Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Lagerlöf (fotograf null)

Erik Lagerlöf

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna ska rösta på mig om de vill se ett omtag om funktionshinderpolitiken; LSS, funktionsnedsattas möjligheter till fullständigt samhällsdeltagande, en inkluderande arbetsmarknad, tillgänglig kultur och en skola för alla, där rätt insatser sätts in i rätt tid för att fånga upp och ge de elever som har behov av stöd de stödinsatser. En röst på mig är också en röst för den gröna omställningen.

Presentera dig själv

En driven och utvecklingsorienterad person, med grund i föreningslivet, specifikt inom idrottsrörelsen. Till vardags är jag statsvetarstudent, med inriktning på sustainable democracy and governance. Tycker om att vara med och bidra till förändring och till en bättre värld för alla; människor, djur och natur.

Vad har du för yrke?

Nuvarande sysselsättning: statsvetarstudent och föreningsaktiv.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer att söka maximalt inflytande för vår politik efter valet. Vi ser att det allra bästa för Sverige är en rödgrön majoritetsregering där S, MP, C och V ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Lagerlöf

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Skolans uppdrag och fokus ska alltid vara att bedriva utbildning - aldrig att göra vinst. Idag har skolan blivit en marknad och där aktiebolagsägare, som bedriver skolverksamhet i koncerner, tar ut stora summor i vinst som istället skulle återinvesteras tillbaka in i skolan. Vinstjakten och anonyma aktieägare hör inte hemma i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: På grund av att kärnkraft som energikälla är mycket dyr, tar lång tid att bygga och innebär stora säkerhetsrisker, behöver andra mer hållbara finnas. Istället behöver Svergies hushåll, företag och industrier billig el snabbt. Därför vill jag och Miljöpartiet vill därför hellre satsa på utökad produktion av förnybar energi samt energieffektivisering. Det är säkrare, biligare och snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Idag finns lagstöd för att polisen ska kunna visitera de som de bedömmer behöver kontrollera. Visitationszoner skulle drabba människor i socioekonomiskt utsatta områden, vilket riskerar att skapa spänningar mellan människor och samhället. Det är också en förtroendefråga, då det kollektiva utpekandet av människor som visitationszoner innebär rasera förtroendet för samhället och i synnerhet polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: För miljön och klimatet är det positivt att spendera pengar på tjänster istället för på varor. RUT-avdraget behöver riktas om till cirkulär ekonomi och att reparera saker istället för att köpa nytt. Viktigt är att RUT-avdraget inte blir en subvention av välmående och socioekonomiskt starka gruppers konsumtion av tjänster. Därför bör nivåer och inkluderade aktiviteter löpande ses över.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Idag befinner sig miljontals människor, fler än någonsin, sig på flykt. Därtill är också fattigdomen enorm och hungern ökar. På grund av kriget i Ukraina kommer en akut brist på vete skapas i länder där hungern redan är utbredd. Genom svenskt bistånd behöver stöd gå till utvecklingsländerna och ge dessa bättre resurser att stärka sin ekonomiska säkerhet och mattillgång. Internationell solidariet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: I en demokrati värnas självbestämmanderätten. Därför ska inte heller någon födas in i ett offentligt ämbete. Därför är det svårt att se monarkins plats i dagens moderna och demokratiska samhälle. Därför bör den på sikt avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Vi befinner oss i en klimat- och miljökris, där vi vet att bensin och diesel är en av de stora bidragande faktorerna till ökade utsläpp, samtidigt som användadet av besin och diesel också finanserar Putins invasion av Ukraina. Priset för att släppa ut ska öka, inte minska. Politiken behöver samtidigt möjliggöra för hållbart resande genom fossilfria alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Beskattningen av tillgångar behöver bli mer enhetlig och rättvis. Bostäder behöver beskattas. Ett system som möjliggör progressiv beskattning behövs. Ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften bör införas innan dess att en övergripande reform är möjlig att genomföra.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Kulturen kan inte helt och hållet lämnas till marknadens villkor, då den till stora delar då kommer att bedrivas utifrån kommerisella intressen. Samtidigt ska innehållet i kulturen styras av politiska vindar. Det fria kulturlivet ska främst utgå från den konstnärliga friheten. Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn, vilket är ett viktigt stöd. Respekt för avståndet mellan politik & kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Det löser ingenting. Att be om hjälp är inte, och ska inte, vara ett brott. Fattigdomsfrågan är komplex, men den löses inte med förbud. Istället behövs andra åtgärder som hjälper människor ur fattigdom, men också som hindrar att individer hamnar i den situationen. Åtgärder som bryter, och förebygger, ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Ingen som inte identifiera sig som man eller kvinna, ska i juridisk mening inte heller tvingas att göra det. Ett tredje juridiskt kön behövs, för att alla människor ska få de bästa förutsättningarna för att känna sig inkluderade i samhället och att känna att samhället också har respekt för varje människans identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Att öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar, och anpassa föräldrarledigheten till dagens familjekonstellationer i fördelningen av föräldrarledighet. Därför finns det ett behov av att öronmärka minst en tredjedel av dagarna som då ska användas av varje föräldere vardera. På så sätt blir det en mer jämlik fördelning. En tredjedel ska föräldrar själva bestämma över.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Vården ska anpassas och prioriteras utifrån patienternas behov, där patienter med störst behov prioriteras först. Resultatet av privata nätläkare har blivit att många söker för saker som inte alltid är i behov av vård, och som i sin tur leder till felprioriteringar. Det offentliga behöver ta ansvar för en struktur där kombinationen av fysisk och digital vård kan kombineras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Permanenta uppehållstillstånd är det bästa för stabilitet och trygghet, både för individen och samhället. Stabiliteten och tryggheten utgörs av bättre etableringsmöjligheter, vilka följer med då individen blir beviljad upphållstillstånd. Barn är i sammanhanget särskilt viktiga, då de inte ska behöva oroa sig om de får stanna i trygghet eller inte. De förlorar barndom pga ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Sverige ska inte vara med, och borde inte gått med, i NATO. Totalförsvaret skulle istället upprustas. Dessutom ska försvarssamarbetet med de nordiska grannländerna, Storbritannien, EU och NATO fördjupas och utvecklas. Sverige ska fortsätta att värna om och stå upp för de mänskliga rättigheterna. Fortsatt nedrustning, och därför behövs en svensk lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Även om man inte planerar att bli sjuk eller arbetslös, så kan man bli det ändå. Och när det händer, behövs ett starkt samhälle som finns där och stödjer och fångar upp. Därför behöver samhällets trygghetssystem vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Höjning av grundersättningen i A-kassan och att den omfattar alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Att värna allemansrätten och ett stärkt strandskydd är viktigt för att skydda och bevara den värdefulla natur som finns i Sverige. Det är också av vikt för att göra naturen och stränderna tillgängliga för alla. Strandskyddet garanterar och värnar också friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarandet av goda livsvillkor för djur och växter - på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Det är rimligt att de personer med högre inkomster är med och finansierar upprustningen av det svenska försvaret. Därför är det rimligt att de med högre inkomster också betalar värnskatt. Dock är det viktigt att finansieringen av försvaret inte drabbar personer med låga inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Ett starkt och brett public service som speglar utvecklingen i hela Sverige är viktigt. Public service bör vara skyddat i grundlagen, vilket skyddar verksamheten från politisk styrning. Fria medier och public service behöver skyddas, och är något som vi behöver stå upp för, vilket behöver möjliggöras och säkerställas genom en stabil och långsiktlig finansiering.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Omställningen till en fossilfri fordonsflotta är i full gång, där det är el- och laddbilar som dominerar nybilsförsäljningen. Samtidigt som det sker, så blir det också dyrare att köra bensin- och dieseldrivna fordon, vilket också kan vara en faktor som påskyndar omställningen och gör att fler väljer fossilfria alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Forskning visar att betyg i lägre årskurser är en faktor som skapar mer stress än gör nytta för eleven. Betyg ska användas de gånger då det är befogat att göra det, exempelvis vid urval till fortsatta studier. Betygen har en förhållandevis god effekt på elever med goda studieresultat, men sämre på de som har lägre resultat, vilket också är belägg för att betyg från årskurs 4 inte är lämpligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Positivt att det ekonomiska utjämningssystemet ses över, med syfte att uppnå en mer rättvis fördelning och ett rättvist system. Kompensation för förnybar el skulle bidra till överflyttning av resurser från staten till kommunerna. Mer statlig finansering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Straffet för köp av sexuella tjänster har idag kunnat straffas endast med böter, vilket är orimligt. Dessa straff behöver skärpas. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra, och ett steg i det arbetet är att se över straffskalorna för de brott som finns inom spektrat. Köp av sexuella tjänster, men även andra brott av liknande karaktär, bör minst straffas med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Då marknadshyrorna riskerar att medföra höjda hyror, som in sin tur sedan kan leda till en ökad bostadssegregation och ökad bostadsbrist för de med lägre inkomster, skulle vi kunna få stora konsekvenser av införandet av dessa. Risken är att den, i vissa områden, redan befintliga bostadssegregationen, späs på och förvärras, och att boendesegregationen blir mer utspridd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Tåg i allmänhet, och höghastighetståg i synnerhet, är en av de mest grundläggande möjligheterna som finns när det kommer till mer hållbara transportslag och för att människor ska kunna resa hållbart. Mer tåg och mindre flyg är det som gäller för att vi ska kunna nå klimatmålen. Tågnätet behöver byggas ut och höghastighet etableras för att det ska vara snabbare att åka tåg än att flyga.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Politiska och demokratiska beslut ska fattas nära de människor som berörs av det. Människor ska enkelt också ha möjlighet att påverka dess vård och omsorg i regionen där de bor. Snarare behövs det lugn, ro och stabilitet, vilket också kan uppnås när de som berörs av besluten också kan vara med och påverka dessa. Dock ska staten ta ett större ansvar för vårdens finansiering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Karensdagen är problematisk på många sätt, både för den som blir sjuk men även de som vistas runt omkring. Resultatet blir att man går till jobbet för ekonomins skull fastän man är sjuk. Därför, på grund av orättvisan, bör karensdagen avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Framtidens arbetsmarknad ska vara trygg och inkluderande för alla. Korta anställningar som missbrukas, av olika skäl, av arbetsgivaren ska motverkas. Istället för att ha flera korta anställningar, ska fast anställning erbjudas. Det skapar ökad trygghet och förutsägbarhet. Rätten till arbete för alla ska värnas, och förutsättningar så att alla, oavsett funktionsförmåga eller bakgrund skapas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Lagerlöf: Att starta och bedriva gruvverksamhet påverkar hela det samhälle som ligger beläget runt omkring eller i närheten av där gruvan är belägen. Människor, djur, natur och kultur drabbas. Gruvor behövs för att utvinna viktiga naturmaterial, och nya gruvor lär få öppnas i Sverige i framtiden, men för det ska det finnas höga krav som alla måste uppfyllas. Kraven ska innefatta miljö, kulturarv, mm.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Lagerlöf: Sverige ska vara ett öppet och solidariskt land som står upp för alla människors lika värde. Samtidigt ska vi också verka som en välkommnande och trygg famn för de som flytt från krig och förtryck, i hopp om att finna sin nya trygghet, sitt nya hem, någon annanstans. Den tryggheten och det hemmet, och möjligheten till att starta om sitt liv på nytt igen, ska vi i Sverige erbjuda.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Lagerlöf: Den grova gängkriminaliteten måste upphöra. Möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning måste stärkas, motiverat av att det är dessa faktorer som kan förbättra förutsättningarna för att klara upp brott. Parallellt med ökade övervakningsmöjligheter, är det viktigt att integritet och mänskliga rättigheter beaktas. Där måste finnas en god balans mellan dessa faktorerna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Lagerlöf: I ett grönt, jämlikt, samhälle bidrar alla. De som har höga inkomster ska bidra mer. Det är det som är jämlikhet. Detta, en stark välfärd, ett rättvist samhälle, och att uppnå klimat- och miljömålen, uppnår vi genom att de som tjänar mer också betalar och bidrar mer. De senaste åren har rika blivit rikare och fattiga blivit fattigare, vilket är en utveckling som behöver brytas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Lagerlöf: Skogen befinner sig i krisläge. För att vända detta läge krävs stora omtag för att skydda skog och värdefull natur. Skog med höga naturvärden riskera att skövlas, och naturvärdena därmed gå förlorade. En uppväxling i arbetet måste ske, där Sverige bör följa FN:s uppmaning om att skydda minst 30 procent av skogen, vilket är ett mål som också EU har tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Lagerlöfs val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning