Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Boden

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Boden utgår från människans behov och potential, där den har makt att fatta egna beslut. Vi tror på lägre skatter och mer företagande. Vi jobbar för en nära förskola/skola och äldrevård i moderna, tillgängliga lokaler där en bra arbetsmiljö råder. Alla har rätt till ett arbete efter individens förutsättningar då detta lyfter hela människan. För hela Bodens bästa.

Våra viktigaste lokala förslag

Kultur, media och idrott ska vara tillgänglig i hela kommunen.

Medborgarhuset ska renoveras och utvecklas till ett mini-kulturens hus. Musiker ska kunna öva och Norrlandsoperan kunna uppträda. Medborgarhuset ska vara tillgänglig för alla som vill utöva och uppleva kultur. För att kulturen ska vara nära och tillgänglig satsar vi på samlingslokaler i byar.

Allas rätt att få utvecklas till sin fulla potential.

Resurser avdelas för att tidigt möta barns individuella behov både genom satsning på personal, deras kompetensutveckling och förstärkning av Elevhälsan. För ett jämlikt kreativt samhälle krävs trygghet och studiero i tidig ålder. För kompetensförsörjning krävs god arbetsmiljö och goda förutsättningar för pedagoger Skolor och förskolor i hela Bodens kommun ska ha moderna tillgängliga lärmiljöer.

Bäst företagsklimat i Norrbotten.

Fortsatt nära dialog med verksamhetsutövare för att tillsammans utveckla förutsättningarna för företagarna i Boden. Fortsätta kurser i att starta och driva företag samt upphandlingar. Utveckla serviceinriktad myndighetsutövning som förenklar för företag såväl som för myndighetsutövning. Lokalt är ledord vid upphandlingar av både tjänster och produkter. Närproducerat serveras inom kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet har en tydlig roll i ledningen av Bodens kommun, där vår politik får stort genomslag.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

De partier som ligger långt från Centerpartiets värdegrund.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Boden

Bup och socialtjänsten ska utlokaliseras till skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig BUP och socialtjänst ska vara tillgänglig för alla skolor i kommunen tillsammans med en förstärkt Elevhälsa. Beslut ska fattas nära individen och möjliggöra tidiga insatser. Samordning mellan BUP, socialtjänst och Elevhälsa möjliggör kostnads- och resultateffektivitet i hela kommunen.

Kommunen ska öka anslagen till kultur

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kultur är mycket betydelsefullt för en attraktiv kommun. En ökad satsning på kultur kommer att leda till fler kommuninnevånare.

Kommunen ska öppna en lågstadieskola i Bredåker

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen ska möjliggöra och stötta att en skola för lågstadiet öppnas i Bredåker om vårdnadshavarna vill det. För oss är en fristående skola ett troligare och hållbarare alternativ.

Kommunen ska höja elevpengen till de mindre skolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är en fråga vi drivit som gett ett landsbygdstillägg i den kommande strategiska planen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den som kan erbjuda den bästa kvaliteten till en rimlig kostnad är den som ska förtroende att bedriva verksamheten.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Resursen personal ska öka så att arbetsklimatet blir hållbart både för arbetstagare och brukare. Bemanning ska ske enligt schema och säkerställa att personalen kan ta ut sin fystimme. Kompetenskrav ska ställas och lön ska kopplas till detta.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Likabehandling. Det är rimligt att alla skolor får ta del av nyanlända elevers skolundervisning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen ska möjliggöra för fastighetsägare att bygga och utveckla sina fastigheter genom att erbjuda tillgänglig mark och genom uppdaterade detaljplaner samt effektiv myndighetsutövning. BodenBo ska visa vägen genom att bygga generationsboende i exv Gunnarsbyn.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Den som kan utföra och erbjuda den bästa kvalitén på vården till en rimlig kostnad ska få förtroendet att utföra arbetet. Där våra skattepengar gör mest nytta där ska vi satsa dem. Om olika aktörer får möjlighet att bedriva vård och omsorg, skapas det utrymme för nya idéer för god kvalité. V tänker att detta genererar i en mångfald av vårdgivare och det ökar möjligheterna till en större närhet i

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen ska möjliggöra tillgång till publika laddstolpar genom att ställa krav vid nyproduktion av flerfamiljshus samt stimulera företag att upprätta laddstolpar i hela Bodens kommun.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen ska ta emot och resurser ska avdelas för att integrera nya svenskar i samhället. Tydliga krav ska ställas på svenska språket samt att lagar och regler ska följas. Resurser för att tidigt möjliggöra detta ska avdelas. Tidigt inträde i arbetslivet för både män och kvinnor är av största betydelse för lyckad integration. Boden kommer att behöva många nya medborgare.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Den som kan utföra och erbjuda den bästa kvalitén till en rimlig kostnad ska få förtroendet att utföra arbetet. Där våra skattepengar gör mest nytta där ska vi satsa dem.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Kulturen är mycket viktig för en attraktiv fritid vilket göra att fler väljer att bosätta sig och fortsätta sina liv i vår kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Effektiviseringar krävs i den kommunala verksamheten för att säkerställa att satsningar ger effektivitet. Det finns fortfarande utrymme till kostnadseffektiva lösningar. Före det är gjort ska inga skattehöjningar ske.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Bodens val:

 • Avsätta medel till att renovera skollokaler
 • Stärka elevhälsan
 • Utbilda hemtjänstpersonal i svenska