Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Båstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet vill driva en omställning så att samhället är hållbart år 2050 med förbättrad levnadsstandard för medborgarna. Det görs det i ett nära samarbete mellan näringsliv, kommun, invånare och besökande. Lantbruk på Bjärehalvön ska ge självförsörjning av livsmedel och vi vill införa innovativa lösningar som minskar resursutnyttjandet och ger cirkulär användning av grundämnen och produkter

Våra viktigaste lokala förslag

Omställning av samhället för att det ska bli hållbart

Utmaningen att skapa ett hållbart samhälle baserat på demokratiska grunder kräver ett visionärt och långsiktigt planerande politiskt ledarskap. På kommunal nivå behöver vi ett ledarskap som skapar engagemang och framtidstro samt ett samarbete mellan medborgare, näringsliv och kommunförvaltningar.

En värdegrundskapande utbildning från förskola till vuxenutbildning

Barn och elever är framtiden och vi skall i skolutbildningen ge alla barn kunskaper för deras utveckling men också en stabil värdegrund för engagemang och integration i samhället. Alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg och kunskaper för fortsatt utbildning. Gymnasieskolan och vidareutbildning ska ge förutsättningar för anställningar och omställningar efter arbetsmarknadens behov.

Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel

Enligt LRF så har självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige har sjunkit till 50 procent men vi är också i hög grad beroende av att importera varor för att kunna driva ett eget lantbruk. Vi importerar energi, foder, bränsle, växtskyddsmedel, utsäde och reservdelar. Vi vill ökad produktion och förädling av livsmedel från lantbruket för att skapa arbetstillfällen och öka självförsörjningsgraden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Centerpartiet nationella politik understöder våra ambitioner att driva omställningen av vårt kommunala samhälle. Hur Centerpartiet deltar i regeringsfrågan konstaterar vi att det är ett komplext parlamentariskt läge där Centerpartiet ska samarbeta i överensstämmelse med våra grundvärderingar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill leda eller delta i det politiska styret efter valet och ser möjligheter att samarbeta med de andra partierna inom kommunen om vi därmed kan bidra till att göra Bjärehalvön till ett på sikt hållbart samhälle.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte samarbeta med partier vars ideologi strider mot våra värderingar.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Båstad

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Motivering: Vi ser inte ett generellt behov av övervakningskameror i Båstad utan vill se en ökad närvaro av polis. Däremot ser vi en vits i att ha dem som ett komplement till annan bevakning så som vid stationsområden, vilket vi även drivit på för att det ska ske.

Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att nå FN:s hållbarhetsmål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Nödvändigt steg för en omställning till ett hållbart samhälle,

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen ska ge förutsättningar för ett aktivt och hållbart näringsliv men inte självt konkurrera med privata företagare. En förutsättning för att kommunen ska använda privata företag för att bedriva verksamhet inom kommunens ansvarsområden är dock att det i privat regi kan göras till en för kommunen jämförbar eller lägre kostnad än vad den kan bedrivas inom kommunalt bolag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För att samhället ska bli hållbart behöver vi ändra vårt näringsintag och framförallt öka konsumtionen av närodlade produkter som ger låg miljöpåverkan. Att obligatoriskt begränsa konsumtion av närodlad köttproduktion är därför inte en bra lösning.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Arbetet inom äldreomsorgen är tungt och vi behöver ha engagerade medarbetare som väljer att stanna kvar i yrket för att minska omsättningen. Det åstadkoms bäst genom en förbättring av arbetsmiljön för arbete inom äldreomsorgen och ökar kvaliteten för brukarna. En minskning av arbetstiden skulle innebära att samma arbete måste genomföras på mindre tid vilket inte främjar ett hållbart näringsliv.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Folkomröstningar kräver att medborgarna kan få och ta till sig information om de frågor en folkomröstning skulle omfatta vilket de flesta kommer ha svårt att sätta sig in i alla konsekvenser. Folkvalda politiker bör ta det ansvaret istället för att vända sig till folkomröstning som till stora delar kan emotionellt utslag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla människor som är i behov av vård har ett stort behov av mänsklig kontakt och utbyte med vårdpersonalen. Ett gemensamt språk är en grundförutsättning och därför är språkkrav på vårdpersonal ett viktigt mål att uppnå. Det stora behovet av personal inom vården, som till del uppfylls av invandrande med varierande svenskkunnande, förutsätter dock att en rimlig nivå på språkkrav etableras.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Båstads kommun har behov av fler permanentboende och billiga kommunala hyreslägenheter ger möjligheter till bosättning när priser på villor och bostadsrättslägenheter drivs upp av kapitalstarka fritidsboende.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser gärna privata alternativ till kommunala äldreboenden som kan uppfylla de kvalitetskrav som ställs av kommun och boende samt till för kommunen jämförbar kostnad. Vi ser det också som viktigt att säkerställa att de privata företagen har förutsättningar och intresse för ett långsiktigt engagemang.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: En väl etablerad struktur för laddning av elbilar bör planeras över hela Bjärehalvön för att ge goda förutsättningar för att avveckla fossildrift för olika fordonsslag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser flyktingar som en framtida viktig tillgång av arbetskraft och för utveckling av företagande på Bjärehalvön. Kommunen ska ge förutsättningar för integration av flyktingar i samhället med boende och utbildning för att snabbt komma i sysselsättning. Kommunen bör då planera för den flyktingmottagande som vi klara att integrera.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: I den omfattning som privata företag kan driva skolan med jämförbara förutsättningar och krav på utbildning, värdegrundsarbete och jämställdhet som den kommunala skolan ser vi ingen begränsning i hur stor andel som kan bedrivas i privat regi.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Satsningar på kultur ger en social och historisk bakgrund för boende och besökare som är viktig för samhällsutvecklingen och acceptansen för skillnader mellan människor och olika kulturer.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi ser kommunalskatten som en intäkt som används för att ge den önskade och nödvändiga infrastrukturen för medborgare, näringsliv och besökare. Vår ambition är att utveckla infrastrukturen för ett hållbart samhälle men utan att höja kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Båstads val:

 • Binda ihop tätorterna med cykelvägar
 • Bygga ett nytt äldreboende
 • Verka för att en familjecentral öppnas ihop med regionen

Så svarar C: Bra cykelvägar mellan tätorterna ger förutsättningar för minskad resursanvändning och goda förutsättningar för en aktiv besöksnäring och besökande. Satsningar på kultur ger en social och historisk bakgrund som är viktig för samhällsutvecklingen och acceptansen för skillnader mellan olika kulturer. Familjecentral ger förbättrade förutsättningar att ge stöd till barn och familjer med behov tidigt.