Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Dunia Ali (fotograf )

Dunia Ali

I vilket land är du född?

Somalia

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Dunia Ali

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Dunia Ali: Kärnkraften står i dag för en betydande del av Sveriges energiproduktion och kommer sannolikt att göra det ett antal år framåt. Vi vill varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Dunia Ali: Vi anser inte att man bör införa visitationszoner i Sverige. Visitationszoner skulle innebär att polisen får visitera vem som helst som rör sig i zonen utan anledning. Det skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och allmänheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Dunia Ali: Centerpartiet står upp för en-procentsmålet i biståndet men vill fokuesera biståndet så det används bättre där det gör störst skillnad

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Dunia Ali: Vi är öppna för att förtydliga det kommunala vetot. Ett sådant förslag måste dock inkludera nya ersättningsformer till markägare och till närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Dunia Ali: Vi är emot ett tiggeriförbud. I stället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Dunia Ali: Pappors uttag av föräldraledighet ökar men sakta. Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten får negativa ekonomiska effekter, för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Vi vill se över föräldraförsäkringen så den blir mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbetsliv men vi vill inte detaljstyra uttaget av dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

OBS
Dunia Ali har hoppat över denna fråga

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Dunia Ali: En historisk reform av arbetsmarknaden har precis genomförts. Undantagen från turordningen utökas men samtidigt införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstödsom gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Dunia Ali: Gruvnäringen kan vara en viktig del i klimatomställningen. Vi vill reformera tillståndsprövningen så den blir mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt är det viktigt att kunna ta hänsyn till olika intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Dunia Ali: Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Dunia Ali: Polisen behöver fler verktyg än idag, inkl. hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Dunia Ali: Vi vill sänka skatterna för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Dunia Ali: Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Dunia Alis val:

  • Integration
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat