Val 2022 Valkompass
Bollp

Bollnäspartiet Bollnäs

Våra viktigaste lokala förslag

Fler trygga boenden för äldre

Utbyggd äldreomsorg och uppgraderade befintliga kommunala boenden för äldre. Fler trygghetsboenden. Även med privata utförare. Allt för att möta den demografiska utvecklingen vilket innebär att vi blir fler äldre äldre i vår kommun. Du ska kunna åldras med värdighet i Bollnäs!

Mer satsningar på elevernas hälsa i skolan

Öka anslag och resurser till Elevhälsa. Barn och unga måste få bättre stöd för att nå bra resultat i skolan. Ungas välmående både i och utanför skolan måste prioriteras!

Fler alternativa driftsformer

Alternativa driftsformer behövs. Privata äldreboenden. Privata utförare i äldreomsorgen. Föreningsdrivna idrottsanläggningar. Privata fritidsgårdar och trygga mötesplatser för unga. Kommunen ska och kan inte göra allt. Vi måste lite på den otroliga kompetens som finns i samhället för att utveckla privata alternativ!

Svar i valkompassen

:

Bollnäspartiet Bollnäs

Fler övervakningskameror ska sättas upp i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: Vi Bollnäspartister anser att det är en nödlösning som inte är långsiktigt eller proaktiv men viktig för upplevd trygghet.

Kommunen ska säga ja till mer vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: Vi Bollnäspartister anser att alternativa energikrafter är bra att satsa på, men Bollnäs kommun har tagit ett stort ansvar redan. Men vi förstår också att många kommuner inte har de goda förutsättningar vi har för att bygga mer vindkraft.

Kommunen ska ställa krav på närodlat i sina upphandlingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: Ju mer närodlat desto bättre resonerar vi. Den lokala produktionen av mat är viktig och den förmågan behöver vi stärka!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: Valfriheten i skolan är central i vår värld. Vi tycker att skolorna alltid ska servera ett vegetariskt alternativ och låta eleverna välja själva. Efterfrågan styr utbudet helt enkelt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: Detta kan enkelt relateras till diskussionen kring de kommunala gymmen. Kommunens ekonomi kan bli mer effektiv genom att sluta konkurrera med de näringar som levererar tjänster bättre och billigare än kommunen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: De organisatoriska och administrativa problemen löses inte med att fler jobbar mindre. Ingen ska utnyttjas inom vården, men det blir en omöjlig gärning om fler behöver anställas för att andra ska arbeta kortare dagar!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: Klart språket är viktigt för brukarnas bekvämlighet, men ur en integrations- och bemanningssynpunkt är den invandrade befolkningen oumbärlig. Vi menar att i och med att vi blir fler ädlre ädlre så behöver vi alla som brinner för att jobba inom hemtjänst och äldreomsorg. Även dom som ännu inte är så bra på svenska. Men målet är självklart att alla så snabbt som möjligt lär sig svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: Men detta är inte en kommunal fråga, det styrs av friskolelagen som dikterar att friskolor ska ha ett urvalssystem. Friskolorna kan inte alltid ta emot nyanlända elever även om de vill utan behöver söka tillstånd för det.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: Kommunen behöver se till behovet att bostäder och anpassa sig därefter. Med det sagt är det i princip alltid bättre om externa vill bygga. Kommunens främsta uppgift är i min värld att bereda plats genom detaljplaner och dylikt för att detta kan ske.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: Extra viktig Kommunen kan inte axla rollen helt själv. Dessutom ser vi att privata näringsidkare kan bedriva verksamheter med likvärdig, om inte bättre, service billigare. Detta är avgörande för framtida utmaningar!!!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bollp: Detta är inte en kommunal fråga dock en kommunal angelägenhet. Kommunen behöver här, likt med bostäder, göra det enkelt för marknaden att etablera sig i Bollnäs. Så löses efterfrågan enklast och billigast för kommunen och invånarna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bollp: För Bollnäspartiet är det viktigaste att skolan är kvalitativ och ger eleverna de förutsättningar de behöver för att klara skolan och bli stimulerade både intellektuellt och socialt. Det spelar således ingen roll om det är en friskola eller en kommunal skola. Det viktiga är att vi har BRA skolor i Bollnäs kommun!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bollp: Ofta får kulturpolitiken en underordnad roll i den kommunalpolitiska helheten och Bollnäspartiet ser detta som en utmaning. Detta då kulturen i stort bidrar till positiva effekter som ofta förbises. Satsningar på kultur kan bidra till att stärka näringslivet genom besöksnäring/turism och även på sikt avlasta socialtjänsten då många människor finner trygghet och välmående i kulturella sammanhang.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bollp: Så lite som möjligt!!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Bollnäspartiet Bollnäss val:

 • Höja lönerna för personal i kommunal äldreomsorg
 • Klimatanpassa all kommunal verksamhet
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunens skolor

Så svarar Bollp: Vårdplatser och alternativa boendeformer för äldre, trygga mötesplatser för unga och elevhälsan!