Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ajda Asgari (fotograf Viktor Bardun)

Ajda Asgari

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för social rättvisa i en hållbar värld. Staten ska ansvara för finansieringen av sjukvården och skolan, det behövs inga stora omorganiseringar utan mer resurser. Arbetsmarknadspolitiken ska vara effektiv och se till människors förmågor och möjligheter. Vårt sjukförsäkringssystem ska vara rättvist och humant. Människor på flykt ska välkomnas och integreras. Klimatet ska räddas!

Presentera dig själv

Sedan valet 2018 är jag kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Tyresö kommun. Innan dess arbetade jag 8 år i grundsärskolan. En av mina skyddsfaktorer i livet har varit föreningslivet där bl.a musiken och kulturen spelat en stor och viktig roll. Partistyrelseledamot sedan förra kongressen.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd i Tyresö kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Den som vågar stå upp för rättvisa.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett styre som tar klimatkrisen på allvar och som värnar om att minska polariseringen i samhället. Det är tydligt att det allra bästa alternativet för ett sådant styre är en rödgrön majoritetsregering där MP ingår tillsammans med S, V och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ajda Asgari

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Extra viktig Skolans syfte ska alltid vara utbildning och våra elevers lärande ska alltid prioriteras. Vinst ska aldrig vara syftet eller det som prioriteras i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Det är dags att lämna symbolpolitiken och fokusera på energikällor som marknaden själv vill ha. Kärnkraft är både dyrt och tar lång tid att bygga. Kärnkraft innebär även enorma säkerhetsrisker och medför enorma konsekvenser för många generationer framåt. Vi ska istället satsa på förnybar energi då det är billigare, säkrare och går mycket snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Visitationszoner drabbar endast människor i socioekonomiskt utsatta områden som grupp. Det som behövs i dessa områden är insatser där till exempel skolan och socialtjänsten stärks - inte att människor blir kollektivt utpekade och exkluderade från samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: RUT-avdraget nyttjas i störst grad av resursstarka och välmående målgrupper vilket inte bör vara syftet. Att spendera pengar på tjänster istället för konsumtion är dock positivt och bör främjas, men då behöver nivåer och vilka aktiviteter som inkluderas isåfall ses över.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: I en tid där vi har fler flyktingar än någonsin och fattigdomen ökar så är det viktigt att det svenska biståndet fortsätter hjälpa utvecklingsländer. Det är framförallt en fråga om internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: I ett modernt samhälle finns ingen plats för en monarki. Är det inte dags att avskaffa monarkin?

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Vi är mitt i en brinnande klimatkris! Vi måste nå våra klimatmål, då kan vi inte sänka skatten på drivmedel som ökar utsläppen. Vi bör istället med riktade resurser stötta de delar av landet samt de familjer som drabbas hårdast av ökade bränslepriser och samtidigt satsa långsiktigt på omställningen av hållbara transporter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: På sikt behövs en genomgripande reform som möjliggör för progressiv beskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Kulturen ska vara till för alla och den ska utgå från den konstnärliga friheten - inte kommersiella intressen. Det är även viktigt att politiken inte styr innehållet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Vetorätten behöver reformeras men det ska fortsatt vara upp till kommunerna om var de vill ha vindkraft. Samtidigt behöver vi öka incitamenten för kommunerna att bygga vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Det går inte att lagstifta bort fattigdom genom att förbjuda människor att be om hjälp. Det krävs andra åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Extra viktig Vi behöver en ny syn på juridiska kön, det är dags för Sverige att gå samma väg som många andra länder redan gjort. Det handlar om respekt för varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Det är viktigt att främja barns rätt till båda sina föräldrar och även öka jämställdheten, därför behövs en öronmärkning av föräldradagar. Däremot så bör vi införa en del av föräldraledigheten som kan användas fritt av vårdnadshavare eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj för att bättre anpassa föräldraledigheten till hur familjekonstellationer ser ut idag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Privata nätläkare har tyvärr lett till att resurser felprioriteras då det lett till att allt fler söker vård som har mindre vårdbehov. Skattepengar behöver användas förnuftigt och inte gå till privata företags vinster. Vi behöver lägga mer resurser på det offentliga som tar större ansvar för den vård som behövs i landet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Extra viktig Om vi menar på allvar att vi vill att personer ska integrera sig i Sverige och kunna bidra till samhället så är permanenta uppehållstillstånd en självklarhet. När människor känner trygghet så ökar möjligheterna till etablering. Det är särskilt viktigt att vi värnar om barn som har flytt och säkerställer att de inte lever i flera år av ovisshet som tillfälliga uppehållstånd annars innebär.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: NATO gör världen mer militariserad och polariserad. NATO är en kärnvapenallians och vi bör därför införa en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige. Istället för NATO bör Sverige fokusera på att öka internationella samarbeten och arbeta med konfliktförebyggande åtgärder.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Extra viktig A-kassan är en viktig del av samhällets trygghetssystem. Att bli sjuk eller förlora jobbet är ingenting som någon planerar, men det kan hända alla. Grundersättningen i a-kassan bör höjas och omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Strandskyddet behövs längs Sveriges kust och vid högexploaterade områden. Det handlar om att värna allemansrätten och bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Finansieringen av försvaret ska inte tvinga fram besparingar i vår välfärd eller drabba människor som redan har en ansträngd ekonomi. Värnskatten bör återinföras för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Public service behöver skyddas, inte få ett smalare uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Sverige är på god väg att ställa om transportsektorn och det gäller att fortsätta utvecklingen av laddinfrastrukturen, både i städer och landsbygden. Samtidigt blir det allt dyrare att köra på bensin och diesel så dessa bilar behöver fasas ut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Forskningen är tydlig, betyg i lägre åldrar har inte någon positiv effekt för elever som klarar sig bra i skolan och har negativ effekt på elever som har större behov. När inte ens pedagogerna vill ha betyg i lägre åldrar så är det viktigt för politiken att lyssna. Betyg bör inte införas förrän från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Systemet behöver bli mer rättvist!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Förslaget kommer ursprungligen från Miljöpartiets och Socialdemokraternas 40-punktsprogram och är en viktig del i att motverka mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Det här förslaget skulle endast medföra höjda hyror som i sin tur skulle leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: På längre sikt kommer vi behöva mer moderna tåg som håller länge. På kortare sikt behöver vi satsa på våra befintliga järnvägar och fler nya stambanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Sjukvården behöver inte en stor reform som ändå inte kommer göra någon reell skillnad. Det sjukvården behöver är stabilitet och mer resurser. Staten behöver därför ta ett mycket större ansvar för finansieringen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Extra viktig Idag går människor sjuka till sitt arbete för ekonomins skull medan andra på mer välbetalda jobb har möjlighet att jobba hemifrån när de är småsjuka. Systemet för karensdagen är inte rättvist och bör därför avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Det är oftast de mest sårbara målgrupperna som drabbas av kortare anställningar och otrygga arbetsvillkor. Vi behöver fler trygga jobb - inte färre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ajda Asgari: Det ska vara tillåtet att öppna gruvor om miljökraven uppfylls och urfolksrättigheter värnas. Samtidigt går det att effektivisera tillståndsprocesserna genom att till exempel ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ajda Asgari: Extra viktig Asylrätten är en mänsklig rättighet som ska skyddas. När människor flyr så ska vi möta människor med medmänsklighet och solidaritet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ajda Asgari: Det är viktigt att ge polisen de verktyg som krävs för att klara upp fler brott. Det är samtidigt viktigt att hitta en balans så att vi även värnar om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ajda Asgari: Extra viktig I decennier har klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste ökat. Människor föds med olika förutsättningar och i ett rättvist samhälle så ska den som tjänar mest betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ajda Asgari: Extra viktig Vi bör skydda minst 30% av Sveriges natur. Skyddet behöver öka för våra skogar med höga naturvärden som annars riskerar att avverkas. Vi har brist på riktig gammelskog och vi har inte råd att förlora mer.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ajda Asgaris val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning