Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Eslöv

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, på landsbygden i städer och i förorter. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb sänker skatter. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar mo

Våra viktigaste lokala förslag

Hela Eslövs kommun ska utvecklas!

Oavsett var i vår kommun man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar och leva det liv man vill. Fler behöver tillgång till bredband, vi behöver bättre belysning och snöröjning på våra små vägar, det ska vara lättare att bygga bostäder. De gröna näringarna i vår kommun spelar en viktig roll i den gröna omställningen och för en ökad livsmedelsproduktion, och en bättre beredskap.

En tillgänglig omsorg med bra arbetsmiljö för de anställda

Det är en trygghetsfråga att veta att man får hjälp när man behöver det. Vi vill bl.a. stärka den medicinska kompetensen i kommunerna för att kunna ge mer vård i hemmet. Kommunen ska vara en god arbetsgivare, inte minst för att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal till omsorgen.

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas

Alla barn har rätt att få en bra utbildning, oavsett var i landet eller kommunen man bor, med elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus. Vi vill utveckla elevhälsan och samarbetet med BUP och att samverkan mellan skola och socialtjänst utvecklas. Fler unga ska få hjälp i tid.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Centerpartiet i Eslöv säger nej till en höghastighetsjärnväg genom Eslövs kommun. En sådan höghastighetsjärnväg hade riskerat att klyva kommunen i två delar och hade inneburit en barriär genom vårt vackra och värdefulla jordbrukslandskap.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet kommer inte att ge SD makt över hur Sverige ska styras.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Eslöv

Kommunens kameraövervakning ska utökas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kameraövervakning på vissa platser har visat sig ha positiva effekter på den ökade tryggheten. Men kameraövervakning ska användas varsamt med individens integritet i åtanke.

Fler skyddade naturområden ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi behöver värna den biologiska mångfalden - För framtidens bästa. Men skyddandet av mark måste göras varsamt för att inte inskränka äganderätten. Stärkta incitamenten för enskilda markägare att vidta åtgärder för naturens bästa är en bättre väg framåt.

Kommunen ska fortsätta säga nej till höghastighetstågen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet i Eslöv säger nej till byggandet av en höghastighetsbana genom kommunen. Höghastighetsbanan riskerar att klyva kommunen mitt itu och skapa en barriär genom vårt vackra och värdefulla jordbrukslandskap.

Nybyggen ska i första hand ske på redan asfalterad eller stenlagd mark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig När kommunen växer behöver vi bygga bostäder, kontor, skolor och samlingslokaler för fler. Men detta får inte göras på bekostnad av högklassig åkermark. Istället ska vi satsa på att förtäta där det redan finns bebyggelse.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det behövs mer personal inom vår hemtjänst och inom äldreomsorgen. Men likväl måste kvalitén och tryggheten upprätthållas. Ett grundläggande språkkrav för de som arbetar inom hemtjänsten och äldreomsorgen anser vi är positivt. För att lyckas måste integrationen bli bättre och SFI-undervisningens kvalité säkras.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För att fler ska få möjlighet att hyra sin bostad behövs reformer som moderniserar hyresregleringen och ett starkt skydd mot chockhöjning av hyror. Det behöver också bli enklare att hyra ut i andra hand och för fler aktörer att bidra i byggandet av fler bostäder. Det måste löna sig att bygga nya hyreslägenheter och rörligheten på hyresmarknaden måste öka.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen behöver ta sitt ansvar för våra äldreboenden och vår hemtjänst. Det behöver byggas fler vård- och omsorgsboenden i hela kommunen framför att det primärt byggs där lönsamheten är som bäst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Eslövs kommun ska vara en grön kommun. Våra kommuninvånare ska enkelt kunna fatta beslut som är hållbara både för miljön och livspusslet. I detta arbete är tillgången till laddstolpar i hela kommunen viktig.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Till Eslövs kommun är alla människor välkomna. I vår kommun ska varje människa ha möjligheten att leva sitt liv fullt ut och förverkliga sina drömmar. Mångfald gör vår ännu bättre.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det viktiga är kvalitén på våra barns utbildning, inte driftsform. Vi vill att fler barn och ungdomar ska kunna välja bland fler inriktningar på sina utbildning utifrån eget intresse. Därför värnar vi valfriheten - För framtidens bästa.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen har idag en framträdande roll i Eslövs kommun. Men vi kan göra mer för att tillgängliggöra den för fler. Betydelsen av ett starkt kultur- och föreningsliv för att skapa en meningsfull fritid är viktigt för att minska risken att människor, unga som äldre, riskerar att hamna i utanförskap.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Eslövs val:

 • Bygga ut cykelvägarna i hela kommunen
 • Höja det ekonomiska stödet till föreningar
 • Säkra kommunal service i alla delar av kommunen