Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Oliver Day Jensen (fotograf null)

Oliver Day Jensen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min kandidatur grundar sig i att jag tror att vi kan välja en annan väg. En grönare, friare och öppnare väg som ser alla människor oavsett vart i landet de bor, vilket kön de har eller hur gamla de är. Vi har problem framför oss men det finns lösningar, både dem som verkar här och nu och de som kommer imorgon. Jag tror på dig och din frihet, inte att någon annan ska bestämma över ditt liv.

Presentera dig själv

Jag är en 18 år gammal kille som studerar på den samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet. Mitt politiska intresse kom till liv efter valet 2018 och har sedan fortsatt både i Centerpartiet och i Centerpartiets Ungdomsförbund där jag även är vice distriktsordförande.

Vad har du för yrke?

Gymnasiestudent

I vilket land är du född?

England

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Evelina Strömberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag och Centerpartiet vill ha en politik som grundar sig i mitten av svensk politik och vi vill också ha ett samarbete som förankrar sig där. Vi behöver stabilitet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Oliver Day Jensen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Vinst är viktigt för att verksamheten ska kunna utvecklas och valfriheten bevaras men huvudmän som, efter tillsyn från Skolinspektionen, har fått förelägganden eller anmärkningar ska inte ha rätt att fatta beslut om utdelning av vinst förrän bristerna är åtgärdade.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Vi behöver kärnkraften som den grundbult som den är idag och den ska fortsätta ha den rollen men den är inte framtiden. Vi ska varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Extra viktig Jag anser inte att man bör införa visitationszoner i Sverige. Det skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och allmänheten. Dessutom förflyttar det endast brotten till områden utanför visitationszonerna och kommer inte vara en åtgärd som stoppar brott. Politiken ska vara fungerande och seriös, inte tuffast vinner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Enkla jobb ger en första fot på arbetsmarknaden och det behöver vi mer av. Vi ska behålla och bredda RUT-avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Bistånd är viktigt och hjälper världen att utvecklas. Vi ska stå upp för en-procentsmålet i biståndet men vill fokusera biståndet så det används bättre där det gör störst skillnad. Vi behöver göra allt vi kan för att göra världen bättre.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Drivmedelspriserna har ökat orimligt mycket senaste tiden och de ska sänkas tillfälligt. För vi står trots allt sida vid sida med en klimatkris, vårat mål bör vara att fasa ut fossila bränslen så snart som möjligt eller till 2030, med vissa undantag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Ingen ska tvingas lämna sitt hem på grund av att en skatt höjs, därför ska vi inte återinföra fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Våra skattepengar ska främst gå till skola, vård, omsorg och andra nyckelfunktioner i samhället. Jag ser positivt på en breddad finansiering av kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Extra viktig Vi ska inte förbjuda människor att be om hjälp, det är inte svårare än så. I stället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Extra viktig Alla ska ha rätten att vara den man är och respekteras för det. Vi är alla olika och alla är inte en del av det binära systemet. Oavsett vem du är så ska du ha rätten att se ditt rätta kön även i dina ID-handlingar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Pappors uttag av föräldraledighet ökar men det går sakta. Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten får negativa ekonomiska effekter för enskilda individer och samhället i stort. Vi vill att föräldraförsäkringen blir mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbetsliv men vi vill inte detaljstyra uttaget av dagar. Vi står bakom dagens reserverade dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Nätläkare fyller en viktig funktion i samhället sett till bland annat de som har större avstånd till en fysisk läkare och har svårare att att sig till en. Vi bör strama upp hanteringen och finansieringen av nätläkare men nätläkare ska ingå i samma ersättnings-system som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Sverige bör ha samma linje som andra EU-länder när det kommer till migrationspolitiken och det betyder tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Ensam är inte stark, svårare än så är det inte.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och med fler stödjande insatser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Extra viktig Det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden. Samtidigt ska vi fortsätta skydda väldigt tätbebyggda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Försvaret är en av statens huvuduppgifter. Försvarsanslagen ska uppgå till 2% men ser inte att det innebär att skatten ska höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Vi värnar public service oberoende och roll i samhället. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Vi står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030 i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte från avgasröret.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Det finns brister i dagens system och skatteutjämningssystemet behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Extra viktig Vi måste bli tydligare i våra signaler om att vi inte accepterar betalda övergrepp vilket köp av sexuell tjänst är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Bostadsmarknaden måste bli friare och människor ska få bo vart de vill. Marknadshyror är ett bra sätt att skapa just det.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oliver Day Jensen: Vi vill rusta upp den befintliga järnvägen och bygga nya stambanor för en ökande mängd persontåg. Det handlar om hållbart resande och det behöver vi mer av.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Day Jensen: Extra viktig Människor som flyr undan krig och förtryck har inget annat val än att fly. Det handlar om ansvar och medmänsklighet och vi ska ta det ansvaret.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Day Jensen: Sverige ska vara ett fritt land och att det finns brottsmisstanke är viktigt. Det ska inte vara tvärtom där staten smyglyssnar på sin egen befolkning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Day Jensen: Extra viktig Vi ska sänka skatten för alla, men främst för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oliver Day Jensen: Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Oliver Day Jensens val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat