Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lawen Redar (fotograf Daniel Kreivi)

Lawen Redar

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är en ideologiskt grundad socialdemokrat som ser till att få jobbet gjort.

Presentera dig själv

32 år, socialdemokrat och jurist. Har den senaste mandatperioden varit socialdemokraternas gruppledare och tredje vice ordförande i Riksdagens kulturutskott. Gillar basket, läsning skönlitteratur och konst.

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gunnar Sträng & Bengt Göransson

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lawen Redar

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lawen Redar: Extra viktig Friskolornas verksamhet finansieras genom den kommunala skolpengen samt statliga bidrag. De största skolkoncernerna i Sverige har en vinstmarginal på upp till 13 procent, vilket är en god lönsamhet på allmänhetens skattepengar. Det är inte rimligt att Sverige fortsätter vara det enda landet som saknar regelverk om vinstbegränsning på skolområdet.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lawen Redar: Det måste till en ordnad övergång så att kärnkraften successivt kan ersätts med förnybar energi och fler möjligheter till energilagring. Detta tillsammans med energieffektivisering och mer flexibilitet. Vi ska ha ett välfungerande elsystem med el till konkurrenskraftiga priser. Jag står bakom målet om 100% förnybar elproduktion till 2040, men inget förbud mot ny kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Lawen Redar: Förslaget har sitt ursprung i Danmark där man utöver straff- och visitationszoner kan förbjuda gängkriminella att uppehålla sig i ett bostadsområde samt utdöma dubbelt så hårda straff för brott som kan kopplas till en gängkonflikt. Effekten av just visitationszoner är begränsad. I Danmark anser man att snabb lagföring mot gängkriminella samt avhopparprogram, gett resultat.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lawen Redar: Beloppstaket bör sänkas och företag som ansöker om utbetalning från Skatteverket för arbetskostnaden måste kunna uppvisa att man har tecknat kollektivavtal, detta för att motverka oseriösa företag som konkurrerar om längre löner. Idag finns inga incitament att teckna kollektivavtal för varken byggföretag som renoverar hemmet eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Lawen Redar: Sveriges statsskick är en konstitutionell monarki, ett styrelseskick socialdemokraterna ställer sig bakom i enlighet med Torekovskompromissen. Kostnader för kulturarvets bevarande och kungahusets representationsuppdrag bör således ej minska.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Lawen Redar: Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har bränslepriserna kraftigt ökat, kortsiktigt är det därför nödvändigt att lindra effekterna på svenska hushåll och företag. Men på sikt är detta varken klimatmässigt eller ekonomiskt hållbart.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Lawen Redar: Sverige behöver en inkomstskattelagstiftning som tar avstamp i incitament för ökad sysselsättning och fler i arbetskraften, men även en långsiktig och hållbar finansiering av välfärden. Frågan om skatt på kapital (gåva, arv och fastighet) behöver analyseras, men att enbart införa en fastighetsskatt kommer inte att lösa de strukturella behoven på skatteområdet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Lawen Redar: Detta ska inte ske på bekostnad av den offentligt finansierade kulturen, men ökad privatfinansiering genom fonder är ett förslag som framgår av kulturens återstartsutredning. Syftet är att stärka kurturens totala finansiering samt öka oberoendet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lawen Redar: Kommunala vetorätten ska behållas, däremot behövs kraftig utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Den S- ledda regeringen har fattat beslut om ett vindkraftspaket som syftar till att snabba upp utbyggnaden av billig och grön el i Sverige. Arbetet måste utvecklas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Lawen Redar: Socialdemokraterna står inte bakom ett nationellt tiggeriförbud, men arbetet mot den organiserade människohandeln ska intensifieras. Att tjäna pengar på andras tiggeri har kriminaliserats och passiv pengainsamling på offentlig plats kan genom lokala föreskrifter regleras. Däremot måste tiggeriets ursprung adresseras och tydligare krav ställas mot ursprungsländernas bristfälliga insatser.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Lawen Redar: Föräldraförsäkringen bör delas lika för ett mer jämställt föräldraskap, arbetsliv och i slutändan mer jämställda pensioner. Ett steg på vägen är att föräldraförsäkringen delas i tre delar där vardera förälder uppbär en tredjedel och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Lawen Redar: Digitala sjukvårdstjänster bör ingå i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av vissa sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör ingå i den allmänna sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Lawen Redar: Huvudregeln, efter migrationsomläggningen, är att permanenta uppehållstillstånd kan beviljas efter tre år och endast om vissa krav är uppfyllda.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Lawen Redar: Rysslands anfallskrig mot Ukraina har kraftigt försämrat säkerhetsläget i Europa och bland Östersjöländerna. Ett Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna svensk territoriell integritet och säkerhet samt i syfte att förstärka skyddet för de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Lawen Redar: Vi socialdemokrater går till val på att permanenta förstärkningarna av a-kassan.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Lawen Redar: Vi ska nå finansiering om 2 procent av BNP till försvaret för att öka vår försvarsförmåga. Det är helt i sin ordning att de rikaste bidrar mer till att hålla Sverige tryggt säkert.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Lawen Redar: Extra viktig Public service ska ha ett brett uppdrag innefattande nyhetsförmedling, granskning, kultur och folkbildning i allmänhetens tjänst. Bolagen ska också ingå i totalförsvaret för att öka information och bistå befolkningen i händelse av kris. Ju smalare uppdraget blir desto mindre svensk- och minoritetsspråkig media- och kulturproduktion på totalen i den globala mediekonkurrensen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Lawen Redar: Detta ska ske med krav på konsultation, men frågan handlar om att också göra sig mindre beroende av kinesisk produktion och tillverkning i den gröna omställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lawen Redars val:

  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning

Så svarar Lawen Redar: Extra viktig Fler i arbete, mer skatteintäkter för välfärdsinvesteringar och höjda pensioner, krafttag i klimatomställningen samt en demokratisk styrd skola utan vinstuttag och segregation.