Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Adam Furustam

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige behöver en förbättrad integration som ser varje individ för den de är. För att möjliggöra detta behövs ett öppnare samhällsklimat med stärkt skola och socialtjänst som fångar upp dem som faller. Vi måste bryta det sociala utanförskapet och motverka den psykiska ohälsan. Sverige ska vara ett möjligheternas land som skapar förutsättningar för alla att nå sin fulla potential som människa.

Presentera dig själv

Nybliven student med ambitioner om att skapa ett bättre Sverige. Studerar statsvetenskap och har ideella uppdrag i Liberalerna och dess ungdomsförbund.

Vad har du för yrke?

Studerar statsvetenskap.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ser helst ett styre med L, M och KD som driver en borgerlig agenda och påverkar landet i en positiv riktning. Helst ska inte behov av ytterligare samarbetspartner finnas - men i dessa fall bör stöd för politiken sökas i alla läger. Vi bör kunna samarbeta och samtala med samtliga folkvalda partier i de frågor vi tycker lika och anser oss kunna kompromissa om.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Adam Furustam

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Friskolor och det fria skolvalet är en styrka vi måste bevara. De flesta friskolor bidrar med mycket kunskap, trygghet och är en god organisation. Vinst får dock aldrig gå ut över elever och påverka deras kunskapsinhämtning och undervisning negativt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Extra viktig Mycket viktigt att Sverige möjliggör en grön omställning genom exempelvis elektrifiering av industrier. För att möjliggöra detta krävs stabil och planerbar elproduktion och i dagsläget är kärnkraft det bästa tillgängliga alternativet. Öppen för ny teknik och forskning av såväl kärnkraft som övriga fossilfria energislag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Visitationszoner bidrar med en inskränkning av individens frihet och spär på redan existerande fördomar. I stället bör vi fokusera på förebyggande åtgärder genom exempelvis en bättre skola, socialtjänst och fler verktyg till polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: RUT-avdraget skapar ett tryggare arbetsliv för anställda inom RUT-beskaffade sektorer. Gör att dessa arbeten förblir på en vit marknad som kan tillhandahålla ordentliga arbetsavtal. Skapar dessutom fler arbeten och stärker integrationen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Ett högt bistånd möjliggör värnande av fri- och rättigheter världen över. Sverige bör värna enprocentsmålet och vara stolta över att lyfta människor ur fattigdom och elände.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Monarkin är en förlegad och odemokratisk organisation från förr. Det krävs en tydlig demokratisering där monarkin steg för steg avskaffas. Ett första steg är att minska tilldelningen av pengar och på så sätt skära ned på denna.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: I en brinnande klimatkris krävs offensiva åtgärder för att hantera detta. Ett sätt för staten att påverka detta är genom att punktbeskatta fossila bränslen. Detta skapar även incitament för marknaden att genom innovation framställa nya, bättre färdalternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Fastighetsskatt är destruktivt då det ökar kostnaderna för byggnation och att bo. Detta gör att segregationen ökar och att individer med lägre inkomst har sämre förutsättningar för att flytta till större boende - något som även ofta skapar trångboddhet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Kultur är ett väldigt brett spektrum och innefattar såväl bibliotek, kulturskola, konstverk m.m. Delar av denna verksamhet bör i en större utsträckning finansieras av privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Extra viktig Vi behöver mer fossilfri och ren energi. Kommuner bör vara delaktig i processen för att genomföra en grön omställning och kan givetvis ha önskemål om förekomsten av vindkraftverk. För att värna kommuners självbestämmande och samtidigt stärka incitamenten för att bygga vindkraft bör det kommunala vetot avskaffas och ekonomisk ersättning erbjudas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Tiggeri är ofta förknippat med utnyttjande och människohandel. Fenomenet bör inte förbjudas då det ofta är den enda möjligheten för individer att skaffa sig mat för dagen. Insatser för att undvika behovet av tiggande bör dock införas genom exempelvis stärkt socialtjänst.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Extra viktig Sverige bör vara ett öppet och accepterande land där alla respekteras för den de är. Genom att införa ett tredje juridiskt kön kan vi skapa trygghet och visa acceptans gentemot de individer som inte identifierar sig som varken man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Föräldrar känner alltid familjen bättre än staten. Genom att låta föräldrar dela föräldraledigheten mellan sig som passar kan dessa lättare få ihop vardagen. Det finns dock problem i de fall speciellt kvinnor utnyttjas av systemet och på sikt får en sämre ekonomi till följd av detta.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Privata nätläkare är en viktig del av svensk välfärd och möjliggör avlastning för övriga delar av vården. Till följd av ett begränsat uppdrag som enbart baseras på samtal bör ersättningarna inte ligga på samma nivå som till fysisk mottagning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Extra viktig Genom tillfälliga uppehållstillstånd skapas otrygghet för migranter och integrationsprocessen försämras då dessa inte vet om de får stanna eller ej. Samarbetet kring migrationen bör dock förbättras på EU-nivå för att undvika överbelastning som försvårar integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Extra viktig När länder samarbetar krigar de inte. Genom internationellt samarbete kan vi lära av varandra, undvika krig och skapa en tydlig barriär och skicka signaler till Putin om att vi är starkare tillsammans.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: I stället för att stärka ekonomin för arbetslösa bör trösklar sänkas för att få individer i arbete. Detta sker genom att exempelvis sänka skatter och förbättra undervisning för att snabbt kunna komma i arbete. Individer mår inte bra av arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Dagens system är destruktivt och skapar hinder för bebyggelse och individers frihet att bygga på egen tomt. Hänsyn bör givetvis tas till särskilda miljövärden - men generellt sett är detta ett hinder som blir problem för befolkningen på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Höjda skatter ökar kostnaderna för att leva, bo och arbeta. Vi bör i stället fokusera på att omprioritera och flytta pengar från onödiga statliga utgifter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Public service är en viktig del i demokratin och att förmedla uppgifter på ett oberoende vis. Uppdraget bör dock inte innefatta nöjesprogram och trams som privata aktörer kan sköta. Vi bör värna en oberoende nyhetsrapportering och möjlighet att få info på nationella minoritetsspråk.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: På sikt bör försäljning av besin- och dieselbilar minska. Det är dock inte realistiskt att förbjuda inom det korta tidsspannet. Befolkningen måste hinna med i omställningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Genom tidigare betyg vet elev och föräldrar på vilken kunskapsnivå en elev ligger. Detta möjliggör en utveckling som är positiv. Problemet som dock kan uppkomma är betygshets och ökad psykisk ohälsa - något som givetvis bör motverkas, fast med andra medel.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Invånare påverkar inte hur politiker hanterar skattebetalarnas pengar. Det är därför rimligt att pengar omfördelas för att möjliggöra jämna förutsättningar för samtliga kommuner - oavsett antal invånare och ekonomiska förutsättningar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Köp av sexuella tjänster försätter individen i en utsatt situation, ofta till följd av ekonomiska incitament. För att undvika detta är det rimligt att straffet höjs.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Ökar incitamenten för byggande och minskar på sikt bostadsköer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Höghastighetståg möjliggör snabbare och grönare transport. Dessutom öppnar det upp möjlighet för pendling och kan på sikt minska arbetslösheten. Detta kostar dock otroliga summor som tar pengar från andra viktigare prioriterade områden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Att flytta ansvaret från regioner till staten gör att den verksamhetsnära styrningen försvinner och att de som beslutar om verksamheten inte vet hur den fungerar i verkligheten. Samarbetet kring beredskap och strategisk försörjning bör dock stärkas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Genom karensdagen ökar kostnader för sjukskrivning och de som har lättare symptom för förkylning stannar hemma. Ett ekonomiskt incitament för att gå till jobbet ökar arbetskraften och minskar utnyttjande av system.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: LAS måste reformeras för att skapa en flexiblare arbetsmarknad som öppnar upp för yngre och arbetslösa. Dagens system är ohållbart och gör att de som arbetat längst per automatik blir kvar på arbetsplatsen - något som kan bli problematiskt för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Adam Furustam: Tillståndprocesser för gruvnäringen bör förbättras för att möjliggöra ökad konkurrens och möjlighet att öppna verksamhet givet att samtliga miljökrav är uppfyllda. Dagens system skapar långa väntetider och ekonomiska kostnader som gör att lönsamheten försvinner.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Adam Furustam: Migration och kulturutbyten är positivt för Sverige. Samarbetet på EU-nivå bör dock stärkas för att underlätta en redan bristfällig integration. Givet att integrationen fungerar bör Sveriges gränser vara helt öppna.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Adam Furustam: Att avlyssna och övervaka individer utan brottsmisstanke strider mot bevarandet av individens integritet och principen att en individ är oskyldig till dess att motsatsen bevisats.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Adam Furustam: Det ska löna sig att arbeta och driva framgångsrika företag i Sverige. En sänkt skatt möjliggör fler arbeten och gör det billigare för företag att anställa nya, vilket minskar arbetslösheten. En växt ekonomi är grunden för en stärkt välfärd och en god levnadsstandard.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Adam Furustam: Sverige bör värna om biologisk mångfald och miljö- och naturvärden. Till följd av klimatförändringar dör arter ut. En större del av Sveriges skog bör därför skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Adam Furustams val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning