Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Wester (fotograf null)

Johan Wester

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mitt mål är att bli Västernorrlands mest tillgängliga och närvarande riksdagsledamot. Vi har oerhörd potential och jag vill bli din ambassadör. Med fokus på förutsättningar för näringsliv och jobbskapande, landsbygd och offentlig service, frihet och jämställdhet vill jag skapa nya möjligheter för dig. Oavsett kön, ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För Västernorrlands bästa.

Presentera dig själv

Är ordförande i Centerpartiet Härnösand och sitter i Härnösands socialnämnd. Har sedan 2015 arbetat på Hernö Gin och varit med i företagets tillväxtresa från två heltidsanställda till i dag över 20 i koncernen. Är pappa till två döttrar och har genom min föräldraroll fått inblick och stort engagemang i funktionshinderfrågor. Brinner för näringsliv, landsbygd och jämställdhet.

Vad har du för yrke?

Destillatör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Emil Källström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Min drömregering är borglig utan inflytande av ytterkantspartier. Det ser i dag inte ut som en sannolik utgång av valet och i andra hand vill jag se politik med bred förankring i mitten av svensk politik. Så skapar vi politisk stabilitet men även det kräver att fler partier i mitten är beredda att samverka och samtala.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johan Wester

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Fokus ska ligga på kvalitet och höga resultat samtidigt som föräldrar och elever ges en stor valfrihet. I synnerhet på landsbygd behöver vi möjliggöra för små enheter att bedriva skola. Från nationellt håll ska höga krav ställas och efterlevnad av regelverk säkerställas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Vi behöver en mix av olika kraftslag, det som går snabbast att bygga ut är vindkraft. Politiken bör förhålla sig teknikneutral inför utsläppsfria kraftslag. Vi måste nyttja den kapacitet som finns i dagens svenska kärnkraft, vilket möjliggör en fördubbling, samtidigt som frågan arbetas med långsiktigt för hållbar och stabil elproduktion.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Gängvåld är ett akut problem. Vi behöver ett effektivare rättsväsende där vi stärker polis samtidigt som vi värnar människors grundläggande fri- och rättigheter. Forskning visar att förtroendet för polisen minskar vid införande av visitationszoner. För att lösa brott behöver polisen medborgarnas hjälp och därmed deras förtroende.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: RUT-avdraget har gynnat oss väl och bör utökas till att omfatta fler tjänster. Över hälften av alla RUT-företagare är kvinnor och hälften av dessa är utrikesfödda, det är ett viktigt verktyg för att skapa fler jobb och öka kvinnligt företagande.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Extra viktig Jag står helt bakom målet om 1% av BNI till bistånd. Det är viktigt för att bidra till en vändning av den negativa utvecklingen i delar av världen när det kommer till demokrati, hållbara jobb, jämställdhet och klimatförändringar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: I vårbudgeten 2022 höjdes anslaget till kungahuset med 20%, till totalt 187 miljoner av skattebetalarnas pengar. Det rimliga vore att ge statschefen en lön i nivå med talmannen och statsministern, alltså ca 2 miljoner kronor per år, samtidigt som staten bibehåller ansvar för underhåll av slott och säkerställer kulturarv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Sverige behöver en ambitiös klimatpolitik. Samtidigt är stora delar av landet i hög grad beroende av bil, och en tillfällig sänkning är befogad. För att sänka kostnader vid pump permanent bör skatten på biodrivmedel slopas och inhemsk produktion öka. Ett reformerat reseavdrag är det mest träffsäkra sättet att säkerställa att alla, oavsett var de bor, kan fortsätta åka till jobbet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Extra viktig Fastighetsskatten slår orimligt hårt på landsbygd där högre andel personer bor i småhus samtidigt som bostadskostnaderna är högre i städer. Jag vill inte bidra till att kostnaderna i huvudsak ökar för oss på landsbygden och tvingar de som vill bo kvar ifrån sina hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Staten ska bära ett stort ansvar för tillgänglig kultur för alla, oavsett var man bor, funktionsnedsättning eller vilken bakgrund och livssituation man har. Kulturen blir friare om den står på flera ben. Därför behöver privat finansiering underlättas med avdragsrätt, lättade sponsringsregler och översyn av moms.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Jag värnar det kommunala vetot. Kommunen bör istället få uttala sig tidigare i processen i linje med lagrådsremissens förslag. Fastighetsskatt från alla energiproducerande fastigheter bör regionaliseras vilket skapar bättre förutsättningar för nya etableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Det går inte att förbjuda fattigdom, det vore förödande att förbjuda att be om hjälp. Istället för att förbjuda symtom ska vi arbeta med grundproblemet, det gör vi på bästa sätt i EU där vi kan sätta press på medlemsländer som inte lever upp till sina åtaganden. Kommuner och myndigheter ska ha möjlighet att vidta åtgärder mot olagliga tältläger och kriminalitet som följer i tiggeriets spår.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: För den enskilde är det här en mycket viktigt identitetsfråga. Frågan bör dock utredas med respekt för exempelvis vilka konsekvenser det har på könsuppdelad statistik som riskerar att försämra möjligheterna till analyser utifrån ett genusperspektiv.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Staten ska inte detaljstyra människors privatliv, men en diskussion behövs om hur vi kan riva strukturer som gör att majoriteten av föräldradagarna tas ut av mammor. För att öka valfriheten hos föräldrarna bör även gränsen i antal dubbeldagar tas bort.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: En översyn av systemets finansieringsmodell behöver göras, i dag faktureras det som så kallad utomlänsvård. Att bibehålla möjlighet till digitala läkarmöten är viktigt och samma sak gäller patientens valfrihet. Men i en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: En viktig grund i migrationspolitiken är långsiktighet och en lagstiftning i linje med övriga EU, därför vore det olyckligt att med en ny överenskommelse på plats så snabbt ändra kurs. Förutsägbarhet skapar bättre förutsättningar för flyktingar att integreras. Vägen till permanent uppehållstillstånd behöver vara tydlig för alla parter.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Vi skapar trygghet genom samarbete. Ensam är inte stark. Att vi nu tillsammans med Finland kan stärka såväl NATO som vår geografiska närhet ger vår och kommande generationer trygghet och frihet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: A-kassan behöver reformeras och göras enklare att förstå och administrera, jag ser gärna en modell där ersättning baseras på tidigare inkomst snarare än arbetad tid. Huvudfokus behöver vara att färre står utanför arbetsmarknaden och på så sätt får vi ökade skatteintäkter till välfärden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Strandskyddet behöver reformeras och beslut om utvecklings- respektive skyddsvärda områden tas av kommuner. Att små bäckar och vattendrag omöjliggör byggande är orimligt. Självklart ska allemansrättens tillgång till stränder säkras och fri passage ska råda närmast stranden där människor och djur ska kunna passera.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Sverige har i dag bland världens högsta skatter och vi har inte råd att tumma på vår försvarsförmåga. Det finns en bred enighet kring tvåprocentsmålet och det vore önskvärt att nå en bred enighet även i finansieringsfrågan. Det bästa vore om vi genom omfördelning av befintlig ram kan säkra finansieringen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Public Service är en viktigt funktion för att värna demokratin. Ett allt för snävt utbud riskerar att få publiken att tappa intresse för Public Service. Däremot ska inte skattemedel finansiera en osund konkurrens gentemot privata aktörer vilket bör beaktas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Fossila bränslen behöver fasas ut och målet om en fossiloberoende fordonsflotta från senast 2030 bör ligga kvar. Det är inte realistiskt att tro att vi redan om tre år klarar av den omställningen som behövs och behovet av bil är på många håll i landet stort. Skatten på förnybara drivmedel bör slopas och inhemsk produktion av biodrivmedel öka.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Betyg är ett viktigt verktyg för att såväl elever som föräldrar ska få en god överblick av hur väl eleven når kunskapsmålen. Innan ett eventuellt införande av obligatoriska betyg från årskurs 4 behövs en utvärdering. Ett sådant beslut ska tas utifrån fakta och forskning, med elevernas möjlighet till kunskapsinhämtning i fokus.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Skatteutjämningssystemet bör utredas. Vi ser i dag att många glesbefolkade kommuner har det svårt ekonomiskt. Därför bör befolkningstäthet vara en större faktor i modellen. Det måste finnas en garanterad servicenivå i hela landet och incitamentsmodeller för jobb och tillväxt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: I dag ses sexköp ofta som ett brott mot staten, inte mot person. Detta är fel. För att hjälpa fler utsatta krävs reformer, inte bara straffskärpningar, där kunskapen om dessa brott höjs i hela rättskedjan och alla polisregioner har arbetsgrupper som är inriktade på sexualbrott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Sverige behöver fler bostäder. Fri hyressättning i nyproduktion kommer att öka utbudet av lägenheter vilket sänker trösklarna in på bostadsmarknaden. Det ska vara lätt att både köpa eget boende och att få tag på en hyresrätt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Regeringen har beslutat att Sverige ska bli världens första klimatneutrala välfärdsland senast 2045. Därför behöver hela Sverige en modern järnväg och svårigheten med att få till höghastighetståg riskerar att bromsa utvecklingen i järnvägssystemet. Det finns flera järnvägsprojekt som går att genomföra redan i dag, inte minst i Norrland där ostkustbanan är helt avgörande.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Extra viktig För att patienter och medarbetare ska få större inflytande och utveckla vården bör den ligga kvar under regionerna. Det blir inte bättre om det styrs nationellt utan lokala anpassningar. För att säkerställa kvalitet, kapacitet och arbetsmiljö bör det ställas större krav från den nationella nivån men där den lokala anpassningen är kvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Det var rätt att tillfälligt slopa karensen i pandemin. Men att permanent ta bort självrisken i sjukförsäkringen är för dyrt. Skulle vi få 9 miljarder över i budgeten skulle jag föredra att finansiera 15 000 sjuksköterskor eller andra akuta områden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Extra viktig Med reformerna för arbetsrätten som Centerpartiet har drivit igenom har undantagen för turordningsreglerna utökats samtidigt som kostnader för företag i uppsägningsprocesser minskat getts bättre förutsägbarhet. Arbetstrygghet ska grundas i kompetens och inte anställningstid.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wester: Sverige har en av världens mest ambitiösa miljölagstiftning, det är bra. Dock leder byråkrati till utdragna tillståndsprocesser och ibland för stor försiktighet med nya innovationer. Svenska gruvföretag har höga klimatambitioner och är bland de mest hållbara i världen. Vi alla nyttjar de resurser som utvinns, då behöver vi alla bidra.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Wester: Vi ska ha en fungerande integrationspolitik som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda. Stora satsningar krävs på bättre integration och kvalificering in i välfärdssystemet behövs. Den som inte beviljas asyl ska snabbt återvända till sitt hemland.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Wester: Polisen ska ha möjlighet att nyttja hemlig avlyssning för att lösa grova brott. Vi behöver samtidigt värna den personliga integriteten och rättsstaten, därför kan vi inte öppna upp för avlyssning utan misstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Wester: Det behövs fler som arbetar och då ska det löna sig. Skatt på arbete bör generellt sänkas, i synnerhet för de som tjänar minst. Skatt för arbetande pensionärer likaså och de som bor på landsbygd där offentlig service ofta är sämre samtidigt som de drabbas av en högre kommunalskatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Wester: Äganderätten är viktigt, det man äger det vårdar man. Jag vill stärka skogsägares rätt att skydda och bruka sin skog. Skogen är en viktigt resurs för svensk ekonomi och den gröna omställningen. Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Westers val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning