Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amanda Falk (fotograf null)

Amanda Falk

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en engagerad och driven person som tror att individen bör ges möjlighet att vara så fri som möjligt att styra över sina egna val och beslut. Olikheter berikar och mångfald behövs inom alla områden. Frihet kräver ansvar och för att ta ansvar behöver du kunskap för att förstå konsekvenserna av dina val. För detta krävs en bra skola som möjliggör för dig att bli din bästa version av dig själv.

Presentera dig själv

Hej, Jag är 33 år gammal, gift och har två barn och bor i ett villaområde utanför Kalmar. Utbildad socionom och har arbetat inom socialt arbete i 11 år.

Vad har du för yrke?

Förste socialsekreterare inom området våld och missbruk.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Christer Nylander

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Liberalerna styr tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Amanda Falk

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Liberalerna vill att föräldrar och barn ska kunna välja den skola som passar bäst för barnets egna individuella behov. Alla skolor ska uppbära en god kvalitet. För att nå denna kvalitet krävs kontrollsystem och att skolan drivs med bildning och barnets bästa i fokus. Därav kan vinstreglering behövas. Liberalerna vill värna det fria skolvalet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Extra viktig Sverige är i stort behov av el för att klara klimatomställningen. För att möta detta behov krävs trygg, stabil och planerbar elförsörjning där kärnkraften har en viktig plats att fylla. Kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygga i stor skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Tryggheten måste öka i brottsutsatta områden. Men denna åtgärd i sig är inte särskilt betryggande. Det finns bättre åtgärder för att uppnå trygghet likt fler poliser på plats, tidigare ingripanden från socialtjänsten,

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Fler måste få en plats på svensk arbetsmarknad. Genom Rut-avdraget möjliggörs flera enklare jobb och livspusslet förenklas för många. Friheten ökar genom ökad ingång till arbetsmarknaden och ökad frihet i vardagspusslet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Sverige ska ta ett socialt ansvar. Liberalerna ska stå upp för enprocentsmålet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: När världsmarknadspriserna stigit markant har det behövts genomföras tillfälliga åtgärder så att inte hushåll och företag drabbas orimligt. Men på sikt bör goda bränslen premieras och sämre beskattas hårdare.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Extra viktig Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger nej till en fastighetsskatt. Den tidigare fastighetsskatten skapade en enorm oförutsägbarhet och otrygghet. Därför slopade alliansregeringen skatten 2008 och ersatte den med en begränsad fastighetsavgift, det är vi liberaler stolta över att ha medverkat till. Vi kommer inte att medverka till att den återinförs!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Extra viktig Liberalerna vill inte minska det offentliga stödet till kulturen. Samtidigt vill vi möjliggöra för fler privata aktörer att bidra till att kulturen får bättre villkor och mer resurser. Detta ska dock inte bli en ursäkt för nedskärningar i de offentliga satsningarna, utan leda till att kulturen sammantaget får mer pengar än i dag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Kommunerna ska ha stort inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Mer vindkraft behövs, men vindkraften är ytkrävande och kommer ofta i konflikt med andra intressen. Processen behöver bli mer förutsägbar och mer rättssäker för den som vill bygga för att möjliggöra för flera energiformer.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Tiggeri är inte vägen ur fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: På sikt kan detta absolut vara ett alternativ men innan vi tydligt utrett risker och konsekvenser utifrån svensk lagstiftning är det inte aktuellt. Idag finns flera hinder men på sikt kan det komma att bli ett positivt förslag. Liberalerna välkomnar att alla individer oavsett könstillhörighet känner att de har en viktig plats och sammanhang i samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Föräldrarna vet bäst själva vad som passar dem, deras unika barn och deras unika livssituation.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Möjligheten till god digital vård är avgörande för att Sverige ska kunna hålla den standard i hälso- och sjukvården som vi vill se. Däremot välkomnar vi att man ser över dagens ersättningssystem vad gäller finansieringen av nätläkare. Exempelvis ska ett nätläkarbesök aldrig likställas ekonomiskt med ett så kallat utomlänsbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Sverige behöver ligga i linje med andra EU-länders migrationspolitik. Därför har Liberalerna i migrationsöverenskommelsen godkänt tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Extra viktig Ensam är inte stark, tillsammans är vi starka. Friheten är värd att försvaras.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Småföretagare har akuta problem med att hitta kompetenta medarbetare. I den här situationen är det fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös. Vi vill istället se skattesänkningar, som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställda och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet. Trots omfattande inskränkningar i människors frihet nås inte målen med strandskyddet. I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddet syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Det svenska skattetrycket är redan högt, och ständigt höjda skatter är inte lösningen. Vi prioriterar försvaret framför kostsam symbolpolitik eller bidragshöjningar som går till andra än de mest utsatta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Liberalerna värnar public service-mediernas funktion i samhället. De ska präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet. Vi ser därför att public service ska ha ett fortsatt uppdrag och vi ser det som vår uppgift är att värna och främja dess oberoende och kvalitet. Uppdraget hade kunnat smalas av något i sitt underhållande uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på EU-nivå och bör införas från 2030. Fram till dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilarna. Även nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet. Ett tydligt mål välkomnas men 2025 är för tidigt för att hinna ställa om.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Liberalerna är för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan. Att ställa krav är att bry sig. För oss är kunskap avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Dina möjligheter till en god kommunal service ska inte bero på din grannes inkomst.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Det behövs många fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd, men hyresgästernas önskemål ska få större genomslag i hyressättningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Långsiktig finansiering saknas, alla kostnader är inte medräknade samtifigt som det finns ett stort underhållsbehov i vår befintliga järnväg. Investeringarna bör istället fokuseras på att bygga bort kapacitetsbrister så att järnvägsnätet kan utnyttjas mycket mer än i dag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Statens roll och ansvar i sjukvården ska tydliggöras. Staten måste ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Extra viktig Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Falk: Den svenska gruvnäringen är viktig. Processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Detta i kombination med tydliga krav på den som vill öppna en gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Falk: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Falk: När det gäller individer med starka misstankar om att de rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Falk: Det ska löna sig att arbeta. Vi föreslår en sänkt statlig skatt så att färre människor betalar statlig inkomstskatt. Du ska själv ta ansvar för och kunna styra hur du väljer att använda dina medel.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Falk: Vissa skogsområden behöver skyddas men vi får samtidigt inte förglömma att de flesta skogsägare känner sin skog bäst.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amanda Falks val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning