Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gabriel Bergin (fotograf Henrik Juhlin)

Gabriel Bergin

Varför ska väljarna rösta på dig?

På bankkontoret vid Norrmalmstorg var jag mitt i innanförskapet. En enorm kontrast till de livsöden jag mött i arbetet för fler som jobbar och bättre integration i Stockholm. Samtidigt bär jag med mig erfarenheter från olika branscher och en förståelse för näringslivets möjligheter. Sverige behöver reformer för fler bostäder, bryta utanförskap och skarpa klimatmål. Det vill jag bidra till!

Presentera dig själv

Jag har i flera år varit analytiker på storbank, men sedan 2018 får jag, som borgarrådssekreterare i Stockholms stad, vara en del av arbetet mot utanförskap, för fler i arbete och generellt för en mer levande, grönare och enad stad. Tycker om att räkna på saker, grubblar mycket men har lätt till skratt och har lärt mig hjula på gamla dar.

Vad har du för yrke?

Civilekonom och bankanalytiker, men tjänstledig för politisk tjänst i Stockholm

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Louise Weiss

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett styre som kan samlas kring viktiga frågor för Sveriges bästa utan att släppa in partier som vill ta landet bakåt i tiden. De stora reformerna som gynnat Sverige har kommit till genom diskussioner och förhandlingar där mittenpartier varit med och det är vad som behövs även nu.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gabriel Bergin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Mångfalden av skolor att välja har gynnats av det finns fler aktörer som driver skolor. Vinst är en naturlig del av alla verksamheter, men avkastning på skolverksamhet får aldrig vara på bekostnad av någon elevs skolgång.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Sverige behöver mer fossilfri el. Det finns väldigt många tekniker för elproduktion i Sverige och nya förnybara sådana förfinas varje dag. Jag vill ogärna ta politisk ställning för kärnkraften, som vi vet har avfall med nästan ofattbar nedbrytningstid, och ser hellre att marknaden avgör vad som är lönsamt att utveckla även med hårda krav på hållbarhet och klimathänsyn.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Extra viktig Polisen har redan befogenhet att visitera vid brottsmisstanke. En geografisk visitationszon skapar bara ytterligare misstro till polisen i just de områden där tilliten behöver stärkas som mest.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Införandet av RUT skapade en mycket större marknad för enkla jobb och bidrog till att många som arbetat svart började betala skatt och få rätt till sjuklön och pension. 52 procent av RUT-företagarna är kvinnor och hälften av dessa företagare är utrikesfödda - därmed skapar RUT också vägar till egen försörjning och förtagande för de som annars i högre grad står utanför.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Med globala klimatförändringar, stora flyktingströmmar och fortsatt stora humanitära utmaningar i många länder är det inte läge för Sverige att dra sig tillbaka från den internationella arenan. Däremot finns mycket bistånd som inte gör största möjliga nytta eller hamnar i fel händer - svenska skattepengar ska leda till insatser som ger fler människor större egenmakt och bidrar till minskat lidande

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Ett representativt kungahus utan makt verkar tjäna Sverige väl tack vare internationell representation och brett folkligt stöd. Men skattepengar ska alltid spenderas med stor respekt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Extra viktig Drivmedel som bensin och diesel gör Sveriges bil- och fordonsägare till delaktiga i de fortsatta utsläppen av växthusgaser och beroende av oroliga priser på världsmarknaden och diktaturer som Ryssland. Skatten måste vara fortsatt hög på fossila bränslen för att påskynda den gröna omställningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Sverige behöver en ny skattereform. Det vore olyckligt att enbart och enskilt höja skatten på mark eller fastigheter. Däremot behöver även denna skatt justeras som ett sätt att göra skattesystemet mer rättvist och effektivt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Det finns mycket som talar fort fortsatt finansiering av kultur med offentliga medel. Det bidrar till både bredd och djup i kulturutbudet. Men skattepengar är ändliga och det finns många kulturaktörer som missar nålsögat. En tradition med fler mecenater, crowdfunding och andra lösningar skulle gynna det svenska kulturutbudet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Sverige behöver mer fossilfri el. När investeringsviljan finns behöver övriga förutsättningar för utbyggnaden av denna också finnas. Även i Stockholm, till exempel.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Många människor i Sverige och andra länder lever i en utsatt ställning. Att be om hjälp kan aldrig vara ett brott. Mycket bättre är att det offentliga i Sverige och samarbete med hemländer hjälper de personer som tigger till en dräglig livssituation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Möjligheten för alla att leva i enlighet med sitt upplevda kön är viktig. Här bör lagstiftning stå i vägen. Kopplat till själva införandet finns såklart många svåra avvägningar som är svåra att ta ställning till i en sån här flervalsfråga.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Sveriges föräldraförsäkring är globalt unikt generös. I princip alla föräldrar har i teorin och praktiken goda möjligheter att vara med sitt barn tills det är redo för att börja förskolan. Fler pappor i utrikes födda familjer bör vara med och dela på den tiden och det kan vara så att fler månader bör öronmärkas för pappan. Men överlag är jag glad för vårt flexibla system.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Så länge som nätläkare genomför det uppdrag de har från det offentliga så är de ett gott komplement till fysiska vårdcentraler, som dessutom driver innovation.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Världen går mot mer och mer migration av olika skäl. För de som flyr konflikt eller förtryck ska Sverige vara en trygg hamn. Ingen konflikt är den andra identisk och önskemålet bör vara att hemlandet ska åter vara en plats att återvända till. I praktiken kommer det dock alltid finnas personer som aldrig kan återvända.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Ersättningar behöver justeras i takt med att priser och löner förändras. Men i grunden gynnas både individer och arbetsmarknaden av att a-kassan har en brant avtrappning och skulle kunna vara åt det hållet än även innan pandemiåtgärderna infördes.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Äganderätten är grundlagsfäst i Sverige. Så är även allemansrätten. Men människor bör få mer rätt att bestämma över sin egendom och sitt närområde. Strandskyddet bör mjukas upp både i landsbygd och tätbefolkade områden i våra storstäder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Sverige behöver en ny skattereform vilket påverkar helheten för statens intäkter. Upprustningen av försvaret bör inte villkoras med en specifik finansiering utan ska såklart ske enligt den plan som är lagd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Public service får gärna renodlas till viss del. Det är en vansklig väg att som politiker definiera hur detta bör ske men min uppfattning är att medborgarnas intressen bör kunna tillvaratas till en mindre total finansiering.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Troligtvis kommer väldigt få bilar att säljas efter 2025 som är 100% fossilt drivna. Ekonomiska incitament baserat på utsläpp och andra miljöaspekter leder redan till en mycket snabb omställning som nu drivs på ytterligare av marknaden själv. Det är en bättre väg att gå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Riksdagen gav förra året rektor rätten att inför betyg från årskurs 4 om denne anser att det är lämpligt. Längre än så behöver vi inte gå.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Många kommuner befinner sig i en ekonomisk knepig situation till följd av demografi och flyttmönster och har olika geografiska förutsättningar. Därför är utjämningssystemet klokt och bör ta höjd för dessa effekter. Men som princip anser jag inte att kommuner vars skatteintäkter växer ska föra in mer pengar till kommuner vars intäkter sjunker.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Många som säljer sex lever i fruktansvärd utsatthet och är offer för trafficking. Utnyttjande av dessa personer bör bestraffas och fängelse kan nog vara lämpligt för flera. Men själva handlingen sexköp bör inte automatiskt innebära den påföljden - det viktiga är att komma åt de som utsätter människor mot deras vilja.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Extra viktig Bostadspolitiken har tyvärr hamnat i skymundan men är en av de viktigaste frågorna. Friare hyressättning av delar av bostadsbeståndet är en nödvändighet för att dyrka upp låsningar på bostadsmarknaden. Men det behövs även affordable housing för de med lägst inkomster, startlån så att fler kan äga sitt boende, lägre byggkostnader och mycket mer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Nya stambanor och höghastighetståg är nödvändigt för att knyta ihop våra storstäder och Stockholm med fler huvudstadsregioner. Då kan vi på allvar nå våra klimatmål och kan ge plats åt mer tågtrafik som idag får trängas på vår nuvarande järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Senast under våren har statlig styrning av sjukvården ökat för till exempel rätt till fast läkarkontakt och bättre villkor för vårdcentraler i hela landet. Viss ökad statlig styrning och uppföljning behövs, men sjukvården måste vara nära och anpassas till lokala behov - en stor statlig strukturreform är knappast rätt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: De största förändringarna av svensk arbetsrätt på flera decennier har nyss kommit till på Centerpartiets initiativ. Arbetsgivare får lättare att anpassa sin verksamhet och arbetstagare får färre inlåsningseffekter. Det finns mer att göra för att modernisera arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabriel Bergin: Sverige är ett av de länder som kommit längst i att skapa produkter som är miljö- och klimatmässigt hållbara. När vi exporterar dem minskas miljöpåverkan i andra länder. Detta bör svenskt näringsliv få fortsätta med.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gabriel Bergin: Extra viktig Jag anser att alla bör betala mindre i skatt på arbete. Det behövs en genomgripande skattereform där detta är en del.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gabriel Bergins val:

 • Integration
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat