Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torkel Ekman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Av de skäl jag anför ovan.

Presentera dig själv

Pensionerad veterinär med ett stort natur- och klimatintresse. Jag anser att politiker i Sverige måste prioritera klimatfrågan under den kommande mandatperioden för om vi inte gör det då spelar inget av det andra nån roll i en inte alltför avlägsen framtid.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama o John F Kennedy

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna en samverkan i mitten med L, C, MP o S.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torkel Ekman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig Reduktionsplikten (att ersätta fossila bränslen med förnybara) är f n den enskilt mest effektiva åtgärden för att snabbt minsta utsläppen från transportsektorn. En kul detalj är att en stor andel av det förnybara nu utgörs av slaktrester - kor och grisar har blivit klimatvänliga när vi ätit upp dem!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Ett av motiven till att ta bort den var att den slog orättvist och att den tvingade ffa äldre att flytta från gård o grund. Men man säkert se över om inte taxan kan bli mer progressiv och därmed mer rättvis än idag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig Ett välfärdsland som Sverige behöver en livaktig kultursektor för att upprätthålla den demokratiska dialogen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig Frågan är för oprecis! Energiproduktion är decentraliserad idag och alla kan och bör bidra. Kommunerna bör åläggas att sörja för invånarnas grundbehov av elström, t ex via vind- och solkraft. Men utländska bolag ska inte - som nu, kunna skapa vinster från de bästa vindlägena i Sverige! Intäkterna och strömmen ska i huvudsak tillfalla och kunna användas där den produceras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Att tillåta tiggeri på gator och torg bidrar till att cementera de orättvisor som finns inom EU.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Som biolog har jag svårt att se hur en bra definition av ett tredje kön skulle utformas. Inför i st alternativet "vill/kan ej uppge kön".

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig Det behöver finnas stimulanser för att båda föräldrarna tar ut föräldrapenning. Jag - som är man - delade föräldrapenningen med min fru 50/50 när vi hade småbarn på 80-talet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig Huruvida dessa nätläkare är privata eller inte är inte det centrala. Det viktiga är att skattemedel inte missbrukas samt att diagnoser blir korrekta och att förskrivning av antibiotika och beroendeframkallande läkemedel inte ökar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Varje flyktings asylskäl måste prövas individuellt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig Äntligen!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Statens utgifter för olika välfärdsfrågor måste ständigt kunna vägas mot möjligheter och behov. Om vi cementerar diverse förmåner hamnar vi snart i samma ohållbara situation som i början av 90-talet. "Den som står i skuld är icke fri!"

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Strandskyddet kan säkert mildras i vissa kommuner med låg beläggning av byggande längs stränder och stora ytor. I en del andra, t ex Stockholms skärgård, bör det kanske förstärkas!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig En "värnskatt" för att tydliggöra att pengarna går till ett stärkt försvar har väl aldrig varit så välmotiverad som nu?!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Men man kan nog se över hur nuvarande medel används - svår fråga med svåra avvägningar.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig Mycket bra förslag men fullständigt orealistiskt med nuvarande förutsättningar på världsmarknaden - för halvledare, batteri- och elbilstillverkning, mm och i Sverige med ett otillräckligt utbyggt elnät, infrastruktur för laddning av elbilar mm mm. Leveranstiden för en ny elbil är idag minst 6 månader. 2030 kan kanske gå... Och hur är det med alla andra fossildrivna fordon - skotrar, båtar mm?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Cementerar bara de skillnader som finns idag. En reform av antal regioner vore bättre! Sex i st f nuvarande 21!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Den hyresmarknad vi har idag fungerar inte och utgör ett hinder för rörlighet och byggande.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig VI behöver kunna resa snabbt och klimatsmart i en så snar framtid som möjligt. Höghastighetståg skulle kunna avlasta det gamla järnvägsnätet - men båda behövs! Det är mycket tveksamt om flyget nånsin kan fylla behovet och klara kraven.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig Regionerna måste bli färre och vården mer likvärdig över hela Sverige. Nuvarande organisation har, bl a under pandemin, tydligt visat att den inte klarar dagens krav. MEN staten ska inte ta över detaljstyrningen - det klarar den inte, men uppdrag, krav och tillsyn måste skärpas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: LAS behöver reformeras men jag anser att vi nu har ett avtal som kan fungera.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torkel Ekman: Extra viktig Vi måste själva i ökad utsträckning klara vår egen försörjning inte bara av livsmedel utan också av andra varor som vi behöver. Där ingår att vi måste kunna utvinna viktiga metaller ur vår berggrund. Men - som med vindkraften - är det centralt att det är svenska företag och svenska medborgare lokalt och i riket som får nytta av det.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torkel Ekman: Vi behöver avsätta ca 30 % av vår yta för biologisk mångfald!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Torkel Ekmans val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning