Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marcus Ekman (fotograf null)

Marcus Ekman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har med min yrkesbakgrund som åklagare bred erfarenhet av arbetet mot den grova kriminaliteten. Att komma tillrätta med denna är en av våra absolut viktigaste frågor. Från min vardag i Botkyrka - där jag bor och är kommunpolitiskt engagerad - har jag en bra bild av de enorma sociala utmaningar som kriminaliteten bottnar i.

Presentera dig själv

Jag är 44 år och bor i Botkyrka söder om Stockholm tillsammans med min sambo och tre barn. Jag har mina rötter i Västernorrland i Sollefteå där jag är uppväxt och bodde fram till att jag började på universitetet i Uppsala 1998. Efter en tid som notarie på tingsrätten i Kalmar kom jag till Botkyrka och Stockholm 2008. Jag arbetar inom rättsväsendet, numera som chefsåklagare.

Vad har du för yrke?

Chefsåklagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Göran Persson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En socialdemokratisk regering med bredast möjliga stöd i riksdagen. De stora partierna, moderaterna och socialdemokraterna, måste kunna göra upp i centrala frågor av stor betydelse för Sverige; säkerhetspolitiken, pensionerna, de största infrastruktursatsningarna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Marcus Ekman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Alla skattepengar som vi gemensamt satsar i skolan ska gå till skolan, till att anställa fler lärare och andra vuxna, till lokaler och bibliotek osv. Marknadsmekanismer hör inte hemma i skolan och riskerar att leda till att fokus läggs på sådant som direkt motverkar syftet med att vi har ett allmänt och gemensamt skolsystem, t.ex. att vissa skolor konkurrerar genom att erbjuda högre betyg än andra, att skolor undviker elever med stora eller särskilda behov osv.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Vi kan inte säga nej till alla tillgängliga energislag. Jag är övertygad att kärnkraft även i framtiden kommer att krävas för att säkra de mycket stora mängder ny energi som behövs och till skillnad mot många i mitt parti är jag också övertygad om att staten på olika sätt måste ta ett större ansvar för och säkerställa att vi bygger ny kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: I vissa situationer, t.ex. i omedelbar anslutning till att ett mycket allvarligt brott har begåtts, exempelvis en dödsskjutning, vore det värdefullt om polisen under begränsad tid kunde upprätta visitationszoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Det är orimligt att starkt premiera vissa typer av tjänster starkt knutna till den enskildes hem genom stora avdrag. Denna typ av avdrag kommer inte alla till del utan gynnar redan köpstarka grupper som har råd att betala för sina tjänster själva. Å andra sidan har avdragen tveklöst medfört att tidigare svarta tjänster blivit vita, vilket är positivt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi ska givetvis ta vårt ansvar för fattigdomsbekämpning i fattigare länder. Däremot är det oerhört viktigt att biståndet fördelas på ett bra sätt och att det löpande följs upp att pengarna hamnar på rätt ställe, detta måste bli mycket bättre än i dag.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Sverige är en monarki. Om kungahuset ska kunna utföra sitt arbete kan finansieringen inte minskas i någon större utsträckning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Att sänka skatten på bensin och disel är helt vansinnigt med tanke på klimatförändringarna. Vi behöver öka takten i omställningen och fasa ut dessa bränslen så fort som möjligt. Att detta är viktigt visar också kriget i Ukraina, vi kan inte i längden binda oss till beroende av olje- och gasproducenter såsom Ryssland. Sektorer som är fortsatt beroende av framför allt disel, framför allt jordbruket, måste istället kompenseras med andra typer av stöd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Det är knepigt att tvinga fram löpande beskattning av tillgångar som ännu inte realiserats (ökade fastighetsvärden). Detta upplevs som orättvist och konstruerat. Jag ser hellre att vinster på privata fastigheter beskattas när de realiseras, alltså när fastigheterna säljs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Det är utmärkt om privata aktörer vill satsa mera pengar på kultur. Jag tror dock inte att det är rimligt att minska den offentliga finansieringen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Kommunerna representerar de som ska leva i närheten av etableringarna. Jag tycker att att kommunerna även fortsättningsvis måste ha rätt att säga nej till oönskade etableringar. Kommunernas veto gör det också lättare för kommunerna att förhandla fram rimligare villkor för etableringarna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Det bör inte vara förbjudet att be om hjälp eller pengar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Den uppdelning som vi har i föräldraförsäkeringen med en viss del vikt för respektive förälder är bra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Nätläkarsystemet är bra genom att det ökar tillgängligheten för "enkla" vårdbehov som därmed inte behöver belasta väntrummen på vårdinrättningarna. Ersättningen för att erbjuda nätläkartjänster och även vilka tjänster som ska erbjudas måste däremot anpassas så att dessa inte tillåts dränera vården på viktiga resurser. Nätläkartjänsterna bör hanteras på samma sätt som övrig sjukvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Nuvarande system med tillfälliga uppehållstillstånd är i huvudsak bra. Däremot bör vägen till permanenta uppehållstillstånd bli tydligare och lättillgängligare. Personer som har etablerat sig väl i landet ska också kunna stanna permanent.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Med tanke på det förändrade omvärldsläget i och med Rysslands invasion i Ukraina är ett NATO-meddlemsskap säkerhetspolitiskt riktigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: A-kassan har under lång tid urholkats. Försäkringen behöver stärkas och ersättningarna höjas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: I många delar av vårt land skulle ett avskaffat eller kraftigt begränsat strandskydd kunna öka intresset för inflyttning och medföra positiv utveckling, utan att hota allmänhetens tillång till orörda stränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Stora delar av välfärden behöver förstärkas, inte minst sjuk- och äldrevård. Även försvaret måste så snabbt som möjligt rustas upp ganska kraftigt. För att finansiera dessa satsningar krävs mycket stora tillskott. Det är rimligt att dessa delvis finansieras med höjda skatter och då i första hand på höga inkomster eller förmögenheter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Ett brett och tillängligt public service är mycket viktigt för demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: På sikt måste nyförsäljning av bensin- och diselbilar förbjudas, jag tror inte att detta är möjligt redan till 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Jag tror inte att ännu tidigare betyg leder till bättre skolresultat.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Det nuvarande skattesystemet med tyngdpunkt i kommunalskatten leder till orimliga resultat. Kommuner med välmående befolkning och förhållandevis små problem gynnas mycket kraftigt jämfört med kommuner som plågas av arbetslöshet och/eller andra typer av sociala problem och därmed sammanhängande behov av stora satsningar. Detta måste kompenseras, endera genom ett förändrat och mer rättvist skattesystem eller genom utjämning mellan kommunerna. Grundläggande välfärdstjänster såsom skola och äldreomsorg ska inte skilja sig åt beroende på bostadsort.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Nuvarande straffskala är tillräcklig.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Införandet av marknadshyror skulle leda till ännu högre hyror i attraktiva lägen, vilket i sin tur leder till ökad segregation, främst i storstädernas innerstadsområden. Problemet med långa köer till hyresrätter beror på att det byggs för lite hyresrätter och till viss del på missbruk av bytesmöjligheter och liknande. I båda dessa avseenden måste framför allt kommunerna och de allmänyttiga bostadsbolagen göra mera. Ett ökat inslag av marknadshyror förutsätter andra typer av sociala bostäder än vi har i dag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Det är tvärt om viktigt att så snabbt som möjligt börja bygga banorna!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Sjukvården är en av de viktigaste välfärdstjänsterna, som måste finnas tillgänglig i hela landet och hålla god kvalitet. För detta bör staten ta ett större ansvar. Det är dock mycket viktigt att det finns ett lokalt bestämmande inflytande över var och i vilken utsträckning vården ska bedrivas. Detta är enlgit min uppfattning regionernas viktigaste funktion. Skulle regionerna tas bort skulle vi snabbt få se en kraftig centralisering av sjukvården, vilket vore mycket olyckligt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: I vissa brancher, jag tänker främst på sjukvård och äldreomsorg, skulle avskaffandet av karensdagen leda såväl till såväl ökad patientsäkerhet som förbättrad arbetsmiljö.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Nuvarande reglering fungerar mycket väl, det är viktigt med ett starkt anställningsskydd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Ekman: Nuvarande reglering är redan mycket generös för de som vill öppna gruvor. Jag anser snarare att såväl markägarnas som kommunernas och statens intressen - och möjligheter till kompensation - i dessa processer måste stärkas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Ekman: Jag är mycket skeptisk till ökade möjligheter att kunna använda tvångsmedel mot personer som inte är brottsmisstänkta.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Ekman: På senare år har skatterna sänkts i betydande utsträckning, mest för de som tjänar bäst. Jag anser att de som tjänar bäst bör bidra i större utsträckning än i dag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marcus Ekmans val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning