Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kay Wictorin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Dörför att jag representerar en växande befolkningsgrupp; seniorer/pensionärer, som är underrepresenterade i beslutande politiska organ.

Presentera dig själv

Har varit yrkesverksam på området HR större delen av mitt yrkesliv. Har ett stort intresse av samhällsfrågor

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Ingen enskild person

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst ett traditionellt alliansstyre. Men väljarna avgör och inriktningen är att mitt parti ska få så stort genomslag som möjligt och kunna samverka åt olika håll fört medborgarnas bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kay Wictorin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Men krav och uppföljning måste skärpas så att kvaliteten säkerställs och prioriteras framför vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Kärnkraft är ingen förnybar energikälla och medför betydande säkerhetsproblem vad gäller utsatthet för störningar och förvaring av uttjänt kärnbränsle. Dessutom tar det med tanke på den nsnabba elektifieringen i samhället lång tid och är mycket dyrt att bygga nya kärnkraftverk. Bättre att satsa på sol, vind och vatten och lagringssytem för el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Kan tänkas användas i särskilt utsatta områden under begränsad till, men dåligt förslag om det permanentas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: RUT-avdraget kan underlätta tillvaron för många människor och medför att många kan få ett arbete. Kan dessutom motverka "svartjobb".

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Om internationellt bistånd används rätt kan det bidra till minskad fattigdom, insatser för minskad miljöförstöring, och ökad trygghet för människor i nöd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Kungahuset ska tilldelas de resurser som behövs för att fullgöra ålagda uppgifter, varken mer eller mindre.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Transportsektorn måste fungera, men men prissänkning får av miljöskäl inte innebära att kraven på inblandning av miljövänliga tillsatser, den s k reduktionsplikten" försämras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Men en höjning måste utformas så att det är fastigheter med mycket höga taxeringsvärden som är i fokus för en förändring. Översyn bör göras av utformningen av reavinstbeskattningen vid fastighetsförsäljning som ska motverka spekulation men som i nuvarande form medför att t ex många äldre som haft sin fastighet i årtionden bor kvar i stället för att flytta till lämpligare och mindre boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Skulle kunna bidra till bredare utbud och ett rikare kulturliv. Men det behövs också stabil offentlig finansiering för att säkerställa ett basutbud på kulturområdet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: En kraftig utbyggnad, så snabbt som möjligt, av anläggningar som producerar förnybar energi, t ex havsbaserade vindkraftparker, är viktig för att säkerställa energiförsörjningen i landet och ett långsiktigt hållbart energisystem.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Tiggeri hör inte hemma i ett modernt välfärdssamhälle.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: En viss del av föräldraledigheten ska föräldrarna själva råda över, men en del av föräldraledigheten måste fördelas utifrån att föräldraansvaret är delat och ur ett jämställdhetsperspektiv. Annars finns risk för bakslag i den meningen att det blir en återgång till gamla förlegade könsroller och strukturer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Men utvärdering bör göras av erfarenheter, behov, omfattning mm för att säkerställa att skattemedel till sjukvården används där de gör bäst nytta för medborgarna. En utbyggd primärvård ska vara "spindeln i nätet" i en nära och bra vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Oavsett NATO-medlemskap eller inte NATO-medlemskap måste det svenska försvaret; militär och civilt, förstärkas. Vad gäller den militära delen måste Marinen och sjöfatsskyddet få högre prioritet - Sverige har en lång kust och är ur försörjningssynpunkt att lika vid en ö. I ett folkligt förankrat och starkt försvar är allmän värnplikt och de frivilliga försvarsorganisationerna av stor betydelse.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Om skälen för en tillfällig höjning inte längre är relevanta är det bättre att fokusera på att människor ska få möjlighet att få ett arbete och en löneinkomst. Sedan kan naturligtvis bli en samhällsutveckling som kan aktualisera en höjning av A-kassan, men kraftsamling måste göras på insatser som skapar sysselsättning och motverkar arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Kan underlätta utvecklingen i glesbygden. Strandskyddet ska vara starkt i tättbefolkade områden. De gamla regelverket har saknat nödvändig flexibilitet och beaktande av att förhållandena är så olika i olika delar av landet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: I första hand ska skattehöjningar undvikas, och bättre resurshushållning och utveckling som ger tillväxt, lägre arbetslöshet, lägre bidragsbehov och högre skatteintäkter prioriteras. Sverige tillhör redan de länder som lägger tyngst skattebörda på sina medborgare. Men försvaret har försummats så länge, och upprustningsbehoven är så stora, att viss skattehöjning inte kan uteslutas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Public service i den form vi har den i Sverige ska värnas, liksom mångfalden i media.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Det vore önskvärt. Men 2025 ligger nära i tiden så förslaget är nog ganska orealistiskt med tanke på förutsättningarna för snabb elektifiering av bilbeståndet och utbyggnad av laddinfrastrukturen, mm. Omställlningen mäste stimuleras, men kanske är 2030 mer realistiskt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Inriktningen måste vara att alla kommuner ska kunna stå på egna ben och bygga sin verksamhet på skatteintäkter och statsbidrag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Bostadsmarknaden fungerar inte bra. Finns erfarenheter från Finland som bör beaktas. Där fungerar bostadsmarknaden mycket bättre och det är lättare att få en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Höghastighetståg kan bidra till miljövänlig överflyttning av resenärer från flyg till tåg. Men kostnaderna får inte bli så höga att utbyggnad av tågtrafik lokalt och regionalt trängs undan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Möjligen skulle några få mycket högspecialiserade sjukhus kunna vara statliga med sin koppling till mycket avancerad forskning. Men annars bör sjukvården vara regional med tyngdpunkt i en nära vård där en utbyggd primärvård är navet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kay Wictorin: Under förutsättning att det också blir enklare att nyanställa och tryggt för arbetstagare, d v s att det finns ett betydande trygghets- och omställningssystem som gör att det blir enklare och mindre dramatiskt för människor att byta jobb. Så är det i Danmark.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kay Wictorin har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kay Wictorin: Asylrätten måste värnas. Men det betyder inte att alla asylsökande efter prövning av asylskälen får stanna i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Kay Wictorin har hoppat över denna fråga