Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Götene

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti och vi vill skapa lika villkor för alla människor oavsett vart du bor. Landsbygd, stad eller förort. En röst på Centern är en röst för klimatets bästa, minskade utsläpp och grön omställning. Vår politik får fler i jobb och sänker skatter. Vi jobbar för ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla elevers rätt till en trygg och stimulerande skolgång

Alla elever ska få förutsättningar så det livslångs lärandet känns positivt. Vi vill jobba för mer samverkan och förebyggande insatser för att alla lever ska lyckas. En proaktiv elevhälsa med tidiga insatser med resurser för stöd till alla som behöver det. Fler gymnasiala yrkesutb. i samverkan med det lokala näringslivet är också en viktig fråga för att fler ska ha chans till fullföljda studier.

Götene ska vara en trygg och bra plats att bo på under hela livet

Vård och omsorg ska hålla hög kvalité med välutbildade medarbetare och för att vara en attraktiv arbetsgivare ska kommunen erbjuda möjlighet till vidareutbildning. För att göra karriär inom sin egen yrkesbana. För att minska ensamheten för äldre är mötesplatser viktiga i hela kommunen och vi vill fortsätta utveckla Träffpunkterna i hela kommunen tillsammans med olika ideella föreningar mfl.

Ett hållbart och sammanhållet miljö- och klimatarbete

För oss i Centern är miljön en viktig del av vara en framgångsrik kommun. Vi vill jobba för mer lokal- och närproducerad mat i kommunens kök. Öka satsningar på förnybar energi, ex ska förutsättningar för solceller alltid vara med vid renovering och nybyggnation av kommunala fastigheter. Möjliggöra utbyggnad av laddinfrastruktur i hela kommunen, undvika att bygga på bördig jordbruksmark

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Politiken på riksnivå harmoniserar bra med vår lokala politik och vi har samsyn kring de frågor som behandlas och diskuteras på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha ett politiskt samarbete som är förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa. det är viktigt med en bred förankring för att hålla långsiktigt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte ge SD makt över hur Sverige ska styras inte regeringssamv. med V

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Götene

Hela Brännaskogen ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig All tätortsnära skog ska skyddas i möjligaste mån och det är även viktigt att koppla ihop de grönområden som vi har för att utveckla våra natur och rekreationsområden. Om en del av ett område behöver tas i anspråk för byggnation ska det kompenseras för att inte minska det totala området. Sen tror vi att olika intressen kan samverka med varandra för en god miljö för både barn och unga.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig i kommunen har vi många området som kan utvecklas för byggnation det kan inte få vara så att närheten till ett dike, bäck, konstgjord damm ska förhindra byggnation. Vi behöver få till mer byggnation även på landsbygden och då inte på jordbruksmark.

Övervakningskameror ska sättas upp på offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Övervakningskameror skapar en falsk trygghet och löser inte problemen. Det gäller att istället bygga miljöer som är trygga och åtgärda de miljöer som upplevs otrygga. Det handlar om hållbar samhällsplanering

Kommunen ska köpa tillbaka Västerbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Olins Gymnasiets etablering är mycket positiv för Götene kommun och dess näringsliv. Skolan har renoverats för ca 25 milj. kr av entreprenören och har blivit ett lyft för hela området. Kommunen behöver inte fler lokaler och vi har andra utmaningar med nybyggnation av badhus och förskola som prioriteras.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har en utmaning inom äldreomsorgen och det är att få fler att söka till yrken inom äldreomsorgen. Med en åldrande befolkning behöver vi fler som jobbar inom ÄO och då är inte lösningen att arbeta färre timmar. Vi behöver jobba för ett hållbart yrkesliv för att fler ska orka och vilja jobba heltid. Statusen på yrket behöver höjas rejält.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är bättre att engagera sig i ett politiskt parti. Att rycka ur frågor från sitt sammanhang att folkomrösta om ur sin helhet är aldrig långsiktigt bra. Då är det bättre att jobba mer med dialogmöten inom olika områden för att lyssna in inför kommande beslut.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att alla ska kunna göra sig förstådda men språktest är inte lösningen. Det är viktigt att vi har en kvalitetssäkrad SFI undervisning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte finansiera hyreslägenheter med skattepengar

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Är positivt med fler aktörer på marknaden för valfrihetens skull. Det är kvalitén som är viktigast och den ska alltid säkras av såväl kommunala som privata utförare

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommuner har aldrig byggs bensinstationer och vi ska inte heller ansvara för publika laddstolpar. Men vi ska möjliggöra byggnation runt om i kommunen för att få till en bra laddinfrastruktur. Det gäller att vara med och skapa möjligheter, upplåta mark mm. För att skapa förutsättningar för byggnation av olika intressenter.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den nivå av flyktingmottagande vi har idag fungerar bra och nya invånare är välkommet i vår kommun. Vi behöver mer arbetskraft i vår kommun och då är nya svenskar ett välkommet tillskott.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi ser att den nivå som finns idag fungerar bra

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen är viktig för kommunen och vi vill gärna växla upp de pengar vi lägger på kultur idag med fler olika aktörer och att vi då även ökar resurserna i kommunen

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har kommande utmaningar inom byggnation av infrastruktur, förskola och badhus så vi ser det viktigt att kunna behålla den skattesats vi har i framtiden. Dessa byggnationer påverkar driften framöver och vi har även stora utmaningar inom äldreomsorgen med en åldrande befolkning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Götenes val:

 • Bygga cykelväg mellan Götene och Källby
 • Bygga ett nytt badhus
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor

Så svarar C: Ny cykelväg från Källby till Götene står högt upp på önskelistan och för att kunna genomföra det krävs ett samarbete med Trafikverket mfl. Ny byggnation av badhus är beslutat nu så ska vi se till att det blir riktigt bra. Elevhälsan bör utöka sitt samarbete med fler för att bli ännu starkare