Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eric Lundvall (fotograf Eric Lundvall )

Eric Lundvall

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige behöver ett fokus på sysselsättning och bygga ett samhälle som är attraktivt att flytta till och investera i. Jag vill därför fokusera på att minska regelbördan för företag och att Sverige fokuserar på att stärka infrastrukturen. Bygg ut energiproduktionen för att minska kostnaden att värma upp hemmet och möjliggör för transportsektorn att ställa om är två område som stärker Sverige.

Presentera dig själv

Jag har en utbildning i företagsekonomi och arbetat internationellt. Jag brinner för internationellt samarbete och värnar de globala perspektivet.

Vad har du för yrke?

Företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Sverige leds av en regering som värnar individens frihet. Politikens fokus är ett Sverige i framkant, men där vi också är en del av internationella samarbete och tar till oss av goda exempel.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Eric Lundvall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Olika aktörer inom skolan stärker utbildningen. Men kontroll och inspektion av alla aktörer är viktigt. När en aktör inte sköter sig, ska denne inte driva skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Kärnkraften är en viktig del av svensk energiproduktion. Det kommer den fortsatt att vara. Men kärnkraften bör byggas där befintliga reaktorer finns.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Om visitationszoner hjälper polisen i deras arbete att stoppa den organiserade brottsligheten är det ett viktigt verktyg, men inte den långsiktiga lösningen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Rut och Rot-avdraget har skapat en mängd nya arbetstillfällen och gjort att den svarta marknaden inom sektorerna minskat.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Handel är viktigare än bistånd. Sverige behöver ett effektivt bistånd och verka för mer handel med de länder som idag får bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Monarkin är förlegad och Sverige bör byta statsskick.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Att förorena miljön ska kosta. Omställning till förnyelsebara drivmedel ska premieras, exempelvis med sänkt skatt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Kulturen behöver stärkas och likt idrotten kan fler finansiärer än det offentliga finansiera kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Det är viktigt att vindkraften byggs så att den orsakar så liten störning som möjligt. Men när närboende och kommuner kan ta del av avkastningen ökar acceptansen för vindkraften.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Att förbjuda människor att be om gåvor strider mot människors frihet. Det går inte heller att förbjuda fattigdom, den kan däremot bekämpas med insatser för att lyfta person ur fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Barnperspektiv ska råda gällande föräldraledighet, även personer nära barnet/föräldrarna ska kunna vara föräldralediga.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Tillgänglig vård är viktigt och digitaliseringen av vårdtjänster har bidragit till detta. Att regionerna inte lyckats möta kundernas efterfrågan är ett misslyckande, här kan privata företag hjälpa till att utveckla vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Sverige bör ha liknande regler som övriga EU-länder. Tillfälliga uppehållstillstånd är idag huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Internationellt samarbete är bra. Sverige tillhör redan idag en mängd organisationer som samlar länder i Europa och Nordamerika. Ett svenskt medlemskap i NATO stärker Sverige och världen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Det är viktigt att fokus i arbetsmarknadspolitiken ligger på att människor ska arbeta. Sänkta trösklar in på arbetsmarknaden är viktigt för personer som står utanför. Här spelar framförallt småföretag en stor roll.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Att glest befolkade inlandskommuner har stora områden som skyddas av strandskyddet gör det svårare att locka till inflyttning. Istället måste områden där det är attraktivt att bo etableras, då kan inte ett generellt strandskydd stå i vägen. Skyddsvärd natur ska skyddas, men ett generellt förbud mot byggande i strandnära område förhindrar tillväxt i glest befolkade område.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Satsningar på både civilt och militärt försvar är viktigt. Försvaret är ett statligt kärnuppdrag som måste prioriteras före andra uppdrag. Omfördelning av befintliga resurser ska finansiera höjda försvarsanslag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Idag har public service en mängd radiokanaler och tv-kanaler. Inköp av dyra sportarrangemang och tv-serier som lika gärna kunde visas i andra kanaler minskar fokus på kärnuppdraget. I en mediabransch under hård press ska inte public service konkurrera ut andra aktörer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Omställningen till förnybara drivmedel minskar Sveriges beroende av inköp av fossila bränsle från länder med svag demokrati. Därtill kan vi få en effektivare transportsektor som har minskad klimatpåverkan.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Alla bidrag ska behovsprövas, det innebär att den som har en inkomst över en viss nivå inte kan erhålla exempelvis barnbidrag. Alla som betalar skatt ska däremot få del av det som skatten finansierar, i form av exempelvis infrastruktur.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Straffskärpning behövs inom flera område. Det stärker också polisens verktygslåda i jakten på kriminella.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Bostadsmarknaden är idag dysfunktionell. Marknaden med andrahandskontrakt i framförallt storstäderna skapar otrygghet hos dem som står utanför bostadsmarknaden. Fri hyressättning bidrar till en mer fungerande bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Investering i infrastruktur är viktigt för att framtidssäkra Sverige. Investeringar i både nya stambanor och utveckling av flyget är viktigt för rörligheten inom landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Regionerna har idag stora problem med personalbrist som bland annat resulterat i långa vårdköer. Men en vård som blir statligt styrd minskar närheten till vårdtagarna. Istället ska regionerna stärkas, exempelvis genom regionaliserade skatter och avgifter.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Personal som arbetsgivaren inte har behov av ska kunna sägas upp, oavsett när personen anställdes. Det är viktigt för väl fungerande företag och ett växande näringsliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Lundvall: Idag förlitar sig Svensk och global industri på råvaror som hämtas från länder med mycket dåliga arbetsvillkor och gruvor som inte lever upp till Svensk miljölagstiftning. Sverige kan bidra med sänkt global miljöpåverkan samtidigt som det stärker svensk ekonomi och gör världen mindre beroende av mineraler från länder med svag demokrati.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Lundvall: Det ska alltid vara möjligt att söka asyl i Sverige, det är en mänsklig rättighet. Men samtidigt är det viktigt att personer som invandrat hit kvalificerar sig in i trygghetssystemen och att fokus är på att den som söker sig till Sverige utbildar sig för att komma ut på arbetsmarknaden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Lundvall: Om detta stärker polisen i arbetet, framförallt riktat mot organiserad brottslighet, ska verktygen användas. Men viktigt att värna den personliga integriteten och inte avlyssna befolkningen i stor skala.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Lundvall: Alla ska betala samma andel skatt, det innebär högre belopp skatt vid högre inkomst. Beloppet man får tjäna per år utan att betala skatt bör höjas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Lundvall: Utkomsten av det svenska skogsbruket måste öka om Sverige ska klara den gröna omställningen och bidra till global klimatnytta. För att skogsbruket ska vara effektivt behöver också skog skyddas. Skogsägarna är en viktig aktör i skyddandet av skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eric Lundvalls val:

 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning