Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marcus Friberg (fotograf Gustaf Wiklund)

Marcus Friberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

1. För att vi tycker någorlunda lika. 2. För att jag kan driva mina förslag framgångsrikt. 3. För att jag är tillgänglig för dig under hela mandatperioden.

Presentera dig själv

Född, uppvuxen och bor i Helsingborg. Bor med sambo och två katter. Älskar ostfrallor med ost.

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritetsregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Marcus Friberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Marcus Friberg: Extra viktig Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Marcus Friberg: Kärnkraften är extremt dyr och tar väldigt lång tid att bygga, men innebär också enorma säkerhetsrisker. Svenska hushåll, företag och industrier behöver billig el snabbt - inte dyr el om 20 år. Miljöpartiet vill därför hellre satsa på utökad produktion av förnybar energi samt energieffektivisering. Det är billigare, säkrare och går mycket, mycket snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Marcus Friberg: Att spendera pengar på tjänster istället för konsumtion av varor är positivt för miljön och klimatet. Miljöpartiet vill att RUT-avdraget ska främja omställningen, med ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag. Det är viktigt att RUT-avdraget inte blir en subvention av välmående gruppers konsumtion av tjänster. Därför bör nivåer och inkluderade aktiviteter löpande ses över.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Marcus Friberg: Behoven är akuta. Fler än någonsin lever på flykt, fattigdomen är enorm och hungern ökar. Matpriserna ökar och kriget i Ukraina kommer skapa en akut brist på vete i många länder där hungern redan är utbredd. Det svenska biståndet måste hjälpa utvecklingsländer och ge dem resurser att stärka sin ekonomiska säkerhet och tillgång till mat. Sverige bör fortsatt stå upp för internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Marcus Friberg: I en demokrati ska ingen födas till ett offentligt ämbete. Vi har därför svårt att se monarkins plats i ett modernt demokratiskt samhälle och anser att den på sikt bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Marcus Friberg: Med sänkt skatt på bensin och diesel kommer Sverige inte nå sina klimatmål. Dessutom innebär det att vi fortsätter finansiera Putins invasion av Ukraina. Priset på utsläppen ska öka, inte minska. Samtidigt är det politikens uppgift att göra hållbart resande - som kollektivtrafik, cykel och elbil - bättre på alla sätt. Det ska vara lätt att göra rätt!

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Marcus Friberg: Miljöpartiet vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Bostäder behöver beskattas, men vi vill skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning. Tills vi kan genomföra en genomgripande reform vill vi införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Marcus Friberg: Kulturen kan inte helt lämnas till marknadens villkor, eftersom den då i för hög grad skulle styras av kommersiella intressen. Men innehållet får inte heller styras av politiska vindar. Miljöpartiet anser att politiken för det fria kulturlivet främst ska utgå från den konstnärliga friheten. Det privata får gärna bidra mer - men kulturen ska inte vara beroende av det.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Marcus Friberg: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft. Men Miljöpartiet vill att det ska bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft. Dagens vindkraftsprocess upplevs ofta av både lokalsamhälle och företag som rörig. I grunden behövs mer vindkraft!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Marcus Friberg: Att be om hjälp är inte, och ska inte, vara ett brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Marcus Friberg: Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller. Miljöpartiet vill därför införa ett tredje juridiskt kön. Det handlar om respekt för varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Marcus Friberg: Miljöpartiet vill ha en tredelad föräldraförsäkring med en tredjedel till vardera föräldern medan den sista tredjedelen kan användas fritt. Redan i dag får föräldrar bestämma själva, men om det ska ges fullt stöd behöver det ske ett jämställt uttag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Marcus Friberg: Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Privata nätläkare har lett till att många söker för mindre vårdbehov och inte alltid nödvändig vård. Det leder till fel prioriteringar i vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Marcus Friberg: Permanenta uppehållstillstånd är bättre både för individen som får en trygghet och stabilitet och för samhället eftersom möjligheterna till etablering förbättras. Det är särskilt viktigt att inget barn som har flytt ska behöva oroa sig för att få stanna. Att leva med tillfälliga uppehållstillstånd i flera år leder till att barn förlorar stora delar av sin barndom genom att leva i ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Marcus Friberg: Vi vill inte att Sverige går med i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Marcus Friberg: Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men alla kan drabbas. Då måste samhällets trygghetssystem vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Marcus Friberg: Miljöpartiet vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten. Vi vill stärka skyddet i högexploaterade områden och längs Sveriges kust. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Marcus Friberg: För Miljöpartiet är det viktigt att finansieringen av försvaret inte drabbar människor som redan har en ansträngd ekonomi eller tvingar fram besparingar i välfärden. Därför föreslår vi att återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Marcus Friberg: Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige. Vi vill skydda public service i grundlagen, för att skydda verksamheten mot politisk styrning. För att ett starkt och brett public service ska kunna värnas behöver finansieringen vara stabil och långsiktig. Vi anser att finansieringen ligger på en bra nivå idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Marcus Friberg: Extra viktig Omställningen av transportsektorn är i full gång. Elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen. Samtidigt blir det allt dyrare att köra på bensin och diesel. Idag används en bil i snitt under 18 års tid. Att köpa en bensin- eller dieselbil kommer alltså vara en rejäl förlustaffär för hushållen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Marcus Friberg: Betyg ska användas när det behövs, till exempel vid urval för fortsatta studier. Forskning visar dock att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier. Därför vill Miljöpartiet att betyg ska ges först från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Marcus Friberg: Det är bra att den ekonomiska utjämningen mellan kommuner ses över. Systemet måste bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Marcus Friberg: Det är orimligt att ett så pass allvarligt brott hittills har kunnat straffas endast med böter. Därför har Miljöpartiet under lång tid drivit att straffet ska skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Marcus Friberg: Miljöpartiet är emot införande av marknadshyror. Risken är stor att det skulle medföra höjda hyror, vilket i sin tur kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Marcus Friberg: Extra viktig Vi behöver åka mer tåg och flyga mindre för att nå klimatmålen. Banor för höghastighetståg kortar restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö så att inrikesflyget på de sträckorna blir överflödigt. ​​Sverige behöver nya stambanor, fler spår ger plats för fler tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Marcus Friberg: Vi vill att beslut fattas närmare människor och att människor kan påverka dess innehåll. Det regionala ansvaret är bra. Den typen av jättelik omorganisation, som att låta staten ta över, är varken en bra idé eller vad vården behöver. Där behövs istället lugn och ro och stabilitet.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Marcus Friberg: Karensdagen i sjukförsäkringen behöver slopas. Systemet med karensavdrag gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för ekonomins skull. Människor på mer välbetalda jobb kan i högre grad dessutom jobba hemma medan de är småsjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Marcus Friberg: Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. Vi vill motverka missbruk av att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att erbjuda en fast anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Marcus Friberg: Miljöpartiet är inte emot nya gruvor. Vi vill däremot att ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. Samtidigt ser vi att tillståndsprocesserna för gruvindustrin kan göras mer effektiva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Marcus Friberg: Miljöpartiet har en vision om en värld där alla människor har en möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Men så ser verkligheten inte ut idag. Vi ska möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Marcus Friberg: Vi måste få bukt med den grova gängkriminaliteten. Vi behöver utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning, då det förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Marcus Friberg: Tax the rich! Skattesystemet ska bidra till en stark välfärd, ett rättvist samhälle och hjälpa oss uppnå våra klimat- och miljömål.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Marcus Friberg: Ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marcus Fribergs val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning