Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Wahlström (fotograf null)

Erik Wahlström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Målet med politiken är ett grönt och medmänskligt samhälle. Vi ska både bekämpa klimatförändringarna och hjälpa näringslivet, industrin och medborgare att göra gröna val. Det både minskar våra utsläpp, stärker vår konkurrenskraft och gör oss mindre beroende av import av rysk olja, vilket i sin tur ger fler jobb och stärker vår välfärd. Det är det gröna Sverige som jag vill kämpa för.

Presentera dig själv

Bor i Uppsala, är 24 år men kommer ursprungligen från Nynäshamn där jag växte upp på min familjs bondgård. Flyttade till Uppsala för studier efter gymnasiet. Blev engagerad politiskt i gymnasiet eftersom jag var trött på att se hur för lite gjordes för att bekämpa klimatförändringarna och ställa om samhället. Älskar att löpa och vandra, inte minst med min hund Haddock.

Vad har du för yrke?

Konsult med inriktning mot hållbarhetsfrågor och regional utveckling.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tycker att blockpolitiken är fördummande. Men nu formeras politiken tyvärr i nya block. Jag vill istället se möjligheten att samarbeta med alla partier som har skrivit under de svenska klimatmålen, vilket är alla förutom SD. Miljöpartiet samarbetar framgångsrikt med en rad olika partier på lokalt plan och borde kunna göra det även nationellt, inte minst för att säkra att SD inte får inflytande

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Wahlström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Extra viktig Att det finns skolor som tar ut övervinster snarare än att satsa på utbildningen är ett stort problem. Samtidigt innebär friskolor valfrihet för både skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Att direkt förbjuda vinstutdelning i skolan kan hota den valfriheten. Vinsten ska därför begränsas. Vi måste också se till att mer resurser går till skolor som behöver det mest och att kösystemet rättas till.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Utbyggd kärnkraft löser inte Sveriges elproblem. Det är en väldigt dyr energikälla som tar väldigt lång tid att bygga. Hushållen, företagen och industrierna behöver billig el snabbt - inte dyr el om 20 år. Vi vill därför hellre satsa på mer förnybar energi, energilagring och energieffektivisering. Kärnkraften ska dock behållas under en övergångsperiod för att möta det kraftigt ökade elbehovet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Polisen har redan idag lagstöd för att visitera personer för kontroller vid misstanke om brott. Visitationszoner skulle innebära att boenden i hela områden pekas ut som potentiellt kriminella, vilket riskerar att leda till ett raserat förtroende för polisen och ökade spänningar i samhället. Polisen ska få stöd och ha rätt verktyg för att bekämpa brottsligheten, men verktygen måste vara effektiva.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: RUT-avdraget är långtifrån oproblematiskt. Exempelvis är det främst höginkomsttagare som använder avdraget snarare än barnfamiljer och andra grupper med större behov. Samtidigt har det medfört ökade möjligheter för utrikes födda att få ett första jobb, och är därför ett av flera verktyg som behövs för att fler ska kunna bli självförsörjande och att integrationen ska stärkas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Behoven av bistånd runt om i världen har aldrig varit större. Krig, förtryck och klimatkriser driver på ett ökat behov av stödinsatser i hela världen. Fler än någonsin lever på flykt, fattigdomen är enorm och hungern ökar. Biståndet måste hjälpa utvecklingsländer att stärka sin ekonomi och tillgång till livsmedel. Det är när omvärldens stöd fallerar som stora migrationsströmmar startar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Vi lever i en modern demokrati med enorma resursbehov i vården och skolan. Att i ett sådant läge lägga miljoner på en institution där personer föds och tvingas in i ett offentligt ämbete är orimligt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Extra viktig Att Sverige drabbats av höga drivmedelspriser beror på att vi är beroende av import av olja från skurkstater som Ryssland. Desto snabbare vi kan ställa om till förnybara drivmedel, desto mer kan vi stabilisera priset. Att sänka skatten på bensin och diesel bromsar den omställningen och gör att vi fortsätter göda Putins kassa. Det ska gå att resa hållbart i hela landet - då krävs grön politik.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Dagens fastighetsskatt gynnar höginkomsttagare extremt mycket på bekostnad av andra grupper. Taket i skatten har inneburit att desto dyrare bostad du har, desto lägre blir skatten som andel av fastighetsvärdet. Det har i sin tur drivit på högre bostadspriser. Fastighetsskatten behöver reformeras så att höginkomsttagare betalar mer, och i utbyte kan skatten på exempelvis arbete sänkas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Kulturen kan inte helt lämnas till marknadens villkor, eftersom då vissa viktiga kulturvärden skulle riskera att försvinna. Politiken är en viktig förutsättning för att kulturlivet ska vara fritt och präglas av mångfald. Samtidigt bör kulturen vara attraktiv för många. En viss grad av privata intressen kan möjliggöra det, exempelvis genom samverkan mellan det privata och det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft. Men det måste bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft. Dagens process upplevs ofta av både lokalsamhälle och företag som rörig, vilket både skapar irritation hos båda parter och bromsar den gröna omställningen. Ska vi kunna elektrifiera samhället måste vi bygga ut elproduktionen snabbt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Det ska inte vara brottsligt att be om hjälp. Att förbjuda fattigdom innebär inte att den försvinner. I stället krävs breda åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap, både här i Sverige och i de länder där personerna som tigger kommer ifrån. Samtidigt är det viktigt att polisen kan säkerställa att dessa personer inte utnyttjas av kriminella. Men det löser inte ett förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Det är många som varken identifierar sig som man eller kvinna. Att tvinga dessa att göra det i juridisk mening är ett slag i ansiktet på dessa personer. För respekt för varje människas identitet vill vi därför införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Det kan låta som ett bra förslag, men skulle resultera i en återgång till en situation där kvinnor förväntas spendera mer tid i hemmet och ta hand om barn istället för att kunna studera, jobba och göra karriär. Vi vill istället öka jämställdheten och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer, exempelvis genom att en del kan överlåtas till en annan vuxen i familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Utgångspunkten ska alltid vara att vård ska ges efter behov. Privata nätläkare har lett till en situation där många söker vård för mindre vårdbehov och kostar mycket pengar för regionerna. Det leder till fel prioriteringar i vården. Samtidigt skulle ett borttagande av skattemedlen medföra att bara de med pengar får tillgång till privata nätläkare och tvingas stå i kö till offentliga alternativ.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Extra viktig Vill vi ha en fungerande integration är permanenta uppehållstillstånd otroligt viktigt. Ingen kan fokusera på att lära sig språket, klara skolan och få ett jobb om man hela tiden behöver oroa sig för om man ska skickas tillbaka till ett otryggt land eller inte. Det är det som dagens regler har lett till. Det är särskilt viktigt att inget barn som har flytt ska behöva oroa sig för att få stanna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Sverige ska vara ett land som både bistår till världens mest behövande genom ett starkt bistånd och som samverkar internationellt för att stå upp för demokratiska värden. Därtill visar Rysslands invasion av Ukraina att vår omvärld blir allt farligare. Då måste vi stärka vårt försvar. NATO är inte oproblematiskt, men genom att Sverige är med kan vi påverka försvarssamarbetet i en positiv riktning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Alla kan drabbas av en sjukdom eller bli arbetslös. Då måste trygghetssystemen vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer, så att alla får möjlighet att börja om. Vi vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi införa en gemensam försäkring för både personer som blir sjuka eller av med arbetet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Vi vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten, särskilt i högexploaterade områden och längs Sveriges kust. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter. Samtidigt ska landsbygdskommuner där det byggs lite få ökad frihet att bestämma själv genom dispens, men skyddet ska inte avskaffas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Ska vi stärka försvaret får vi också se till att betala för det. Genom att beskatta höga inkomster mer kan säkerställa att vi får ett stärkt skydd utan att det drabbar människor med en ansträngd ekonomi eller tvingar fram besparingar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Problemet med public service är inte att det är för brett, utan att det riskerar att drabbas av politisk styrning. Vi har idag partiledare som direkt hotar vissa program och kanaler med att de ska stängas ned om de tar makten. Det är djupt oroväckande. För att skydda public service från politisk klåfingrighet vill vi skydda public service i grundlagen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Extra viktig Ska vi kunna nå klimatmålen och samtidigt sluta vara beroende av import av olja från skurkstater måste vi snabbt ställa om fordonsflottan. Då krävs att vi så snart som möjligt slutar köpa bensin- och dieselbilar. Istället ska vi främja hållbara alternativ som elbilar och kollektivtrafik, samtidigt som vi säkerställer att det finns infrastruktur för att resa i hela landet, t.ex. med laddstolpar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Det viktiga för att elever ska klara sig bra i skolan är att lärarna har koll på elevernas behov och att lärarna är tillräckligt många. Då krävs mer resurser, inte mer betyg. Forskningen pekar på att betyg i lägre åldrar snarare har en negativ påverkan på lågpresterande elever, och riskerar alltså att göra det ännu svårare för dessa att klara skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Idag betalar personer som bor i kommuner där samhällsservicen är sämst mest i skatt. Det är orimligt. Den ekonomiska utjämningen mellan kommuner måste ses över och bli mer rättvist. Ett sätt att stärka jämlikheten i landet är exempelvis mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, stärkt förskola och skola i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Extra viktig Det är orimligt att ett så pass allvarligt brott som köp av sex hittills har kunnat straffas endast med böter. Det är ett stort utnyttjande av kvinnor. Därför har Miljöpartiet under lång tid drivit att straffet ska skärpas. Nu är förslaget en del i det 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor som Miljöpartiet tog fram i regering och som snart ska röstas om i riksdagen. Det är vi stolta över.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Problemet på dagens bostadsmarknad är att det byggs för lite, inte att hyrorna är för låga. Snarare visar de många berättelser om personer som blir vräkta genom hyreshöjningar att vi måste bygga fler billiga bostäder. Det kan vi göra genom att staten satsar mer på att göra det billigare att bygga och att kommuner tar större ansvar för att förhindra hemlöshet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Ska vi nå klimatmålen kan vi inte flyga eller köra bil lika mycket som tidigare. Genom att Sverige bygger höghastighetsbanor skapas nya resmöjligheter för alla som reser i landet och förseningarna kan minska. När de gamla spåren avlastas från persontrafik öppnas också nya möjligheter rusta upp banorna och frakta gods klimatsmart på räls.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Staten ska öka sitt ansvar för vården genom ökade resurser och tydligare reglering så att möjligheten att få vård är lika bra i hela landet. Däremot ska vi inte inleda en enorm omorganisation som ett helt statligt ansvar skulle innebär. Den typen av åtgärder är varken en bra idé eller vad vården behöver. Där behövs istället lugn och ro från stora reformer. Däremot behövs betydligt mer resurser.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Systemet med karensavdrag gör att många med låga löner, såsom undersköterskor, går till jobbet trots de är sjuka för att få ihop ekonomin i slutet av månaden. Samtidigt kan de med möjlighet att jobba på distans - vilket ofta tjänar mer - jobba medan de är småsjuka. Både för risken för sjuknärvaro och orättvisan som finns inbyggd i systemet bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Arbetsmarknaden ska vara trygg för alla. Ingen ska bli utsatt för uppsägningar utan konkret anledning eller bli utsatt för missbruk av att olika typer av korta anställningar. En viktig del i detta är också att komma tillrätta med problemen i gig-ekonomin. Däremot finns stora behov för småföretagare att kunna bestämma själva vilka de vill anställa och inte, särskilt när ekonomin förändras snabbt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Wahlström: Extra viktig Nya gruvor alltid ska prövas mot högt ställda krav på skydd av miljö och samhälle, inte minst när det gäller samers rättigheter. Samtidigt kommer omställningen av exempelvis fordonsflottan innebära stora behov av metaller. Det kan vi inte fortsätta importera från exempelvis Kongo, där bland annat barnarbete förekommer. Därför behöver gruvor i Sverige prövas snabbare och processerna bli effektivare

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Wahlström: Vi vill möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar som det är idag där EU ger miljarder till Turkiet för att hålla flyktingar från Mellanöstern borta från Europa. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Wahlström: Den grova kriminaliteten är ett av dagens största problem. Det eskalerande antalet skjutningar är ett konkret bevis på att vi inte har gjort tillräckligt för att stoppa kriminaliteten. För att göra det behöver polisen få mer möjligheter att använda hemlig avlyssning och övervakning för att klara upp allvarliga brott. Samtidigt måste vi väga nya verktyg mot den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Wahlström: Under de senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga har blivit fattigare. Klyftorna i samhället har ökat. De som har råd med värdepapper och bostäder har fått en ekonomisk skjuts, medan de med lägre inkomster har hamnat efter. Det är inte en bra utveckling. För oss är det självklart att de som tjänar och äger mest också ska bidra mest.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Wahlström: Skogen är otroligt viktigt för att vi ska kunna stoppa klimatkrisen och artutrotningen. I dag råder stor brist på riktig gammelskog samtidigt som artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden, som exempelvis de stora fjällskogarna, hotas av avverkning. Vi vill stärka skyddet av våra skogar och att det trä som används går till långsiktiga investeringar, t.ex. i form av trähus.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Wahlströms val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning