Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Réka Tolnai (fotograf )

Réka Tolnai

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är en röst för ett friare och roligare Sverige där alla människor oavsett uppväxtort eller föräldrars härkomst ska få möjligheter att lyckas. Vi måste våga ifrågasätta gamla sanningar och våga tänka nytt.

Presentera dig själv

Jag är en 24 åring som flyttade till Sverige när hon var 10 år som barn till en arbetskraftsinvandrade pappa. Kontrasterna från den ungerska landsbygden till Stockholms miljonprogram har väckt mitt politiska engagemang. Jag vill att vi tar tag i integrationsproblemen på riktigt, presenterar verkliga lösningar på kriminaliteten och ser att vi måste arbeta tillsammans. Sverige förtjänar bättre.

Vad har du för yrke?

Företagsekonomi-student.

I vilket land är du född?

Ungern

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag föredrar såklart en renodlad Alliansregering. Borgliga och liberala reformer är det bästa för Sverige.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Réka Tolnai

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Dagens skolsystem har många brister, men det är inte möjligheten att ta ut vinst som är det stora problemet. Istället borde regelverket kring finansiering av skolor centraliseras och kvalitetskrav som förutsättning för att plocka ur vinst ur skolenheten införas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Extra viktig Jag har inget emot kärnkraften, men ett energislag kan inte överskugga andra Sverige borde ha en teknikneutral energipolitik där val av energislag styrs av konsumenterna, samt marknads- och klimatförhållanden. För att Sverige faktiskt ska få en teknikneutral energipolitik krävs rättvisa och långsiktigt stabila spelregler. Därför borde de delar av energiöverenskommelsen som rör kärnkraft omarbetas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Extra viktig TFör mig är det avgörande att rättsäkerheten garanteras även när polisen ska utreda grova eller gängrelaterade brott. Att införa visitationszoner är inte rättssäkert och dessutom riskerar att försämra relationen mellan polisväsendet och de boende i utsatta områden vilket skulle ha förödande konsekvenser. Fler förebyggande åtgärder är lösningen på den gängrelaterade brottsligheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: ROT- och RUT-avdraget har på kort sikt varit ett bidrag till vårt samhälle och har uppmuntrat skapandet av nya företag inom sektorerna. Jag tycker dock det är viktigt att avdragen inte ses som en en långsiktig lösning då marknadssubventioner missgynnar den naturliga marknadsutvecklingen. Staten ska undvika att ingripa i marknaden i så stor mån som är möjlig. Därför bör avdragen successivt fasas ut

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Sveriges biståndsmål på en procent har i inte vart produktivt. Mer energi har slösats på att bränna de pengar man fått tilldelat än att utveckla effektiva strategier för att minska fattigdomen. Sveriges biståndsmål bör vara relaterat till praktiska effekter på fattigdomsbekämpning snarare än mängden resurser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Jag förespråkar en grön skatteväxling. Det innebär att inkomstskatten, skatter på arbete och miljövänlig verksamhet sänks, samtidigt som den höjs på miljöförstörande verksamheter, vilket medför att priserna höjs på ändliga naturresurser, och att det blir lönsamt att återanvända och återvinna. Fler skatter borde sänkas inom kort för att kompensera upp för de höga priserna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Mitt mål är att politiken i så hög grad ska hålla sig undan från kulturområdet, såväl politiskt som ekonomiskt. Kulturen ska främja individens frihet och upplysning, och inte begränsa tankeklimatet, vilken stor statlig inblandning i kulturpolitiken riskerar att göra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Vi behöver ställa om vårt samhälle till fossilfria energikällor. Att kommuner idag sätter stopp för utbyggnad av vindkraften är orimligt och rent utav farligt för Sveriges energiförsörjning. Det kommunala vetot mot vindkraften bör avskaffas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Man kan inte lagstifta bort fattigdom. Det är viktigt att Sverige arbetar inom EU och internationellt för att hindra att fler ska behöva använda tiggeri för att försörja sig själva.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: lAlla individer ska behandlas lika av staten, oavsett könsidentitet. Det juridiskt kön bör avskaffas helt. Fram tills det juridiska könet är avskaffat vill jag införa ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Utgångspunkten i familjepolitik ska vara barnets bästa och barnets rätt till en trygg och kärleksfull familj. Därför borde dagens föräldraförsäkring ersättas med en barnförsäkring, som ger ett barns vårdnadshavare rätt till ledighet. Denna ledighet uppdelas jämt mellan vårdnadshavare, vilka sedan får fördelas fritt, även till tredje part, med undantag för den andra vårdnadshavaren.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Det är kvalitén som ska styra inom vården och inte formen av utförare. Det viktigaste är att patienter får vård i tid och det ser vi att privata nätläkare avlastar den offentliga vården med.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Till följd av situationen 2015 har Sverige haft tillfälliga migrationslagar som har avlöst varandra. Det är varken bra för Sverige eller de människor som söker skydd här. Därför är det positivt att vi nu har en ny migrationslagstiftning på plats, som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Nato är den bästa garanten för Sveriges säkerhet. Det är glädjande att Sverige nu har inlett en ansökningsprocess.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Det onödigt rigorösa strandskyddet sätter käppar i hjulen för boende och företagande på landet, samt kränker markägares rätt att bruka sin egendom. Därför vill jag avskaffa dagens strandskyddslagstiftning helt och ersätta den med kommunala regleringar som bättre kan anpassas till de lokala förutsättningarna runt om i landet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Extra viktig För att försvaret ska kunna utföra sina tilldelade uppgifter måste anslagen omgående öka med 2 % av BNP som riktmärke. Däremot har Sverige redan ett av världens högsta skattetryck så upprustningen bör finansieras genom en omfördelning av dagens skattemedel inte genom höjda sådana.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Public service finansieras via skattsedeln och uppfyller ett syfte i att ha en differentierad och objektiv informationsspridning och nyhetsrapportering samt har ett utbildande syfte samt en del i statens krisberedskap. Följande ska även tillgodoses på de nationella minoritetsspråken och svenska teckenspråk. Däremot bör public service inte ägna sig åt underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Extra viktig Forskning visar att omdömen är viktigare än betyg. Det är därför viktigt att skolan jobbar formativt med omdömen, det vill säga att läraren förklarar för elever via feedback och feedforward vad eleven gör bra och behöver utveckla för att nå sin fulla potential. Betyg bör sättas tidigast i åttonde klass så länge skolplikten är oförändrad.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Det finns ett visst behov av att omfördela resurser mellan kommuner. Däremot är det mest effektiva sättet att uppnå mer jämlika förhållanden mellan kommuner är regionala skattebaser. Med regionala skattebaser kommer skatten som en kommun eller region genererar, genom resurserna som finns där, stanna hos dem.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Extra viktig De reglerade hyrorna på den svenska bostadsmarknaden har lett till en enorm svart marknad i de större städerna. Marknadshyror är ett nödvändigt steg för att få den svenska bostadsmarknaden att tillfriskna. Hela beståndet ska ingå i reformen. Däremot är det viktigt att marknadshyror fasas in under en övergångsperiod, och i samklang med att man genom ex: höjda bostadsbidrag för de med sämre ekonomi

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: höghastighetståg är en lösning som på allvar kan skapa konkurrenskraft för tåget som transportmedel, och samtidigt avlasta stambanorna för godstransporter. Finansieringen bör ske genom lån och inte ur ordinarie infrastrukturplan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Réka Tolnai: Regioners självstyre ska värnas. Därför ska riktade statsbidrag inom sjukvården som medför ytterligare administration förbjudas. Då det är regionerna som har ansvaret över sin verksamhet är det också regionerna själva som ska bestämma hur dess resurser används.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Réka Tolnai: Extra viktig Det svenska skattesystemet behöver reformeras i grunden. Inkomstskatterna bör sänkas för alla så att människor får behålla mer av sin lön. Den största delen av inkomsten från de arbetade timmarna ska gå till arbetaren själv och inte till det offentliga. Det ska löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Réka Tolnai: Extra viktig Skogen är en förutsättning för en grön omställning, inte bara i Sverige utan även internationellt. Under förädling utvinns till exempel gröna kemikalier, fiber med kvalité nog att göra kläder av samt oljor som är nycklar till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Dessutom binder skogen koldioxid under tillväxt och är ett bra byggnadsmaterial. Skogen är avgörande för svensk omställning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Réka Tolnai har hoppat över denna fråga