Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Falköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet står upp för varje människas rätt och lika värde. Vi vill utveckla hela kommunen genom att ta fram en landsbygdsstrategi. Miljö och klimat är viktigt för oss och vi vill driva på i omställningsarbetet. Barn och unga är vår framtid och vi vill att tidiga och samlade insatser görs för barn med särskilda behov. Bra kollektivtrafik behövs för att hela kommunen ska fungera.

Våra viktigaste lokala förslag

Arbetsmarknad och social hållbarhet

Vi har idag en stor arbetslöshet samtidigt som näringslivet har svårt att hitta rätt utbildad personal.Vi kommer arbeta för att minska arbetslösheten genom utbildning och kunskapsmatchning mot företag.Barn och unga ska ges rätt förutsättningar att lyckas i skolan.På så sätt minskar vi arbetslösheten och fler människor känner gemenskap och den ekonomiska tryggheten ökar.

Landsbygdsutveckling

Vi vill arbeta för mer utveckling i kommunens mindre tätorter. Det kan vara bostadsbyggande, bättre kollektivtrafik, möjliggörande av service och ett rikt kultur - och fritidsliv. Det finns stort engagemang i våra tätorter och det vill vi bli bättre på att ta tillvara.

Miljö och klimatsatsning

För att vi ska minska den negativa miljö- och klimatpåverkan behöver vi jobba än mer för att utveckla grön energi genom bland annat mer solenergi. Sol och vind är två gröna alternativ som förhållandevis snabbt kan vara på plats. Blir vi mer självförsörjande på grön energi höjer vi samtidigt vårt totalförsvar. Parallellt med detta kommer vi arbeta för utökad kollektivtrafik.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Alla riksfrågor går inte att applicera rakt av på lokal nivå men vår politik i Falköping utgår från vår ideologi och politik samtidigt som vi på lokal nivå måste vara pragmatiska och samarbeta för att lösa kommunens utmaningar på bästa sätt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att det ska vara en stabil majoritet där Centerpartiet är ett av majoritetspartierna för kommunens bästa. Den majoritet som varit sedan 2019 tycker vi har fungerat bra där alla partier haft respekt för varandras politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna, vår ideologi och politik står väldigt långt ifrån varandra.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Falköping

Planerna på att bygga Platåskolan för över tusen elever ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Elever och personal behöver en skola med god arbetsmiljö och hög kvalité. Genom att samla kompetens på färre skolor, Stenstorp och Floby högstadier och Platåskolan, kan vi använda resurser på bästa sätt. Vi tror detta kommer att gynna alla elevers mående och lärande och göra det lättare att rekrytera utbildad personal.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Jag tror inte övervakningskameror skapar trygghet.Jag tror på människan, frihet och demokrati och hård kontroll av invånare minskar vår frihet och demokrati. För att skapa trygghet behövs andra insatser, till exempel tidiga insatser till barn och unga, områdesbaserad utveckling tillsammans med föreningar, civilsamhälle och näringsliv.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Detta är inte en stor fråga i Falköpings kommun då vårt mål är att inte ha konkurrerande bolag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Risken finns att det skulle bli än större arbetsbelastning under dessa timmar då det är för få som utbildar till vård- och omsorgsyrket idag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Möjligheten till att hålla kommunala folkomröstningar är en viktig demokratisk fråga men valdeltagande är oftast ganska lågt i kommunala folkomröstningar. Ett bättre sätt att vara med och påverka beslut och kommunens framtid är att engagera sig i ett politiskt parti istället.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Självklart ska friskolor liksom kommunala skolor ta emot alla elever, det ska vara samma regler för alla skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunens bostadsbolag har att förhålla sig till de kostnader och regler som finns. Enligt Allbolagen ska bolagen i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter, främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För Centerpartiet är valfrihet och näringsliv viktiga frågor och vi tror att privata företag är ett bra komplement till kommunens verksamheter. Det ger möjlighet för de som behöver äldreboende och hemtjänst en valfrihet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har satt upp ett antal publika laddstolpar men här är näringslivet en viktig del i utvecklingen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: De flesta som flyttar till kommunen kommer inte via migrationsverket utan för att de valt att flytta hit av andra orsaker.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur och fritid är en stor del för att skapa gemenskap och mervärde för kommuninvånare. Mycket av kulturinslag görs av ideella aktörer och det är viktigt att vi på olika sätt kan stödja det arbetet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Falköpings val:

 • Bygga en kommunal solcellspark
 • Utöka platserna på Lärcenters yrkesutbildningar
 • Öka antalet lärare i lågstadieskolorna