Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Hylte

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill ge kraft och möjligheter för alla människor att forma sina liv. Vi vill lyssna på våra invånare och medarbetare och tillsammans skapa den bästa livsplatsen Hylte. För oss är det viktigt att alla beslut ska vara välgenomtänkt och långsiktiga. Vi vill ha mer fokus på innehållet i förskola, skola och omsorg, så att alla kan nå sin fulla potential. Vi vill att Hylte ska bli mer klimatsmart.

Våra viktigaste lokala förslag

En förskola och skola där varje elev får förutsättningar att lyckas

Alla barn har rätt att få bra utbildning med fokus på elevernas trygghet, självkänsla och kunskapsutveckling. Vi vill att samverkan mellan skola, socialtjänst, BUP och habilitering utvecklas. Fler unga ska få hjälp i tid. Alla barn ska få möjlighet att nå sin fulla potential.

En trygg och tillgänglig omsorg med god arbetsmiljö för våra medarbetare

Vård och omsorg ska bygga på trygghet, valfrihet, tillgänglighet och hög kvalitet. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska ha hög prioritet i kommunens verksamheter för att Hyltes invånare och medarbetare inte ska drabbas av ohälsa eller utanförskap. Kommunen ska vara en god arbetsgivare, inte minst för att kunna bibehålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare.

Hela Hylte kommun ska utvecklas!

Oavsett var i vår kommun man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar och leva det liv man vill. Entreprenörer, föreningar och engagerade människor skapar förutsättningar för att hela Hylte ska leva. Vi ska ta tillvara och stimulera den kraften! Vi vill att fler bor, besöker, flyttar till och upplever Hylte.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill leda Hylte kommun. Gärna med mittenpartierna. Vi har haft ett bra samarbete med Moderaterna och vill gärna att fler ansluter sig till vårt ledarskap.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Denna mandatperioden är Sverigedemokraterna det parti som vi tyckte mest olika.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Hylte

En ny skola ska byggas i Rydöbruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Alla barn i Rydöbruks skola kan få plats i Torup, Kinnared och Elias Fries skolor, där de kan få fler klasskompisar och större tillgänglighet till elevhälsa. Ekonomiskt är en ny skola en stor investering, kommunen står inför många andra investeringar. Rydöbruks skola bär sig inte ekonomiskt idag, andra skolors elevpeng får stötta upp för att klara bemanningen. Satsa på undervisningens kvalitet!

Kommunen ska arbeta för tåg mellan Halmstad och Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är viktigt med god kollektivtrafik i hela kommunen och till vår närliggande kommuner. Tåg mellan Hyltebruk och Halmstad kan vara en kugge i detta. Det får dock inte ske på bekostnad av bussarna som trafikerar fler orter. För oss är stärkt kollektivtrafik till Gislaved och Falkenberg, och persontåg på HNJ-banan prioriterat

Forum Hylte ska byggas om till kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Tanken om ett kulturhus är god. Dock hade vi önskat en ordentlig utredning kring vad huset ska innehålla, vilka renoveringsbehov och investeringsbehov som finns innan vi köpte Forum, något vi ännu inte fått se. Vi vill satsa på kulturlivet i hela kommunen genom stöd till kulturaktörer och föreningar.

En ny idrottshall ska byggas i Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi vill bygga en ny idrottshall med matsal och kök vid Elias Fries skola. En modern idrottshall att använda för skolidrott och föreningars idrott. Denna ska ersätta Gamla Hallen som vi hoppas kunna få göra om till bostäder. Matsal för skolan skulle underlätta för medarbetare och få en mer hållbar mathantering.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Andelen äldre i Hylte blir allt fler. Fler människor behöver hemsjukvård och insatser i sina hem. Vi kommer på grund av pensionsavgångar behöva rekrytera fler till vård och omsorgsyrkena. Våra medarbetare räcker inte till att täcka behoven om vi skulle införa sex timmars arbetsdag. Vi behöver se över scheman och arbetssätt för att lyfta dessa viktiga yrken och få fler att välja dem. Prio för oss!

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill se ett större fokus på invånardialoger och dialoger med civilsamhället och näringslivet inför beslut som berör. På det sättet hoppas vi att få bättre beslutsunderlag som är förankrade hos fler. Det skulle stärka demokratin och göra fler intresserade av att utveckla kommunen. Fler kommunala folkomröstningar är inte ett mål i sig, men ska bara användas när det verkligen behövs.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att kunna göra sig förstådd och förstå på svenska är en grundförutsättning för att arbeta inom omsorgen. Det handlar om säkerhet och trygghet för vårdtagarna. De rutiner som finns för anställning säger att goda kunskaper i svenska är ett av kraven för anställning. Språktester är gjorda under utbildningen och bör kollas av under intervju, det är viktigt. Följs rutinen behövs inget extra språktest.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi behöver fler lägenheter i hela kommunen och det kommunala bostadsbolaget behöver ta ledartröjan att bygga lägenheter på de orter där inte andra bostadsbolag bygger. Det handlar både om billiga men framför allt attraktiva lägenheter för olika grupper av människor; unga, äldre, nyseparerade och personer med utflugna barn och stora hus. Det skulle leda till att fler barnfamiljer kan hitta hus här.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi vill tillåta privata aktörer. Vi ser stort behov av ny byggnad för äldreomsorg och förskola i Hyltebruk och anser att det finns företag med stor kunskap om hur omsorgs och trygghetsboenden byggs effektivt, som kan bygga och förvalta dessa byggnader på ett bättre sätt än kommunen kan och gör.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi har drivit på för att bygga ut laddinfrastrukturen i Hylte kommun så att fler ska ha möjlighet att ladda sina elbilar här. Vi har några företag som erbjuder laddstolpar, men marknaden fixar inte hela utbyggnaden själva. Det finns en politisk enighet om att detta ska genomföras vilket vi är glada för!

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: De senaste åren har kommunen haft avtal med Migrationsverket att ta emot ca 5-10 flyktingar vilket är en rimlig siffra. I samband med kriget i Ukraina ska Hylte ta emot ca 80 vilket också är rimligt. Vi kan och ska inte påverka hur människor sedan väljer att flytta och är glada när splittrade familjer kan återförenas och barn få träffa sina syskon och föräldrar igen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: I Hylte kommun finns idag Kyrkbackens förskola som är ett personalkooperativ och One Scholes Global som drivs av Plymothbröderna, med enbart elever från andra kommuner. Det finns ingen stor marknad för privata aktörer att driva skola i Hylte.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur i Hela Hylte är viktigt för oss. Vi vill stötta kulturutövare och föreningar att arrangera kulturevenemang runt om i kommunen. Kulturskolan, kultur i skolan, biblioteken och bion-viktiga för att alla ska få smaka på kultur. Vi vill att konsten i det offentliga rummet ska lyftas fram och beskrivas. Kulturföreningarna har viktig roll och kunskap kring lokala kulturhistorien och kulturlivet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Om vi ska ha samma omfattning på vår kommunala verksamhet behöver kommunskatten att vara oförändrad. Vi står inför nya och stora utmaningar i välfärden som behöver mötas med nya arbetssätt, metoder och digitala tjänster. Vi behöver utveckla nya samarbeten och samverkan mellan kommuner, regionen, näringslivet, civilsamhället och högskolorna för att gemensamt klara av uppdraget.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Hyltes val:

 • Lägga mer resurser på att få utlandsfödda i arbete
 • Renovera äldreboendet Malmagården
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor

Så svarar C: Extra viktig Att få vara med och bidra till det gemensamma samhället är viktigt för alla människor. Vi har inte råd att låta några stå utanför, alla behöver hjälpas åt och bidra genom arbete. Vi har inte råd att låta ungdomar må dåligt och inte klara av sin skolgång - alla ska få så goda förutsättningar det går för sina liv. Vi vill se ett nytt äldreboende i Hyltebruk som ersätter uttjänta delar av Malmagården