Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Helsingborg

Varför ska väljarna rösta på er?

I vårt Helsingborg ska alla känna sig trygga och ha en meningsfull vardag. Tillsammans ser vi till att klara klimatomställningen. Här har landsbygden samma möjligheter som stan, Här ska det gå att lita på vården och att varje elev får chans att klara skolan. Här kommer besluten närmare dig genom dialog och involvering. För Helsingborgs bästa.

Våra viktigaste lokala förslag

Helsingborgarna ska kunna lita på välfärden, från tidig ålder och vidare i livet

Skola, vård och omsorg ska gå att lita på. Förstärkt elevhälsa i skolan, kvalitativ omsorg i hela kommunen oavsett utförare, en garanterad fast vårdkontakt i hemvården. Vi behöver tänka nytt och innovativt för att klara framtidens välfärdsutmaningar som också måste ske tillsammans mellan lärare och elever, vårdtagare och vårdgivare. Det är tillsammans som vi skapar och möter framtidens välfärd.

Hela Helsingborg behövs - samma möjligheter var man än lever, bor och verkar

En pulserande, trygg men också grönare stad med plats för människor samtidigt som vi utvecklar våra stationsorter och byar med tillgänglig samhällsservice, bostäder och kollektivtrafik. Där helsingborgarna involveras i dialoger och beslutsprocesser. Högre krav på hållbart grönt byggande, bevara mer åkermark och bygga mer yteffektivt, därmed ett bättre Helsingborg även för kommande generationer.

Ett Helsingborg som håller ihop.

Det stora utanförskapet och den upplevda otryggheten som många helsingborgare känner är utmaningar som behöver bemötas med kraft. Framtidstro, förebyggande arbete och en bättre integration blir avgörande. Ökat stöd för att vända skolor med dåliga resultat, förbättrad svensk- och samhällsundervisning, insatser till föreningslivet och civilsamhället för att skapa meningsfulla fritidssysselsättningar

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Helsingborgs bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att ge SD makt eller inflytande över hur Helsingborg ska styras.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Helsingborg

Avgiftsfri parkering ska införas i centrum på lördagar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centrumutvecklingen och vår stadskärna är väldigt viktig för Centerpartiet. Människor, cyklar, uteserveringar och upplevelser med mera måste få ta mer plats och bilen mindre. Därför behöver fler utnyttja kollektivtrafiken.

Villor ska prioriteras i nya området Östra Ramlösa

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill se en blandad bebyggelse med rad- och kedjehus, flerfamiljshus och villor. I form av både ägande-, hyres- och bostadsrätter. Yteffektiv och klimatsmart byggnation samt markanvändning.

Det ska hållas fler folkomröstningar i Helsingborgs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill se ett demokratilyft i Helsingborg. Alla ska ha möjlighet att delta aktivt i det demokratiska samhället på sina villkor och möjlighet att påverka utvecklingen av Helsingborg. Genom nya mötesplatser, ett aktivt demokratiutvecklingsarbete och att invånarinvolvering genomsyrar beslutsprocesser, kan vi lyfta demokratin ytterligare. Därmed naturligt minska behov och önskemål om folkomröstningar

All utförsäljning av kommunal verksamhet ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är positiva till att ha många olika aktörer som bidrar till en ökad valfrihet exempelvis inom hemvården, äldreomsorgen och skolan. Däremot att sälja verksamhet så som Öresundskraft, som vi sa nej till, kommer vi fortsatt att vara bestämt emot.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från byggnation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har Europas bästa åkermark i Helsingborg men är bland de värsta kommunerna i landet på att exploatera åkermark för verksamheter. Centerpartiet kommer fortsatt att säga nej till detta för klimatets, nödvändig matproduktion, vår beredskap och för kommande generationers skull. Om vi lyfter blicken så finns det betydligt bättre mark för placering av logistikcenter än på Europas bästa åkermark.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver många händer inom äldrevården, idag och framöver. Självklart ska arbetsförhållande och villkor vara bra, men vi ser hellre ett ökat utnyttjande av t ex digitalisering som både skulle ge bättre arbetsförhållande och mer tid för personalen på de vårdande insatserna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kompetens är viktigt vid anställning, inte språktester, och att den används på rätt sätt för högre kvalitet och mervärde både för vårdtagare och anställda. I det sammanhanget vill vi att språkkunskaperna stärks bland de anställda för att göra enklare att kommunicera med vårdtagarna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det har byggts många hyreslägenheter de senast åren, både av Helsingborgshem och privata aktörer. I de fall där statliga lån/subventioner kunnat utnyttjas har så gjorts vilket medfört lägre hyreskostnader i de projekten. Kommunen ska inte finansiera byggproduktion.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den som är i behov av vård och omsorg måste kunna lita på att den håller hög kvalitet och finns där den behövs och även kunna välja. Vi måste bl a ställa samma höga krav på kvalitet oavsett vem som utför tjänsterna. Ett kvalitetssäkringssystem behövs så att äldreboenden och hemtjänst kan bedömas likvärdigt, oavsett utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill att det ska bli lättare att äga en elbil, även för de som bor i lägenhet. Vid nybyggnation av lägenheter ska det ställas krav att sätta upp laddstolpar i anslutning till fastigheten. Även öka tillgängligheten genom att det redan befintliga elnätet ska kunna användas mer, genom att göra det möjligt att ladda elfordon vid till exempel lyktstolpar vilket skapar möjlighet för långsam laddning.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi värnar asylrätten. I Helsingborg tar vi årligen emot ett 70-tal asylberättigade flyktingar sedan några år tillbaka. Att ta emot färre skulle enbart medföra att vi ”lämpar” över ansvaret till andra mindre kommuner inom t ex Familjen Helsingborg.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Alla skolor ska vara bra skolor och likvärdigheten ska stärkas samt kvaliteten jämföras samtidigt som valfriheten för elever att kunna välja skola ska finnas. Dock viktigt med en balans i förhållande till antalet elever.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Ett rikt kulturliv bidrar till en meningsfull och utvecklande vardag för helsingborgarna. Vi har förmånen att ha flera viktiga och välkända kulturinstitutioner. Viktiga att utveckla samtidigt som det fria kulturlivet är angeläget för att utveckla kulturen framåt. Kulturen behöver dock bli tillgänglig för fler, både på landsbygden, i andra stadsdelar och på våra äldreboenden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: En god ekonomisk hushållning är grunden för att vi ska kunna stärka välfärden, bygga en grönare och bättre stad samt investera. Därför är det viktigt att vi har en klok, långsiktig och ansvarsfull hantering av vår gemensamma ekonomi och våra skattepengar. Att vi säkrar att staden både har en budget i balans och en god kreditrating.

Vilka insatser ska Helsingborgs stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Helsingborgs val:

 • Ge elevhälsan mer resurser
 • Rusta upp allmännyttans lägenheter
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Helsingborgs val:

 • Införa en fast vårdkontakt i hemtjänsten
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Öka resurserna till äldreomsorgen