkutbildning. Kunskap i andra språk än svenska är också viktigt då många äldre med utländsk bakgrund också får omsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Med skattemedel kan vi inte finansiera eller subventionera bostäder. De kommunala bostadsbolagen har ett viktigt uppdrag att se till att det byggs bostäder i olika delar av kommunen och att också bygga små lägenheter där hyran kan hållas nere.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Idag finns LOV som innebär att flera privata företag kan erbjuda hemtjänst. Det är bra men också viktigt att kommunen säkerställer att tjänster av god kvalitet erbjuds.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Genom det kommunalt ägda bolaget Jönköping Energi kan vi medverka till fler laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Jönköpings kommun ska vara med och ta ansvar för flyktingmottagandet. Vi har visat att vi tillsammans med ett starkt och engagerat civilsamhälle har förmåga att göra det på ett bra sätt. Det handlar om medmänsklighet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Den stora andelen av skolor drivs av kommunen och flertalet väljer den kommunala skolan vilket är ett kvitto på att kommunen har en bra skolverksamhet. Det finns behov av justeringar i regelverket för friskolor och det är viktigt att alla skolor upprätthåller en god kvalitet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Trots satsningar under innevarande mandatperiod behöver vi göra ytterligare för kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Med en ökande andel äldre och fler barn så vet vi att det finns stora behov av fler äldreboenden, förskolor och skolor.

Vilka insatser ska Jönköpings kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Jönköpings val:

 • Öka insatserna mot våld i nära relationer
 • Öka resurserna till elevhälsan
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Jönköpings val:

 • Bygga ut kommunens cykelvägar
 • Skapa praktikplatser så att fler kommer i arbete
 • Säkra likvärdiga skolor i alla kommundelar