Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elin Gustafsson

Vad har du för yrke?

Kock och kandidatexamen i genusvetenskap respektive statsvetenskap.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alva Myrdal och Birgitta Dahl

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elin Gustafsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Extra viktig Våra gemensamma skattemedel ska stanna i verksamheten för att exempelvis kunna finansiera fler lärare och mer personal, våra gemensamma skattepengar ska inte hamna i skatteparadis eller hos privata aktörer.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: S-regeringen har sänkt skatten för bensin och diesel till följd av de skenande priserna. Alla ska ha råd att bo och leva i hela landet, de som är beroende av att köra bil måste därför kunna göra det för att få livet att gå ihop. Dock måste vår långsiktiga lösning vara att göra det billigare med fossilfria och hållbara alternativ för drivmedel så alla kan vara en del av den gröna omställningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Privat finansiering får inte ske på bekostnad av att det offentliga minskar sitt ansvar för en tillgänglig kultursektor. Ett öppet och rikt kulturliv kräver en stark grundfinansiering från det gemensamma.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Kommunerna ska fortsatt ha bestämmanderätt. Men det ska bli lättare att bygga ut vindkraft, vindkraft behövs för att vi snabbt ska kunna bygga ut en hållbar och fossilfri egen energiproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Vi kan inte förbjuda fattigdom, fattigdom bekämpar vi med ett jämlikt samhälle.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Det är viktigt att könsuppdelad statistik samt dagens personnummer-system finns kvar så länge män som grupp har mer makt och inflytande i samhället än kvinnor som grupp. Dock behöver transpersoners rättigheter och hälsa garanteras och tryggas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Extra viktig Den enskilt viktigaste jämställdhetsfrågan för ett fullt ut jämställt samhälle är delad föräldraförsäkring. På så sätt skapar vi jämställda löner, mer jämställda arbetsvillkor, bidrar till jämställda pensioner samt ger barnen rätt till alla sina vårdnadshavare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Digitala sjukvårdstjänster bör ingå i den ordinarie sjukvården och inte separat av vissa företag där pengarna tas ut i vinster som inte kommer verksamheten till dels.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Långsiktiga förutsättningar och trygghet är grunden för att kunna etablera sig och ges bästa möjligheterna att komma in i ett nytt samhälle.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Socialdemokraterna har gjort bedömningen att ett svenskt nato-medlemsskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet. Det är dock av största vikt att den feministiska utrikespolitiken, arbetet för fred, stabilitet, kärnvapennedrustning och internationell solidaritet fortsätter i ännu högre grad vid ett nato-medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Vi måste både kunna trygga allemansrätten, djur och natur men samtidigt underlätta för fler att bosätta sig på landsbygden där strandskyddet idag gör det omöjligt. Vi behöver därför också förtydliga strandskyddet för att bevara växt- och djurliv på land och i vatten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Genom att bli mindre beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande och bidrar till en snabbare grön omställning av hela samhället.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Varken professionen eller forskningen visar att detta skulle vara en bra åtgärd för att stärka barnets utveckling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Det är fullt på Sveriges järnvägar, vi behöver bygga ut mer järnväg för att kunna transportera både gods och människor. När vi bygger nya stambanor behöver de byggas med dagens och framtidens tekniker och lösningar så vi möjliggör för högre hastigheter och så hög klimat- och miljönytta som möjligt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Gustafsson: Sjukvården blir inte mer jämlik eller likvärdig för att den centralstyrs från Stockholm. Det är viktigt med regionalt ansvar för sjukvården samtidigt som den statliga kontrollen behöver öka och mer samordning behövs mellan regionerna. Vi behöver också säkerställa att de gemensamma resurserna som investeras i sjukvården stannar i verksamheten och inte går ut i privata vinster.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Gustafsson: Extra viktig Asylrätten ska värnas i alla lägen, vi kan inte begränsa eller försvåra rätten för människor att söka asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elin Gustafssons val:

 • Landets ekonomi
 • Pensioner
 • Sysselsättning