Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

William Larsson (fotograf null)

William Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att det är den yngre generationen som kommer ta de framtida konsekvenserna av de beslut som tas idag. Klimatet är vår tids stora ödesfråga, och jag vill göra min del för att skapa en mer hållbar värld och ett grönare Sverige. Vi behöver öka takten i den gröna omställningen, rädda och öka den biologiska mångfalden, och främja en verkligt cirkulär ekonomi.

Presentera dig själv

Jag är en snart 22-årig civilingenjörsstudent med inriktning mot samhällsbyggnad. Jag är född och uppvuxen på hästgård, och har en förkärlek för historia, politik och andra samhällsfrågor, gärna ur ett internationellt perspektiv.

Vad har du för yrke?

Studerande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin och Gustaf Jonnergård

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett samarbete och en politik som utgår ifrån mitten av svensk politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

William Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi säger nej till att förbjuda vinstutdelning för friskolor. Dock behöver inspektionen av skolor stärkas överlag. Skolor som underpresterar eller uppvisar allvarliga brister måste lättare kunna stängas. För huvudmän som fått anmärkningar eller beslut om åtgärder ska rätten till utdelning av vinst förhindras tills bristerna är åtgärdade.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Extra viktig Kärnkraften är behäftad med brister både vad gäller byggnation, olycksrisk och avfallshantering. Kärnkraften utgör dock en stor del av vår energiproduktion och får idag byggas på marknadsmässiga villkor. Vi vill att befintliga reaktorer utnyttjas fullt ut och att produktionen inte stängs ner i förtid av politiska beslut, samtidigt som kärnkraften ska bära sina egna kostnader utan statliga stöd.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi anser inte att man bör införa visitationszoner i Sverige. Visitationszoner skulle innebär att polisen får visitera vem som helst som rör sig i zonen utan anledning. Det skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och allmänheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi vill behålla och bredda RUT-avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Extra viktig Vi vill behålla enprocentsmålet. För att klara målen i Agenda 2030 spelar biståndet en viktig roll, men resurserna behöver användas mer effektivt och där vi har störst möjlighet att göra verklig skillnad. Hållbara jobb, klimatomställning och demokrati är tre områden vi vill se större fokus på, och vi ser positivt på att mobilisera både statliga, civila och privata aktörer i biståndsarbetet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi har tidigare drivit att kretsen för vilka som får apanage ska begränsas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vårt mål är att fasa ut fossila bränslen så snart som möjligt eller till 2030, med vissa undantag. Samtidigt har drivmedelspriserna gått upp orimligt mycket senaste tiden. Vi har därför lagt förslag om att tillfälligt sänka drivmedelskatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi vill inte återinföra fastighetsskatten. Den skulle minska incitamenten till att bygga och underhålla fastighetsbeståndet, och skulle minska viljan att äga sitt eget hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Politiker ska så långt det är möjligt inte lägga sig i styrningen av vilken kultur som får utövas. Den fria kulturen är viktig för både demokratin och det fria samhället, och här finns det utrymme för ökad privat finansiering. Samtidigt fyller den statligt betalda kulturen också en viktig funktion, och god tillgång till exempelvis museer och annan offentlig kultur är något vi fortsatt värnar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi är öppna för att förtydliga det kommunala vetot. Det behövs bland annat större förutsägbarhet genom att kommunerna uttalar sig tidigare i processen. Ett sådant förslag behöver dock också inkludera nya ersättningsformer till markägare och till närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi är emot ett tiggeriförbud. I stället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi är positiva till att införa ett tredje juridiskt kön. Alla ska ha rätt att se rätt kön i sina id-handlingar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Pappors uttag av föräldraledighet ökar men sakta. Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten får negativa ekonomiska effekter, för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Vi vill se över föräldraförsäkringen så den blir mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbetsliv men vi vill inte detaljstyra uttaget av dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi vill strama upp hanteringen och finansieringen av nätläkare. Nätläkare ska ingå i samma ersättningssystem som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Sverige bör ha en migrationspolitik som är i linje med andra EU-länder och det innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Ett svenskt medlemskap i NATO gör vårt land säkrare. Redan idag ser bland annat Ryssland oss som ett fientligt land, och även om vi i dagsläget samarbetar tätt med NATO så kan endast ett fullvärdigt medlemskap ge oss den trygghet och den säkerhet som det kollektiva försvaret innebär. Det innebär också ökad säkerhet för våra demokratiska grannländer, bland annat för de baltiska staterna.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och med fler stödjande insatser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Dagens strandskydd är inte tillräckligt differentierat och tar inte tillräcklig hänsyn till förhållanden i olika delar av landet. Behovet av landsbygdsutveckling är oftast stort och förståelsen för varför man inte får bygga vid exempelvis ett sedan länge uttorkat dike är låg. Därför behövs en grundlig reformering som både tar bort strandskyddet på landet, och ser till att höga naturvärden skyddas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Försvaret är en av statens huvuduppgifter. Försvarsanslagen ska uppgå till 2% men vi ser inte att det innebär att skatten ska höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi värnar public service oberoende och roll i samhället. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030, dock inte 2025. Det är angeläget att skynda på utfasningen av bensin- och dieselbilar, men omställningen inom industri och infrastruktur måste vara i fas med politiken innan förbudet kan införas. Annars riskerar förbudet att slå mot individer som inte har samma möjligheter att ställa om.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Centerpartiet anser att betyg ska ges från årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Det finns brister i dagens system och skatteutjämningssystemet behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Samhället måste tydligare än i dag signalera att vi inte accepterar betalda övergrepp, vilket köp av sexuell tjänst är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Tack vare hyresregleringen är rörligheten på hyresmarknaden idag alldeles för liten, samtidigt som stora delar av landet drabbas av långa bostadsköer. Hyresregleringen behöver ses över och vi vill att nybyggda hyresrätter ska slippa reglering. Samtidigt är det viktigt att det finns starka skydd mot chockhöjningar av hyror och ett starkt besittningsskydd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Vi vill både rusta upp den befintliga järnvägen och bygga nya stambanor för en ökande mängd persontåg och höghastighetståg. Vi är positiva till höghastighetståg samtidigt som vi vill genomföra förbättringar för att öka punktligheten och öka järnvägskapaciteten i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: En nära vård med lokal förankring är en förutsättning för att kunna skapa en tryggare och mer tillgänglig vård för alla. Vården ska inte styras centralt från Stockholm utan beslut bör fattas så nära invånarna som möjligt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Den som är sjuk har rätt till sjuklön med undantag för en första dag. Karensavdraget gör avdraget för första dagen förutsägbart och lättberäknat.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: En historisk reform av arbetsmarknaden har precis genomförts. Undantagen från turordningen utökas men samtidigt införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd som gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar William Larsson: Extra viktig Generellt sett behöver tillståndsprövningen bli mer effektiv och förutsägbar, och vi har potential att öka utvinningen av metaller och mineraler som vi annars behöver importera från länder med sämre miljölagstiftning och arbetsvillkor. Det är dock mycket viktigt att samtidigt värna urfolks rättigheter och fortsatt hålla dörren stängd för projekt som uppenbart har en särskilt negativ miljöpåverkan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar William Larsson: Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck. Vi behöver ha en human migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar William Larsson: Polisen behöver fler verktyg än idag, inkl. hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar William Larsson: Vi vill sänka skatterna för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar William Larsson: Extra viktig Sverige skyddar formellt en förhållandevis stor del av vår skog, och vi måste kunna förena en hållbar produktion med naturskydd för våra biologiskt sett viktigaste miljöer. Vi vill se ökade frivilliga avsättningar och att det ska bli enklare att genomföra frivilliga åtgärder som stärker skogarnas naturvärden. Samtidigt ska formellt skydd såklart fortsatt användas för våra mest skyddsvärda skogar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

William Larssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning