Val 2022 Valkompass
ÅSP

Åselepartiet Åsele

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi arbetar enbart med lokala frågor för kommunens bästa. Vi behöver inte ta rikspolitiska hänsyn.

Våra viktigaste lokala förslag

Barn och ungdomars hälsa - kulturskola och elevhälsa

Vi vill satsa på Åselebornas hälsa och särskilt när det gäller barn och unga. Genom en stärkt kulturskola, kan fler elever hitta nya intressen och utveckla befintliga. Att satsa på elevhälsan ger bättre förutsättningar för att barn ska få hjälp att klara skolan och må bättre. En aktiv fritid är också en viktig satsning för att nå målet om en god hälsa för barn och unga.

Företagande baserat på grön energi

Grön energi är ett av Åsele kommuns kännetecken. Vi har vattenkraft och fjärrvärme i eget bolag. Det finns flera stora vindkraftsparker i kommunen. Idag lockar grön energi till sig investerare och företagsetableringar. Det är ett viktigt försäljningsargument och skapar attraktionskraft till företagen. Genom en fortsatt satsning på grön energi så förblir Åsele en attraktiv plats för etableringar.

Turism - Torvsjö kvarnar - Fisketurism

Åsele kommun satsar på att utveckla turismen och de turistmål vi har idag. Torvsjö kvarnar, ett unikt resmål och tillika ett riksintresse, som vi med gott stöd från Länsstyrelsen ska fortsätta att satsa på. Våra fina sjöar har en stark attraktionskraft för fisketurismen. Med kommunala satsningar, kan vi utveckla både fisketurism och naturturism.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kan inte besvaras eftersom vi är ett lokalt parti.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det politiska styret ska vara stabilt och med vilja till samverkan.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det kan vi svara på först när vi ser valresultatet.

Svar i valkompassen

:

Åselepartiet Åsele

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: Alla Sveriges kommuner måste solidariskt ställa upp för att öka den gröna elproduktionen. Hur ska vi eljest kunna utveckla våra viktiga basnäringar och övergå till eldrivna transporter?

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: En bra ersättning kan göra att kommuner, som inte vill ha vindkraft på sina marker men ändå vill ta del av den gröna omställningen, kanske blir mer positiva till att godta vindkraft.

Kommunen ska erbjuda fler platser på trygghetsboende i Fredrika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: Vi anser att det ska finnas boende för äldre i Fredrika.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: Den frågan anser vi är den enskilda kommunen angelägenhet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: Den frågan kan inte besvaras generellt.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: Det är viktigt att kommunen är en god arbetsgivare med god arbetsmiljö. Att införa förslaget rakt av över landet är inte möjligt. Varje kommun kan utifrån sina förhållanden bestämma hur man gör för att förbättra arbetsförhållandena för sin personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: Det är inte aktuellt i vår lilla kommun. Medborgarna har nära till politiken och med möjligheten att lägga medborgarförslag, har invånarna möjlighet att komma med förslag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: Tanken att vårdande personal, ska behärska svenska är god. Om man ska vänta tills nyanställda, i dagsläget kanske med ett flertal utlandsfödda, först klarar vissa nivåer enl. ett test, riskerar man att ha ännu svårare att få tag på arbetskraft. Låt varje hemtjänst/äldreomsorg lokalt avgöra när de anser att en person kan anställas på olika uppgifter, utifrån den kunskapsnivå den sökande har.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: Frågan är inte aktuell i vår kommun.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: Det är viktigt att unga, som ska sätta bo, har ekonomisk möjlighet att hyra en första bostad till rimlig hyra. Det kan också underlätta för äldre, som vill flytta från sitt egna hus till en mindre lägenhet och då får man en bättre rörelse mellan olika boendeformer och bostadsbristen kan hanteras bättre.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ÅSP: Det är ett bra förslag, som gynnar och påskyndar en övergång till eldrivna fordon.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ÅSP: Kultur i olika former är en positiv faktor vid rekrytering av personal till kommunens olika verksamheter.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ÅSP: Vi bör inte betala mer i skatt än idag, gärna mindre, men vi måste under alla omständigheter se till att vi kan klara kommunens åtaganden.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Åselepartiet Åseles val:

 • Bygga ut den kommunala kulturskolan
 • Införa kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunen