Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amelie Langby (fotograf null)

Amelie Langby

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min drivkraft i politiken är att ta ansvar för kärnuppgifterna: försvar, skola, sjukvård, lag och ordning. Respekten för människors frihet och politikens gränser är grundläggande. Särskilt engagerad för ett bättre företagsklimat och ett stärkt försvar.

Presentera dig själv

Engagerad för frihet och företagsamhet. Bor i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och jobbar som stabschef på Svenskt Näringsliv. Förtroendevald i bl.a. miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad. Examen i statskunskap från Uppsala universitet.

Vad har du för yrke?

Stabschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En moderatledd regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Amelie Langby

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Kunskap och kvalitet ska prägla skolan oavsett om den drivs i privat eller offentlig regi. Kvalitetskriterierna måste ställas högt. Valfriheten är ett viktigt verktyg för att välja – och kunna välja bort.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Stabil, leveranssäker och fossilfri elförsörjning är en förutsättning för att klara klimatomställningen. För att möta framtidens behov behöver vi investera nu i olika energislag, inklusive kärnkraft med högt ställda säkerhetskrav.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Polis och rättsväsende behöver rätt verktyg och resurser för att bekämpa brottsligheten. I t.ex. Danmark kan polisen upprätta visitationszoner och söka efter vapen/farliga föremål i förebyggande syfte. Det bör testas även här för att få stopp på skjutningarna och det grova våldet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Rut-avdraget bidrar till jobb, skatteintäkter och välfärd. Höjd skatt skulle slå hårt mot jobb och företagande, dessutom i en bransch där många får sitt första jobb och företagen ofta drivs av kvinnor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Svenskt bistånd ska riktas dit det kan göra störst skillnad för att lindra i krig och humanitära katastrofer. Vi behöver gå från bistånd till handel i relationen med fler länder. Demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, marknadsekonomi och rättsstatens principer ska alltid vara vägledande.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Monarkin är en grundsten i Sveriges historia och framtid. Kungahuset bör tilldelas rätt resurser för att kunna företräda och främja svenska intressen på bästa sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: De höga skatterna på drivmedel slår hårt mot många hushåll och företag, inte minst inom jordbrukssektorn. Skatten utgör en stor del av priset och bör sänkas. Vi löser inte de globala klimatutmaningarna genom att svenska företag och familjer får minskade marginaler.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Fastighetsskatt skulle slå hårt mot många människors privatekonomi. Förslaget är dessutom bara ett i raden av Socialdemokraternas och vänsterns hot om höjda skatter. Låt oss i stället använda befintliga skattemedel mer effektivt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Kulturlivet är brett och mångfacetterat. Det offentliga bör fokusera på att värna och utveckla de gemensamma kulturinstitutionerna. Staten kan underlätta för privata aktörer att satsa mer på kultur, exempelvis genom att se över momsregelverken och möjligheterna till skatteavdrag för gåvor och sponsring.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Utbyggnaden av hållbara energislag är viktig för Sverige. Det är samtidigt grundläggande att det lokala självbestämmandet respekteras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Lösningen på människors sociala och ekonomiska utsatthet är inte tiggeri på gatan i Sverige. Givet situationen i dag är ett tiggeriförbud befogat.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Alla familjers situation ser olika ut. Beslut om hur föräldradagarna fördelas bör vara upp till föräldrarna att besluta om.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Digitala lösningar bidrar till att tillgängliggöra sjukvården. Systemet i dag som gör att en region kan betala för ett digitalt vårdbesök i en annan region kan samtidigt behöva ses över. Detta för att säkerställa god kvalitet och att resurserna används mest effektivt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Permanent uppehållstillstånd bör vara knutet till sysselsättning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Extra viktig Ett svenskt Nato-medlemskap bidrar till säkerheten för Sverige och i vårt närområde. Moderaterna har länge drivit på för att vi ska bygga säkerhet tillsammans med andra. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har drastiskt förändrat säkerhetsläget i Europa och gjort medlemskapet än mer angeläget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Den tillfälliga höjningen som gjordes av a-kassan under pandemin var en krisåtgärd och bör vara just tillfällig. Incitamenten att jobba behöver stärkas och det är viktigt att a-kassan har en tydlig avtrappning och tidsgränser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Möjligheten att bygga i vattennära lägen är viktig för att kunna utveckla många platser runt om i landet. Dagens strandskyddsregler gör det i princip omöjligt att bygga nära sjöar och vattendrag. Det bör förändras från det generella skyddet till att specifika områden kan pekas ut.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Sverige har bland de högsta skatterna i världen. Vi behöver investera mer i försvaret men inte genom att höja skatterna ytterligare. Det offentliga behöver istället prioritera resurserna bättre.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Public service ska fokusera på sitt kärnuppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Omställningen till bilar som drivs på el istället för bensin och diesel sker i snabb takt. Att politiskt förbjuda nyförsäljning från 2025 riskerar dock att vara förhastat sett till behovet av elförsörjning och laddinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Alltför många elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och kunskaper. Betyg från årskurs 4 är ett steg i arbetet med att få ordning på skolan. Mer undervisningstid redan från lågstadiet och extern rättning av nationella prov är exempel på ytterligare åtgärder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Hänsyn bör tas till demografiska skillnader men en ökad omfördelning per se riskerar att minska incitamenten för kommuner att ta ansvar för att använda skattemedlen mest effektivt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Straffen för sexköp bör skärpas i synnerhet vid omständigheter där det förekommer koppleri och människohandel.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Fri hyressättning av nybyggda lägenheter är ett viktigt incitament för att öka utbudet. Dagens system bör reformeras i flera steg för att kunna få ordning på bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Det kostsamma förslaget om höghastighetståg riskerar att stå i vägen för mer effektiva investeringar i infrastrukturen, exempelvis att rusta upp och bygga ut det befintliga järnvägsnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: En stor omorganisation av sjukvården riskerar i praktiken att ta kraft från arbetet med att korta vårdköer och öka läkarnas tid till patienter. För att säkerställa en välfungerande sjukvård i hela landet bör frågan utredas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: Att avskaffa karensdagen vore en kostsam reform som inte främjar arbetslinjen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: En modern arbetsrätt bygger på att tryggheten sitter i kompetens och möjligheten att få ett nytt jobb den dagen det behövs. Dagens regelverk blir en tröskel för att våga anställa. Arbetsmarknaden bör reformeras i enlighet med det förslag som parterna har enats om.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amelie Langby: En effektiv och rättssäker myndighetsutövning är grundläggande. I dag tar tillståndsprocesserna lång tid vilket riskerar att hämma viktiga investeringar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Amelie Langby har hoppat över denna fråga