Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Freija Carlstén (fotograf null)

Freija Carlstén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill kunna bidra med mina kunskaper och förändra samhället mot att ställa om till att nyttja våra resurser bättre och säkra hållbara livsmiljöer för oss och kommande generationer. Jag vill verka för att det ska bli lättare att bygga klimatsmart, samtidigt som vår miljö och biologiska mångfald säkras och stärks och våra för hälsan viktiga grönområden vitaliseras.

Presentera dig själv

Jag jobbar med stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt i hela Mellansverige och vurmar starkt för en bättre folkhälsa genom ökad rörelse i samhällsutformningen. Jag har en bakgrund inom scen- och teatervärlden där jag fortfarande har vissa uppdrag. Mitt politiska engagemang har jag primärt haft i byggnadsnämnd och fastighetsbolag och det är inom byggnads och miljöfrågorna jag primärt har min bas.

Vad har du för yrke?

Landskapsarkitekt

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ursula von der Leyen

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att det politiska styret ska ha en bred förankring i mitten av svensk politik, med en ekonomisk tyngd åt höger med prioritering av arbetslinjen, miljön och klimatet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Freija Carlstén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Privata aktörer ska kontrolleras och följas upp så att fusk inte förekommer. Vinster skulle kunna begränsas till en viss nivå men bör inte förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Om förutsättningarna och viljan finns hos aktörerna bör kärnkraften tillåtas kunna byggas ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Förslaget riskerar tyvärr att spä på misstron mot poliser ytterligare i dessa områden och riskerar att kränka oskyldiga människors integritet på grund av deras utseende.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: RUT-avdraget gör att fler kan få enklare jobb och fler kan nyttja dessa tjänster. Utan RUT skulle en större del av dessa tjänster säljas svart.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Extra viktig 1%-målet av BNI är bra men fokus bör vara långsiktiga satsningar och styras dit det gör störst skillnad samt med ett stort klimatfokus.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Antalet medlemmar i kungafamiljen som får apanage bör minskas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Fossila bränslen måste fasas ut så snart som möjligt eller till 2030. Då riskerar en sänkning av bensin- och dieselskatten tyvärr att dra ut på den processen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: En höjning av fastighetsskatten riskerar att tvinga människor att flytta från sina hem. Att höja fastighetsskatten för att minska samhällsklyftorna är därför inte rätt väg att gå.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: En större del av kulturen skulle behöva finansieras av privata aktörer. Det är dock viktigt att ett visst statligt stöd finns kvar för den typen av kultur som inte är marknadsdriven än men skulle kunna bli det med hjälp av statligt initialt stöd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Det kommunala vetot behöver förtydligas och behöver villkoras med nya ersättningsformer till markägare och till närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Vi behöver bättre och konkreta satsningar som motverkar fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Vi skulle i stället behöva jobba med normer för vad som definierar manligt och kvinnligt i stället för att uppfinna fler kön där vi placerar dem som inte känner sig hemma i rådande normer och uppdelning.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten får negativa ekonomiska effekter. Föräldraförsäkringen behöver bli mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbetsliv men uttaget av dagar bör inte detaljstyras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Hanteringen och finansieringen av nätläkare behöver styras upp och kontrolleras bättre. Nätläkare ska ingå i samma ersättnings-system som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform. Det ska inte belasta regionernas ekonomi på det sättet det gör i dag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Sverige bör ha en migrationspolitik som är i linje med andra EU-länder och det innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Sverige i NATO är ett säkrare Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högst i början. Efterföljande nedtrappning behöver vägas upp med fler stödjande insatser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Möjligheten att bygga, leva och bo ska finnas i hela Sverige. Det generella strandskyddet behöver därför avskaffas. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden och behöver villkoras med tydliga krav på säkrad biologisk mångfald och ökat skydd i tätbebyggda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Försvarsanslaget ska vara 2% av BNP men bör inte finansieras av höjda skatter utan en effektivisering av hur vi hanterar våra skattepengar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Public service har ett viktigt uppdrag att granska och spegla samhället ur flera perspektiv varför många olika typer av program behöver finnas och uppdraget att göra detta ska vara brett.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar ska det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030. Vi behöver i Sverige därför gå främst i ledet och har möjlighet att vidta dessa åtgärder redan 2025 för att på så sätt ligga före resten av EU i omställningen eftersom det kan gynna vår batteriindustri.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Betyg bör ges från årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Dagens system har många brister och systemet behöver förbättras för att mottagande kommuner inte ska kunna slösa på samma sätt som gör i dag. Stödet bör i större utsträckning fokuseras till glesbygds- och avfolkningskommuner där det är svårt för kommunen att leverera inom sitt kärnuppdrag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Betalda övergrepp, såsom köp av sexuella tjänster, måste motverkas och tydligt signaleras som oacceptabelt från hela samhället.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Rörligheten på hyresmarknaden behöver ses över genom hyresregleringen och nybyggda hyresrätter bör därför slippa reglering på obestämd tid.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Den befintliga järnvägen måste rustas och nya stambanor behöver byggas för en ökande mängd persontåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: En nära vård ger bättre vård. En omorganisation skulle inte ge en effektiv vård på många år, om ens då.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Karensavdraget gör det lättare att stanna hemma även om man inte skulle vara så sjuk att man inte kan jobba. Därför är det inte en bra idé att avskaffa karensdagen även om det skulle vara skönt för individen. Avdraget för första dagen måste dock vara förutsägbart och lättberäknat.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Undantagen från turordningen har precis utökats vilket är bra. Samtidigt har ett omställnings- och kompetensstöd införts som gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv. Arbetsgivaren måste lättare kunna hjälpa sina medarbetare som inte passar på arbetsplatsen att ställa om för att hitta andra jobb där de kan komma till sin fulla rätt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Freija Carlstén: Vi måste själva kunna producera de mineraler vi behöver för vår industri, här där vi vet att vi vet att arbetet kan utföras på ett människorätts- och miljösäkert sätt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Freija Carlstén: Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck - i förhållande till vår kapacitet att integrera och välkomna dem.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Freija Carlstén: Polisen behöver fler verktyg än idag, inkl. hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Freija Carlstén: Skatterna behöver sänkas för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Freija Carlstén: Extra viktig Europaparlamentet beslutade i juni 2021 att 30 procent av EU:s yta ska vara skyddad natur senast 2030. IPCC instämmer i detta i sin senaste rapport (2022). I Sverige är idag knappt 15 procent av land- och sötvattensdelen skyddad. 8,7 procent av Sveriges totala skogsmark är i dag skyddad. Det är tyvärr för lite.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Freija Carlsténs val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat

Så svarar Freija Carlstén: Klimatet är den avgörande frågan för vår framtid. Om vi inte begränsar och stoppar naturförstörelse, utsläppen och därmed uppvärmningen riskerar vi kriser som kommer slå hårt mot alla andra samhällssektorer. Att satsa på miljön och klimatet är att satsa på näringen och industrin, välfärden och sysselsättningen.