Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bo Magnusson (fotograf null)

Bo Magnusson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en orädd person som vill vara mina väljares politiska redskap. Mina kunskaper, erfarenheter och förmåga att förstå kan vara till stor nytta. Sverige skall fortsätta vara ett bra land att leva i.

Presentera dig själv

Barnläkare med livslång erfarenhet av sjukvård, ledning, utveckling och förbättringsarbete. Sedan 2018 aktiv i Miljöpartiet p.g.a. dom stora klimat- och miljöfrågorna. Jag tycker om att hitta lösningar på problem i dialog och med faktabaserad kunskap. Fredsarbete och internationellt engagemang med demokratisk och humanistisk värdegrund.

Vad har du för yrke?

Barnläkare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Per Bolund

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samarbete mellan S + C + V + MP

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bo Magnusson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Extra viktig Idéburna friskolor är värdefulla. Vinstdrivna skolor har ekonomiska incitament som mycket lätt blir negativa för den egna skolan och skolväsendet i sin helhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Extra viktig Kärnkraftens risker, ekonomiska grundkostnader och olösta problem med avfall är mycket stora. Alternativa hållbara lösningar finns och är betydligt bättre och billigare utan att påverka kontinuerlig tillgången till el och kraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Förslaget innebär ett utpekande av befolkningsgrupper och bostadsområden samtidigt som det inte kommer att medföra ett säkrare samhälle. Polisen skall däremot ha effektiva verktyg att använda på rätt sätt vid rätt tillfälle oberoende av område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: RUT-avdraget skall bara vara så stort så att det på ett optimalt sätt gör svarta jobb vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Extra viktig Det internationella biståndet är viktigt för att värna demokrati, klimat och miljö, fredsarbete, social orättvisa och övriga FN:s hållbarhetsmål globalt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Sverige bör bli republik.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Extra viktig Utfasning av fossila drivmedel bör ske snarast. Ett högre pris på dessa drivmedel är av godo. Ekonomisk ersättning till drabbade skall ske på ett sådant sätt att det är bränsleneutralt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Sverige behöver en reformering av skattesystemet där kapitalskatter är viktiga att återinföra samtidigt som skatter på arbete och i synnerhet ekonomiskt utsatta snarast bör sänkas. Fastighetsskatt bör då återinföras på ett sätt som inte medför att fastighetsägare av ekonomiska skäl måste sälja sin bostad. Uppskjuten skatt tills fastigheten säljs är en bra lösning i dessa fall.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Kultur behöver till basala delar finansieras av offentliga medel för att stödja den fria obundna kulturen och göra den ekonomiskt tillgänglig för alla människor. Kulturutbud med huvudsakligen privat finansiering gör utbudet större och rikare och bör stödjas dessutom på olika sätt. Kultur är viktig för samhället.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Extra viktig Utbyggnad av vindkraft är viktig och ekonomiska incitament för lokalsamhället behövs liksom övergripande nationella planer för att styra placering både på land och till havs. Placeringen skall göras i samråd med lokalsamhälle men den nuvarande ordningen med möjlighet till kommunalt veto har medfört att lokala politiker har mycket svårt att agera på ett bra sätt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Tiggeri är ett konkret tecken på ett problem som inte löses med förbud men däremot kan behöva andra åtgärder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Extra viktig Dessutom bör personnummer vara könsneutrala.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Barnets rätt till båda vårdnadshavarna är viktig. Ekonomiska skillnader mellan vårdnadshavarna medför lätt att den som har större inkomst går miste om relation till sina barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Skattemedel skall finansiera den verksamhet som har kontinuerligt vårdansvar. Verksamheten skall erbjuda digital vård för att optimera vården på bästa sätt för patient och verksamhet. Icke offentligt driven verksamhet kan vara ett bra alternativ.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Extra viktig Invandring är positivt för Sverige. Integration och etablering på arbetsmarknaden underlättas om nya medborgare snabbt får permanent uppehållstillstånd. Det har även stor betydelse för trygghet och psykiskt välmående för barn och vuxna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Extra viktig Medlemskap i NATO är ett dåligt sätt att skapa fred och tillit mellan länder. Det nationella oberoendet är ett mycket viktigt kapital. Vi skulle äventyra ett tydligt avståndstagande till kärnvapen och kärnvapenretorik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Ekonomisk trygghet är viktig. Ekonomisk otrygghet leder inte till att människor hittar nya anställning eller utbildning i högre grad på ett bra sätt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Vi behöver värna strandnära natur på land och i vattnet liksom allmänhetens tillgång till stränder på ett bra sätt. Utveckling av bebyggelse kan ske på ett bra men reglerat sätt om lokala makthavare inte utsätts för att ta övergripande fråga där partsintressen ofta är starka.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Extra viktig Demokrati och fria ordet värnas bäst med en fri och oberoende public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Extra viktig Bör även gälla försäljning av laddhybrider eftersom vi snarast måste sluta använda fossila bränslen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Betyg har en negativ effekt på inlärning och är dessutom en starkt bidragande orsak till psykisk ohälsa. Återkoppling och dialogsamtal med lärare är däremot värdefullt och ett bra sätt att förbättra lärande och skolsituationen i stort.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Vi bör aha en platt kommunalskatt i Sverige. Fattiga kommuner har oftast större kostnader för att kunna ge medborgarna den service som alla har rätt till.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Köp av sexuella tjänster skall vara straffbart men inte med fängelse som lägsta nivå på straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Viss anpassning av hyran till bostadens attraktivitet bör finnas men inte i en sådan grad att bostadssegregation ökar alltför mycket.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Det är viktigare att bygga ut järnvägsnätet. Utbyggnaden av höghastighetståg skall inte prioriteras och skall ske med hänsyn till klimatkostnad och klimatnytta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Staten skall dock ha ett större övergripande ansvar och vissa delar av sjukvården skall ha en tydlig nationell styrning. Staten bör ansvara för nationella kompetenscentra inom universitetssjukvården. Dyra sällanläkemedel bör vara nationellt ersatta med nationellt ansvar i samarbete med kompetenscentra. Andra verksamheter inom regionvården kan ocks behöva ökad statlig styrning och ersättning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Individen skall inte av ekonomiska själ arbeta vid sjukdom. Sjuknärvaro ökar smittspridning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Rörlighetens på arbetsmarknaden är viktig men redan nu finns tillräckliga verktyg för att kunna säga upp arbetstagare. Olika problem på arbetsplatser löses bäst med andra åtgärder än uppsägning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Magnusson: Gruvor behövs. Det nuvarande regelverket som bevakar andra intressen där miljöaspekter är viktigast är avgörande och behöver snarare stärkas för att vi även fortsättningsvis skall ha en sund gruvindustri.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Magnusson: Vi skall vara öppet land för asylsökande. Skyddssjäl skall bedömas enskilt på ett snabbt och säkert sätt för att se om den asylsökande uppfyller kriterier för att få skydd. Asylsökande är en del av en planerad invandring som bör vara betydligt högre. Invandring i olika former är bra och lönsamt för Sverige. Vi bör ha ett bra mottagande med snabb etablering.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Magnusson: Polisens behöver effektiva verktyg. När individens integritet och demokratins innehåll ställs med ett polisiär övervakning och kontrollsamhälle måste strikt regelverk och förankring med kontinuerliga myndighetsbeslut vara på plats.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Magnusson: Framför allt skall skatt på kapital öka och skatt på inkomst sänkas för i första hand låginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Magnusson: Det skall vara självklart att allt skogsbruk sker på ett miljömässigt bra sätt. Hyggesfri avverkning och ersättning för att låta växande skog vara en del av klimatarbetet skall ingå. Fjällnära skog och skog med höga biologiska skyddsvärden skall skyddas i betydligt större omfattning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bo Magnussons val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Bo Magnusson: Staten skall ha ett övergripande ansvar och styrning för alla områden men bara agera om det behövs med tanke på alla människors lika möjligheter i landet och grundlagstadgade rättigheter.