Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Ottoson (fotograf Hampus Holmgren)

Erik Ottoson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Röstar man på mig så får man en riksdagsledamot som drivs av viljan att göra Sverige till ett bättre land där vardagspusslet går ihop samtidigt som vi minskar våra utsläpp, där våra barn får en bra utbildning i skolan, där vi kan lita på varandra och brottsligheten pressas tillbaka. Sverige behöver politiker som förmår att leverera i dessa grundläggande uppgifter.

Presentera dig själv

Huddingebo med villa, Volvo och två vovvar. Bor med hustru och 3årig son. Engagerad jägare som driver podden "Jakt och politik". Intresserar mig för miljö- och klimatfrågor, trafikfrågor, ekonomi samt lag och ordning.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Politiker som drivs av sin övertygelse

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering ledd av Ulf Kristersson som stöds av de partier som vill stå bakom det samhällsprojekt och den förändring han representerar.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Ottoson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Erik Ottoson: Utdelningar kan behöva regleras men inte förbjudas. Man ska komma ihåg att utdelning till aktieägare är en förutsättning för att man ska vilja investera i verksamheten. Utan utdelning, inga investeringar i friskolor.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Erik Ottoson: Extra viktig Brottsligheten och främst den organiserade brottsligheten är ett av vår tids största problem. Visitationszoner är en av flera åtgärder som krävs.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Erik Ottoson: RUT-avdraget har gjort svarta jobb vita och inneburit både fler i arbete samt att de som tidigare jobbat svart nu får både A-kassa och pension för sitt jobb. Dessutom är RUT-avdraget i princip självfinansierande eftersom svarta jobb blir vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Erik Ottoson: Svenskt bistånd har präglats av dålig kontroll och ett mål om mängd utbetalade pengar istället för vilken effekt man vill få av sitt bistånd. Hellre ett effektmål än ett mål om nivån på bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Erik Ottoson: Kungahuset fullgör en viktig konstitutionell uppgift och förvaltar ett stort svenskt kulturarv. Det är inte en privat angelägenhet för Kungen utan ett intresse vi som land delar. Då är det rimligt att vi delar på kostnaderna. Hovets redovisning kan dock behöva bli mer transparent vilket de redan jobbar på.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Erik Ottoson: I grunden behöver vi lämna de fossila bränslena men vi kan inte göra det genom att slå sönder ekonomin för de som är beroende av bilen för att få livet att gå ihop. När nu bränslepriserna och inflationen skenar behöver politiken balanser detta med sänkta skatter på drivmedel och ändrad reduktionsplikt.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Erik Ottoson: Extra viktig Fastighetsskatten är en dålig skatt som minskar rörligheten på bostadsmarknaden och slår snett. Den driver personer som hamnar i arbetslöshet och pensionärer från hus och hem på ett mycket orättfärdigt sätt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Erik Ottoson: Där privata aktörer kan bidra till kulturlivet så är det bara positivt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Erik Ottoson: När staten skaffar sig verktyg att gå emot den lokala folkviljan slår det mot legitimiteten i maktutövningen. Lokalt missnöje är inte ett bra sätt att motivera till den omställning som behövs för att minska våra klimatutsläpp. Det är så klart alltid en avvägning mellan olika intressen men jag tror att vi med dagens regelverk fortfarande kan göra den omställning som behövs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Erik Ottoson: Tiggeri är inte en väg ut ur fattigdom och de som utnyttjas av andra genom människohandel för att tigga måste få annan hjälp än att tillåtas fortsätta tigga på gator och torg.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Erik Ottoson: Det viktiga är omvårdnaden av barnet och barnets rätt att få en god uppväxt. Om det sker genom att pappan eller mamman är hemma menar jag är underordnat. Med det sagt så får det inte bli en kvinnofälla men det är inte genom fler order från politiker till enskilda om hur de ska lägga upp sina liv som vi uppnår den förändring som krävs för ett jämställt samhälle i grunden.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Erik Ottoson: Fristående nätläkare gör samma jobb som offentligt anställda läkare till samma kostnad. Det leder till större valfrihet och därmed också bättre möjlighet för den enskilde att välja vårdgivare. Det är avgörande för att hålla hög kvalitet i vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Erik Ottoson: Migrationsproblematiken är fortfarande en av vårt lands viktigaste frågor. Huvudregeln måste vara tillfälliga uppehållstillstånd där behovet prövas regelbundet och permanent uppehållstillstånd om man etablerar sig, lär sig språket och skaffar en egen försörjning här.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Erik Ottoson: Extra viktig Nato-frågan är både en fråga om vårt försvar men också en moralisk fråga om att stå på rätt sida i kampen mellan diktatur och förtryck å ena sida samt frihet och demokrati å andra sidan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Erik Ottoson: Extra viktig Det måste löna sig mer att arbeta och att höja bidragsnivåer är då inte rätt väg att gå.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Erik Ottoson: Extra viktig Strandskyddet bör avskaffas helt i sin nuvarande form och stället lösas lokalt med fokus på att bevara viktiga naturvärden samtidigt som man inte behöver skydda varje meter strand och flera hundra meter upp på land.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Erik Ottoson: Försvaret av vårt land är en av de mest grundläggande uppgifterna som staten har. Att man då ska behöva ta ut en extra skatt för att göra denna mest grundläggande uppgift är helt orimligt. Försvaret är inte ett extra tillval man får betala lite extra för.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Erik Ottoson: Fri radio och TV är inte desamma som ett starkt Public service. SVT, UR och SR har en viktig uppgift att bibehålla en god nivå inom såväl nyhetsrapportering som en bred förmedling av kultur men för att få en helt fri och oberoende journalistik och kultur behöver vi en större mångfald och då måste Public service bli smalare men vassare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Erik Ottoson: Vi kommer att komma till den dag då nya bensin- och dieselbilar inte längre säljs men om det är 2025 eller ett annat år måste avgöras av hur väl marknaden klarar detta, hur långt vi kommit med utbyggd laddningsinfrastruktur m.m. Vi kan inte lösa klimatkrisen genom att skapa en transportkris för att vi inte är redo än att ta steget.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Erik Ottoson: Att få svart på vitt hur väl man som elev klarar skolan är en god hjälp för både lärare, föräldrar såväl som elever för att se till så att man klarar skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Erik Ottoson: Vi har redan idag en omfattande omfördelning av skatteinkomster mellan kommuner vilket inte alltid sker på kloka grunder. Att utöka det systemet är inte en klok väg att gå.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Erik Ottoson: Vill man ha fler hyresrätter så måste kalkylen gå ihop. Då måste man som kund/boende betala vad det kostar. Med det sagt måste hyresrätten se som en del av en boendekarriär där. Att bo i hyresrätt hela livet blir lätt en fattigdomsfälla eftersom man inte får ta del av värdeökningar för boendet man har. Jag började själv min boendekarriär i hyresrätt och det är en bra plats att börja.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Erik Ottoson: Höghastighetståg är inte lösningen på Sveriges transportproblem. Investera istället i befintlig järnväg och andra projekt som skapar större nyttor till en lägre kostnad.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Erik Ottoson: Extra viktig I Sverige finns betydande mängder metaller och mineraler som är viktiga för att klara klimatomställningen. Vi kan genom gruvor i Sverige bryta ämnen som ingår i batterier, kärnbränsle och klimatvänligt stål. Vi kan inte vara för fina för att göra detta i vårt eget land och istället lämpa över uppgiften på andra länder, ofta med sämre miljöhänsyn och sämre arbetsvillkor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Erik Ottoson: Sverige har redan tagit emot en mycket stor andel av de migranter som kommit till EU. Vi måste nu göra det som krävs för att integrera dessa i vårt samhälle om de ska stanna, se till att de återvänder om man fått ett Nej på sin asylansökan och säkerställa vårt samhälles långsiktiga finansiering och funktion. Då har vi inte råd att ligga högre än EU:s miniminivå.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Erik Ottoson: Det beror helt på vilket brott vi pratar om. I det läge vi befinner oss måste vi knäcka den organiserade brottsligheten och då kan utökad hemlig avlyssning vara nödvändigt. Om det inte rör sig om den organiserade brottsligheten är behovet mindre och den personliga integriteten för personer som inte ens misstänks för ett brott är viktig att slå vakt om!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Erik Ottoson: Alla inkomstnivåer behöver längre skatt. Det bidrar till ökad frihet för den enskilde och tvingar staten att prioritera det viktigaste.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Erik Ottoson: Extra viktig Svenskt skogsbruk är ett av världens mest hållbara. Vissa områden har så klart ett stort skyddsvärde och ska bevaras men dagens politik där MP tillåtits sätta stopp för stora delar av det skogsbruk som ska förse oss med klimatsmarta drivmedel, byggmaterial och andra varor är direkt kontraproduktivt. Låt oss utveckla vårt världsledande skogsbruk istället!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Ottosons val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning

Så svarar Erik Ottoson: Många frågor är viktiga men vissa frågor utgör grunden för att i sin tur lösa andra samhällsproblem. Lag och ordning, en fungerande energiförsörjning och att våra barn klarar skolan är tre sådana viktiga förutsättningar för att andra samhällsproblem ska kunna lösas så som miljö, klimat, försvaret, pensionerna, äldreomsorgen, sysselsättning och landets ekonomi.