Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Malin Björk

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har stora kunskaper på det rättspolitiska området, och ser nyktert på vilka lösningar som skulle vända utvecklingen med grov kriminalitet. Jag står stadigt i mina liberala grundvärderingar och kommer aldrig ge avkall på dem och släppa igenom förslag som innebär att vi kringskär fundamenten i vår rättsstat.

Presentera dig själv

Jag är socialliberal, jurist och humanist, med en lång civil karriär bakom mig innan jag började arbeta politiskt. Jag prioriterar långsiktiga och kloka lösningar framför ett högt tonläge med populistiska utspel.

Vad har du för yrke?

Åklagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Chydenius

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett brett mittensamarbete

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Malin Björk

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: De problem som finns hos vissa skolor idag behöver åtgärdas med ökad insyn, ändrade regler kring kötid och skarpare kontroller så att skolorna lever upp till kraven som ställs på dem. Vinstförbud är inte ett alternativ i verksamhet där vi vill ha även privata aktörer.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Kärnkraften utgör idag en viktig del av Sveriges energiproduktion och det kommer den troligen göra många år framöver. Men det är inte fråga om en sådan förnybar energikälla som ska få statliga subventioner. Inte heller ska den stängas ner i förtid till följd av politiska beslut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Visitationszoner är inte en rättssäker metod och dessutom visar forskning att den är kontraproduktiv, och bidrar till misstro mot polisen hos de boende i vissa brottsutsatta områden. Dessa personer skulle kunna drabbas av integritetskänsliga ingrepp, utan att de gjort något som ger anledning till det.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: RUT-avdraget ska vara kvar, det har bidragit till att göra vissa svarta jobb vita. Men vi behöver bli bättre på att kontrollera de företag som använder RUT i brottsliga upplägg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: En-procentsmålet i biståndet ska finnas kvar, men det är viktigt att fokusera biståndet så att det används bättre där det gör störst skillnad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Det är viktigt att se över vilka medlemmar i kungahuset som får apanage, det kan begränsas till en mindre krets personer.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Det är viktigt att fossila bränslen fasas ut så snart som möjligt, senast till 2030, med vissa undantag. Den senaste tidens skenande drivmedelspriser har dock påverkat vissa näringar på ett sätt som gör att deras existens hotas, som åkerinäring i glesbygd och lantbruk. Därför har det varit nödvändigt att tillfälligt sänka drivmedelsskatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Det finns inte anledning att återinföra fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: För en bredd i det kulturella utbudet är det bra med privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Det finns anledning att se över och förtydliga det kommunala vetot, eftersom det är angeläget att öka vår elproduktion från förnybara energikällor. Men ett förslag på ändringar måste inkludera nya ersättningsformer till markägare och till närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Det kan aldrig vara kriminellt att försöka klara sin nödtorft genom att be andra om pengar, bara att som människohandlare utnyttja andra personer som är utsatta. Det behövs dock fler insatser som motverkar den fattigdom som är orsaken till att det finns människor som tigger.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Den som inte identifierar sig varken som man eller kvinna ska kunna se rätt kön i sina id-handlingar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Att pappor inte tar ut lika mycket av föräldraledigheten som mammor får negativa ekonomiska effekter, såväl för enskilda som för samhället. Det är viktigt att föräldraförsäkringen blir mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbetsliv, men vägen dit är inte detaljstyrning av uttaget av dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Nätläkare ska ingå i samma ersättningssystem som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Sveriges migrationspolitik ska vara i samklang med andra EU-länders, och då är tillfälliga uppehållstillstånd huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Ett medlemskap i NATO visar att vi är villiga att bidra i denna försvarsallians, och det innebär ökad säkerhet för både oss och våra demokratiska grannländer i Norden och kring Östersjön.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Arbetslinjen är viktig, dvs att det ska finnas incitament att komma i arbete för den som står utan. A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och då ska den kombineras med fler stödjande insatser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Det generella strandskyddet bör ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Försvarsanslagen ska uppgå till två procent men det innebär inte att skatten ska höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Det är oerhört viktigt att värna om public service oberoende, och deras uppdrag att bevaka hela landet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Det är nödvändigt att minska andelen bilar som går på fossila bränslen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Att ge små barn betyg för inte med sig några fördelar. Att gränsen för betygsättning går vid sjätte klass är rimlig.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Skatteutjämningssystemet behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Sexköp är betalda övergrepp, men idag är samhällets reaktion böter. Det är en viktig markering att brottet är på fängelsenivå, och att sexköparen måste inställa sig i domstol istället för att kunna godta ett strafföreläggande.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över. Nybyggda hyresrätter ska slippa reglering på obestämd tid, men detta påverkar inte hyresrätter i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Tågtrafiken är viktig att förbättra och utveckla, för att kunna resa på ett miljövänligt sätt. Befintlig järnväg måste rustas upp och det måste byggas nya stambanor för fler persontåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Att ge staten ansvar för sjukvården är inte en lyckad lösning för den som vill ha en nära vård med lokal förankring, där primärvården utgör kärnan. Sådan vård ger en tryggare och mer tillgänglig vård för alla.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Det är en bra lösning med en karensdag. Den som är sjuk har rätt till sjuklön från dag 2.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Den stora reform av arbetsmarknaden som Centerpartiet har drivit på är bra för både arbetsgivare och arbetstagare. Undantagen från turordningen utökas men samtidigt införs ett omställnings- och kompetensstöd som gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Björk: Tillståndsprövningen måste reformeras så att den blir mer effektiv och förutsägbar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Björk: Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Björk: Det är inte rimligt att avlyssna och övervaka personer utan brottsmisstanke, då det är ett väldigt ingrepp i den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Björk: Skatterna för alla löntagare bör sänkas, men mest ska de sänkas för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Björk: Sverige har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och de är bäst lämpade att sköta den uppgiften.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Malin Björks val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning