Val 2022 Valkompass
ASB

Aktiv samling - Bodenalternativet Boden

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänster eller höger, den ständiga frågan i politiken. Så skönt av vi inte behöver fundera över det utan i stället koncentrera oss på de lokala frågorna och utmaningarna utan inblandning av något partihögkvarter i Stockholm och inte heller fundera på höger/vänsterskalan. Vi har lokal förankring, kompetens och vilja till breda politiska lösningar, därför ska Bodensarna rösta på oss.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan. Rusta våra skolor, förbättra lärmiljöerna för barn och lärare

Kommunen har under många år minskat utrymmet för att underhålla skollokalerna vilket inneburit att man nu har en mycket stor "underhållsskuld". Vi anser att man måste ta krafttag för att förbättra lärmiljöerna för barn och lärare genom att avsätta ekonomiska medel för underhåll och reinvesteringar.

Äldreomsorgen. Utveckla omsorgen för våra äldre.

Fler särskilda boenden och trygghetsboenden för äldre måste anordnas. Kötiderna är idag helt oacceptabla, främst för personer med demssjukdom. För att i övrigt öka kvalitén i äldreomsorgen behöver även kriterierna för biståndsprövning för bland annat hemtjänst ses över. Den enskild bör i större utsträckning än idag ha möjlighet att påverka hemtjänstens innehåll, omfattning och utförande.

Kulturen. Förbättra möjligheterna till ett rikt kulturliv

Det kommunala stödet till kulturen måste utökas så att kulturlivet kan utvecklas och bli en viktig del i att fler vill bosätta sig i vår kommun. Stödet till kulturen är mycket blygsam i förhållande till idrotten. Att kunna erbjud kommunens medborgare ett rikt och levande kulturliv är oerhört viktigt både för centralorten men också för landsbygden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Eftersom vi enbart är verksamma i kommunen och därför inte har någon riksorganisation finns inga sådana frågor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill naturligtvis vara en del av den majoritet som ska leda kommunen under kommande mandatperiod. Vi ser framför oss en stabil majoritet som har målsättningen att hitta breda uppgörelser även med partier i opposition. I det läge kommunen befinner sig är det nödvändigt att hitta samförstånd så att beslut blir långsiktiga och hållbara.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har svårt att se det möjligt att samverka med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Aktiv samling - Bodenalternativet Boden

Bup och socialtjänsten ska utlokaliseras till skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: För att i ett tidigt skede kunna möta behovet av särskilda insatser för enskilda elever behöver BUP, socialtjänsten och skolan med föräldrar och personal samarbeta på ett bättre och mera organiserat sätt än idag. Kostnader för detta måste betraktas som en investering för framtiden.

Kommunen ska öka anslagen till kultur

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: Kulturen har under lång tid i princip satts på ”undantag”. För att kunna göra en rejäl uppgradering av kulturutbudet i Boden och det lokala kulturarbetet föreslår vi att kulturverksamheten initialt tillförs 3 milj. kr/år till sin budget.

Kommunen ska öppna en lågstadieskola i Bredåker

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: Extra viktig I beslut som tagits framgår det tydligt att kommunen ska säkerställa en lågstadieskola i Bredåker, driften av skolan behöver inte vara kommunen utan kan vara en fristående aktör.

Kommunen ska höja elevpengen till de mindre skolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: Extra viktig Förslaget att stärka de mindre skolorna i kommunen med en höjd elevpeng är bra och ett självklart led i att landsbygdsskolorna ska vara kvar över tid.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: De kommunala bolagen och det privata näringslivet är i en bra balans i Boden vilket bland annat Svenskt näringslivs ranking bekräftar. De kommunala bolagen ska inte vara dominerande på sin marknad utan mera betraktas som ett komplement.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: I det läge kommunen står inför, med ett stort behov av arbetskraft för att omsorgen om våra äldre ska vara bra och kvalitetssäkrad och för att personalen ska ha en bra arbetsmiljö med delaktighet och vettiga scheman finns inte utrymme för att införa sex timmars arbetsdag. Fokus ska istället ligga på tillräckliga resurser och bra arbetsförhållanden.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: Fristående skolor ska på samma sätt som den kommunala skolan ta emot nyanlända elever och ska på samma sätt erhålla den skolpeng som man har rätt till i sådana fall.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: Kommunens möjligheter att finansiera billiga lägenheter är mycket begränsad eftersom hyran i princip regleras genom hyresförhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgästförening. Kommunen kan vid produktion av bostäder hålla nere kostnader för tomt, va, bygglov och liknande vilket kan leda till lägre hyror.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: Ja, så länge det sker på likvärdiga villkor och kvalité. För att uppnå detta fordras en organisation för uppföljning och utvärdering av alla verksamheter både det som upphandlas och det som utförs i egen regi. Grundläggande för alla typer av tjänster av det här slaget ska vara att de utförs med god kvalitét, kostnadseffektivt och att medarbetarna erbjuds bra och säkra arbetsmiljöer

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: Extra viktig Kommunen ska genom en klok planering möjliggöra fler publika platser för laddstolpar runt om i kommunen. Bodens Energi bör vara en av aktörerna för driften av stolparna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar ASB: Kommunen ska vara generös i sitt mottagande av flyktingar och betrakta dem som en tillgång för kommunens tillväxt och utveckling, särskilt med tanke på den samhällsomvandling Boden står inför med bland annat ett mycket stort behov av arbetskraft.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ASB: Extra viktig Behovet av kommunala skolor och fristående skolor ska självklart styras av föräldrarnas efterfrågan och önskemål. Alla skolor oavsett huvudman får därför själva profilera sig för att bli attraktiva och efterfrågade. Samarbetet mellan huvudmännen måste generellt sett förbättras.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ASB: Extra viktig Kulturen har under lång tid i princip satts på ”undantag”. För att kunna göra en rejäl uppgradering av kulturutbudet i Boden och det lokala kulturarbetet föreslår vi att kulturverksamheten initialt tillförs 3 milj. kr/år till sin budget.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar ASB: Kommunen ska erbjuda bra och kostnadseffektiv service och i grunden ska kommunalskatten ligga på en sådan nivå att välfärden och kommunens kärnverksamhet säkerställs. Skattesatsen är för närvarande rimlig.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Aktiv samling - Bodenalternativet Bodens val:

 • Avsätta medel till att renovera skollokaler
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Öppna fler boenden för äldre

Så svarar ASB: Extra viktig Förutom ovan nämnda prioriteringar behöver man även: Kvalitetssäkra äldreomsorgen, planera för fler bostäder, genomföra kraftiga lönesatsningar för personalen inom socialnämndens verksamhet och ökat stöd till kulturen