Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Karlson (fotograf Satu Knape)

Patrik Karlson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Verkar för att politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Integrationen är en av Sveriges viktigaste frågor, ojämlikheten breder ut sig mellan de som har försörjning, trygghet och alla chanser – och de som saknar både hopp och möjligheter. Arbetar för att ingen människa ska fastna i arbetslöshet, fattigdom och hopplöshet.

Presentera dig själv

Uppväxt på landet. Gillar att läsa, träna och vara i naturen. Stort intresse för samhällsfrågor både i nutid och dåtid. Ogillar orättvisor och byråkrati.

Vad har du för yrke?

Politiskt sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Per Ahlmark

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En ny borgerlig regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Patrik Karlson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Extra viktig Det fria skolvalet och friskolereformen har gett elever och föräldrar ökad frihet och egenmakt, något som ska värnas. Dock behöver friskolereformen moderniseras. Vill se tydliga krav på likvärdiga regler som främjar kvalitet, kunskap och långsiktighet för friskolor. Eleverna ska alltid vara i fokus, vinstuttag som går ut över elevernas undervisning ska förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Extra viktig Kärnkraften är fossilfri och planerbar och den behövs om vi ska klara av att möta det ökade elbehovet och samtidigt klara av klimatomställningen. Vi måste kunna vara säkra på att el, värme och tillgången på bränslen fungerar oavsett väder. Kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygga ut i stor skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Utvecklingen går åt fel håll, den måste vändas så att människor känner sig trygga i sina områden. Det kräver att vi ger rättsväsendet rätt verktyg att möta gängkriminaliteten. Det finns andra åtgärder som är mer prioriterade, som fler poliser, tidigare ingripanden från socialtjänsten för att stoppa nyrekryteringen och bättre möjligheter att beslagta gängkriminellas egendom.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Ska Sverige klara av integrationsproblem och bryta utanförskap måste fler ges möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad. Rut-avdraget har haft en avgörande betydelse för att öppna svensk arbetsmarknad för fler och för att omvandla svarta jobb till vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Liberalerna står upp för enprocentsmålet. Det svenska biståndet är en viktig del i att lyfta människor ur fattigdom och främja demokrati världen över. En minskning av bistånd skulle innebära en försämring i detta arbete. Man alltid hantera skattemedel ansvarsfullt, viktigt med korrekt analys och kontinuerlig uppföljning för att garantera att biståndet går till avsett ändamål.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: 2019 beslutade kungen att begränsa antalet personer i kungahuset som får del av anslaget, det så kallade apanaget. Står bakom dagens ordning och har inga förslag om att ändra reglerna ytterligare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Priserna rusar iväg och det är nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att inte hushåll och företag drabbas orimligt, särskilt viktigt för de som bor och verkar på landsbygden. Höga priser gör att den miljöstyrande effekten blir tillräcklig även då skatterna tillfälligt sänks.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Extra viktig Absolut inte. Det behövs stabila spelregler om boendekostnader och regelförenklingar för ett ökat byggande, inte bestraffande skatter på ägande eller säljande av boende. Istället bör vi sänka flyttskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Viktigt att underlätta så att privata aktörer får bättre villkor att verka inom kulturområdet. Det offentliga ska dock fortsätta stöda kulturen. Målsättningen ska vara att kulturen ska stå mer på egna ben samtidigt som sektorn växer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Det kommunala självstyret är en grundpelare i svensk demokrati, det ska vi slå vakt om. Kommunerna ska ha stort inflytande över planeringen och ska kunna avgöra själva om de vill stoppa eller tillåta vindkraftsetableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Ett tiggeriförbud löser inte problemet med fattigdom och utsatthet. Däremot måste vi bli bättre på att straffa de som utnyttjar människor i form av exploatering och människohandel som kopplas till tiggeri. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Vill att för- och nackdelarna med ett tredje kön utreds.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Föräldraförsäkringen ska vara flexibel och vi ska inte öronmärka fler än de 90 dagar som finns i dag. Liberalerna vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lägre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Tillgängligheten som digitalisering för med sig är en stor fördel. Däremot är dagens ersättningssystem problematisk, här vill vi se en ny, bättre, ersättningsmodell för regionerna. Bland annat ska ett nätläkarbesök aldrig likställas ekonomiskt med ett så kallat utomlänsbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Asylrätten ska värnas och vi ska fokusera på dem som behöver vår hjälp mest. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna eller inte. Flyktingkrisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvar och att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders. Därför har Liberalerna i migrationsöverenskommelsen godkänt tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Extra viktig Det är självklart att Sveriges säkerhet tryggas bäst i samarbete med andra länder. Därför var Liberalerna det första riksdagspartiet som sade ja till svenskt Natomedlemskap. Ensam är inte stark, Sverige hör hemma i NATO, nu är det dags att ta steget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Vill istället se skattesänkningar som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Strandskyddsfrågan är viktig för att öka möjligheten till att skapa attraktiva boenden i strandnära områden på landsbygden. Det är en tillgång för hållbar tillväxt och att landsbygderna kan utvecklas. Lättnader i strandskyddet är ett viktigt delmål för denna utveckling och det finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot strandskyddets syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Vi har redan ett högt skattetryck. Att ständig höja skatter så fort något uppstår är inte lösningen. Liberalerna prioriterar försvaret framför kostsam symbolpolitik eller bidragshöjningar som går till andra än de mest utsatta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Public service-mediernas funktion i samhället att bedriva radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst ska värnas. Verksamheten ska präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet. Vill dock inte att SVT och SR ska tränga ut kommersiell radio och TV och tycker inte heller att den ska finansieras genom skattesedeln.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på EU-nivå. Liberalerna anser att ett sådant förbud bör införas från 2030. Fram till dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilarna. Även nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet. Det gör det orealistiskt att införa ett försäljningsförbud redan 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Kunskap är avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Jag är för att man tidigt i grundskolan genomför utvärderingar i syfte att fånga upp elever och säkra kunskapsfokus. Viktigt med tydliga mål och kunskapskrav för en likvärdig skola.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Dagens system för att utjämna kommunernas ekonomiska förutsättningar är tillräckligt. Ett bättre sätt att jämna ut klyftorna mellan stad och land är att göra bolagsskatten helt eller delvis kommunal. Därmed skulle skatten på vinsterna i lokala företag tillfalla kommunen där verksamheten bedrivs.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Fler bostäder behövs och rörligheten på bostadsmarknaden förbättras, inte minst i storstäderna. Ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd ska fortsätta finnas i framtiden. Förslaget berör inte det befintliga beståndet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Kritisk till höghastighetsbanorna. Långsiktig finansiering saknas och alla kostnader är inte medräknade, det skapar en undanträngning av andra nödvändiga åtgärder i transportsystemet. Investeringarna bör istället fokusera på att bygga bort kapacitetsbrister så att järnvägsnätet kan utnyttjas mycket mer än i dag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Ojämlikheten som råder är oacceptabel men med en sådan stor omorganisation måste man först veta vad man ska fylla den med och även ha tydliga mål när det gäller kvalitet och en jämlik vård. En utredning med sikte på en tydligare statlig styrning av sjukvården behöver tillsättas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Karensavdraget ska behållas, det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Svensk arbetsrätt behöver bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Karlson: Den svenska gruvnäringen är viktig, processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Samtidigt är de höga svenska miljökraven en konkurrensfördel för svensk gruvnäring. Men större hänsyn måste tas till andra intressen, det går inte att köra över markägare hur som helst.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Karlson: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar och samtidigt ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande. Därför måste integrationen förbättras avsevärt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Karlson: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Karlson: Det finns ett behov av att sänka skatten på arbete. Mycket talar för att marginalskatten fortfarande är så pass hög att skatteintäkterna på sikt skulle öka snarare än minska om den statliga skatten sänktes. Det kommer ge drivkraft till ökad sysselsättning och fler arbetade timmar, vilket i sin tur får ekonomin att växa.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Karlson: Värnar äganderätten och har förtroende för att ägarna tar väl hand om sin skog och bedriver ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk som gynnar kommande generationer.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Karlsons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning