Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carl-Åke Elmersjö (fotograf Margareta Elmersjö)

Carl-Åke Elmersjö

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror jag kan bidra i diskussion och beslutsfattande med välgrundade och sansade synpunkter och förslag. Min analys av aktuella frågeställningar och beslutsunderlag grundar jag på bred, och på några områden djup kunskap och erfarenhet. Samtidigt ser jag det som viktigt att lyssna på andra och försöka förstå vad som leder till olika ställningstaganden. Vi behöver hela livet ett fortsatt lärande.

Presentera dig själv

Jag är en trebarnsfar som nu har sex barnbarn. Mitt politiska engagemang handlar mycket om deras och andra barns framtid. Själv har jag arbetat i chefs-och rådgivarroller i både offentlig och privat verksamhet cirka 50/50. För cirka 20 år sedan började jag inse att hållbar utveckling (miljö, socialt och ekonomiskt) blir allt viktigare att hantera lokalt och globalt. Ja, helt avgörande!

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det inte ju är helt realistiskt att tänka sig en rent grön regering i vare sig majoritet eller minoritet. Det får bli "den breda mitten" som Annie Lööf talar om.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carl-Åke Elmersjö

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Det svenska friskolesystemet bör tas bort eller radikalt förändras - vinstutdelningsfrågan är bara en liten del av problemet (aktiebolag måste rimligen kunna göra utdelningar, men den företags-/organisationsformen är inte lämplig för skolor som arbetar med det offentliga skolsystemets pengar).

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Kärnkraft är ingen långsiktigt hållbar energikälla. Att bygga ny kärnkraft i Sverige den närmaste tiden kräver, som jag ser det, antingen väsentligt sänkta säkerhetskrav eller statlig subventionering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Det finns visserligen en risk för att sådana åtgärder leder till att en del personer utsätts för kränkande behandling, men samtidigt har vi områden i landet där det krävs extraordinära åtgärder för att komma tillrätta med kriminaliteten och områdenas stigma-märkning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Vi behöver en viss stimulans för tjänstesektorn där det finns en blandning av hantverksmässiga och enkla jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Vi är ett av jordens rikaste länder och har i genomsnitt förhållandevis högt välstånd. Därför bör vi bidra även till den globala jämställdheten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Kungahusets roll i en parlamentarisk demokrati kan ifrågasättas. Men samtidigt anser jag att vår konstitution i övrigt är bra och hållbar, vilket gör att förändringar i den kan medföra problem.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Allt som ökar utsläppen av CO2 måste ifrågasättas. Alla måste inse att fossila bränslen är en parentes i mänsklighetens utveckling, alternativt mänsklighetens fall.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Bostadspolitiken behöver en kraftfull förändring - fastighetsskatten kan vara en del i en helhetslösning, men gör ingen påtaglig nytta som enskild åtgärd. Det är närmast ofattbart att inte huvuddelen av våra politiska partier kunde enas om radikala åtgärder - som bl a utfasning av ränteavdrag på bostadslån - under den ganska långa period av noll- och lågränteläge vi haft.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Varken offentlig eller privat finansiering garanterar tillräckligt oberoende för kulturutövare och kulturinstitutioner. Men huvudsaklig offentlig finansiering är att föredra, då den just står under offentlig insyn, kontroll och debatt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Visst finns det miljöargument emot vindkraftsutbyggnad i vissa lägen, men vikten av att investeringstakten i förnybar energi inte bromsas upp gör att veton och förhalningar måste begränsas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Stater och mellanstatliga samarbeten (som EU) behöver göra mycket för att begränsa företeelsen tiggeri. Men samtidigt är det närmast en mänsklig rättighet att kunna tigga om ingen annan möjlighet till uppehälle finns. Däremot ska det vara förbjudet att organisera och att tjäna pengar på andra personers tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Det är uppenbart att det finns personer som är mycket obekväma med att behöva identifiera sig som antingen man eller kvinna. Det kan även finnas ett problem här rent biologiskt. Samtidigt kan införande av ett tredje kön för många upplevas som mycket förvirrande, så det är ingen lätt fråga.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: I grunden är det bra om föräldrarna kan bestämma detta själva, men så länge vi inte har en helt jämställd situation i arbetslivet och i övrigt så behövs en del begränsningar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig De privata nätläkarna tillkom och växte till sig i volym i en situation när de på grund av befintliga avtal och regler för annan vård (inklusive denna variant) blev otillbörligt väl kompenserade ekonomiskt för sina insatser. Detta har delvis rättats till, men i grunden anser jag att privata aktörer i vården endast ska finnas som underleverantörer till den offentliga vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Det är önskvärt att i migrationspolitiken kunna skilja på flyktingar som har ett temporärt skyddsbehov på grund av pågående krig o dyl, och de invandrare som kommer till vårt land för en långsiktig etablering som medborgare. I det senare fallet behövs åtgärder som snabbar på och stärker deras planering för sin permanenta etablering och integration. Då behövs permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Jag accepterar att Sverige har sökt medlemskap i det läge vi befinner oss i och utifrån andra parters situation och agerande (bl a Finland och Ryssland). Men jag är ytterst tveksam till om ett NATO-medlemskap stärker säkerhetsläget för Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Strandskyddet är en viktig del i dels vår naturvård, dels för allemansrätten och allas tillgång till vår natur.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: De flesta statliga verksamheter finansieras huvudsakligen av skatter. En omfattande omprioritering mellan verksamheter för att finansiera den satsning som omvärldssituationen och ett NATO-medlemskap kräver vore orimligt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Vi bör ha Public service TV och radio som har ett brett utbud och fungerar som en motvikt mot de kommersiella kanalernas mer ensidiga och specialinriktade programutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig År 2025 kan vara ett alltför tidigt datum, men senast 2030.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Det är tillräckligt med betyg från årskurs 6. Det finns former för feed-back till elever och vårdnadshavare som är tillräckligt bra. "Betygshetsen" bör inte gå längre ner i åldrarna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Jag tycker att dagens modell för skatteutjämning och kostnadsutjämning är ganska bra, men för varje översyn behöver en särskild hänsyn tas till landsbygds- och glesbygdskommuner (som inte alltid har storstädernas "starka röster").

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Vid saluförandet av sexuella tjänster finns så gott som alltid ett mått av tvång bakom. Det är skäl nog för den restriktiva hållningen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Förslaget är i huvudsak dåligt då det kan leda till att vissa i behov av bostad slås ut från bostadsmarknaden och hamnar i beroende av andra personer eller myndigheter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Vi behöver färdmedel som så snart som möjligt kan ersätta flyget - särskilt på sträckorna inom landet men även inom Europa.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Sjukvården liksom skolan hanteras i ett samarbete mellan nationell och regional/lokal nivå. Rollgränser och hanteringen av samarbetet kan förfinas och förbättras, men jag ser risker med att det helt styrs från ett nationellt perspektiv. Landets olika delar skiljer sig i behov mm.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Jag anser att system för stöd och bidrag oftast behöver någon form av trösklar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig De förändringar som åstadkommits i förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden (visserligen under visst tvång), behöver inte ändras ytterligare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Gruvbrytning är en hantering av ändliga resurser som måste vara förenat med restriktioner och noggrann prövning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Asylrätten är en mänsklig rättighet som måste värnas. Samtidigt måste vi ha en process och former för etablering i Sverige som står i proportion till vår förmåga att upprätthålla systemet på en rimlig nivå. När det sedan kommer till etablering och integration är det upp till civilsamhällets kapacitet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Avlyssning utan brottsmisstanke är starkt integritetskränkande. Samtidigt finns idag strukturer inom organiserad brottslighet som måste brytas ner för att vi ska ha rimliga möjligheter att beivra brott och komma åt nyrekrytering.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Vi har med de senaste decenniernas skattepolitik (och brister även inom andra områden, som t ex fastighetsmarknaden) fått en snabbt ökande ekonomisk ojämlikhet. Detta behöver åtgärdas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl-Åke Elmersjö: Extra viktig Det är viktigt att vi kommer längre i diskussionen om användningen av den svenska skogen. Det finns flera konkurrerande användningsområden (milj- och naturvärden, klimatpolitiska behov, behov av råvaror mm). Särskilt i förhållande till regleringen på EU-nivå behöver vi få en ökad tydlighet för skogsägare och lagstiftare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Carl-Åke Elmersjö har hoppat över denna fråga