Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Markus Aarflot (fotograf null)

Markus Aarflot

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag kombinerar hopp, nyfikenhet och medmänsklighet med att vara en visionär grön socialliberal. Jag har alltid siktet långt fram och på de stora frågorna, det är så vi finner svaret även på de mindre och närmare frågorna.

Presentera dig själv

Jag är en kreativ och nyfiken civilingenjör som är engagerad för människor, kultur och teknik. Jag äger inte bil, men tre cyklar och har bott i flera städer och ett par länder där jag lärt mig prata fem språk. Min fru och jag gillar att vandra och tälta på helgerna.

Vad har du för yrke?

Projektledare inom hållbar mobilitet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag har inga preferenser utan tycker politik är bäst när den består av en många åsikter och visioner. Jag vill samarbeta med alla som delar grundläggande värderingar om människors lika värde och som uppträder med respekt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Markus Aarflot

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Extra viktig Det är viktigt med en mångfald av huvudmän för skolan för att stimulera olika pedagogiska idéer och driva utvecklingen av den svenska skolan. Det finns flera olika former som en sådan verksamhet kan bedrivas, förening, stiftelse osv. Att driva utbildningsverksamhet i bolagsform är olämpligt eftersom ett bolags enda syfte är att generera avkastning till ägarna av bolaget.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: I EU och Sverige råder det enighet om att energimarknaden ska vara marknadsekonomisk. Under den förutsättningen bör det åligga marknaden att bestämma om kärnkraften ska byggas ut, det är också i linje med energiöverenskommelsen från 2016. Det Sveriges riksdag ska säkerställa är tillräckliga krav för säkerhet i exempelvis kärnkraft och förutsättningar för konkurrens på marknaden och elförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Nej, det är subjektivt och inte tillräckligt tydligt vad ett brottsutsatt område är. Det lämnar utrymme för diskriminering vid tillämpning av verktyget.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Extra viktig RUT innebär att utvalda tjänster istället för att beläggas med moms subventioneras med ett valt belopp. Det är i praktiken ett bidrag för köp av tjänster. Ett bidrag vars utfall är kraftigt åt personer med höga inkomster i samhället. RUT i nuvarande form ska avskaffas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Det är vår moraliska skyldighet och vårt eget intresse att bidra till en hållbar utveckling andra länder. Vi är en mänsklighet och med förmånen att vara född i Sverige kommer den moraliska skyldigheten att göra vad vi kan för att bidra till hållbar utveckling och möjligheter för människor som inte är födda med samma förutsättningar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Det finns säkerligen möjlighet att effektivisera monarkin utan att i dagsläget göra det omöjligt att verka och förvalta Sveriges gemensamma kulturarv. Monarkins roll bör på allvar diskuteras på sikt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Extra viktig Fossila bränslen är ändliga. I dagsläget har kommer alla kända reserver av olja ta slut om 50 år. Med ett klimatpolitiskt perspektiv ska måste vi lämna olja i marken och därmed sluta använda olja mycket mer skyndsamt. Genom skatt skapas möjligheter och incitament för mindre användning och hållbara alternativ och vi kan bygga ett fossilfritt välfärdssamhälle.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Det krävs en större skattereform för att åstadkomma en mer fördelande och effektiv beskattning. Rätt genomförs kan exempelvis skatten på arbete sänkas och skatten på exempelvis fastigheter höjas. Det skapar incitament för att utnyttja lägenheter och hus mer effektivt och därmed skapa mer boende på marknaden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Det är fantastiskt med en stor privat finansiering av kulturlivet, men frågan är ställd som att finansieringen ska öka i takt med minskad offentlig finansiering vilket är dåligt. Den fria kulturen är mycket viktig för Sverige som land och ska skyddas från politisk styrning men fortsatt erbjudas finansiering från det offentliga Sverige.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Decentraliserad makt är viktig för mig och Miljöpartiet. Men makt kan utövas på flera sätt. I dagsläget är det möjligt att sent i tillståndsprocessen stoppa tillstånd för bland annat vindkraft. Det vore lämpligt att möjliggöra ett tydligt maktutövande för kommuner i ett tidigt skede men inte i senare skeden. Det ska också finnas mer finansiella incitament för att vilja ha lokal elproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Det går inte att förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Självklart ska inte människor behöva rätta sig efter binära normer i ett byråkratiskt system.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Jämställdhet byggs både på familjenivå och strukturellt på samhällsnivå. Genom styrda föräldradagar uppnår vi en strukturell jämlikhet mellan könen som inte går att uppnå om det är fritt att dela på föräldraledigheten eftersom den fördelningen kommer i större utsträckning att behålla befintliga normer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Digitaliseringen av vården har inneburit otroligt många fördelar och förbättringar. Det har drivit utvecklingen så att regionerna tillhanda håller sin egen digital vård. Det finns alltid behov av innovation och utveckling därför håller jag det öppet om privata nätläkare ska få lägre finansiering eller ingen alls. Huvudsaken är att vi stimulerar innovation och att skatten används ändamålsenligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Permanenta uppehållstillstånd ska alltid vara huvudregel för bästa integration och trygghet för individen. Dock behöver uppehållstillstånd förhålla sig till omgivningen där det inte är praktiskt möjligt att avvika märkvärdigt från EU normen i uppehållstillstånd eftersom det kommer påverka fördelningen mellan länderna. Vi behöver arbeta för permanenta upphållstillstånd i fler länder i EU.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Nej, det finns inget faktiskt hot som föranleder ett medlemskap. Sverige ska vara en oberoende röst för fred och demokrati och kan använda pengarna till försvaret på sjukvård, skola, omsorg och miljö istället.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Självklart.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Det är ett kortsiktigt förslag där vi i framtida generationer kommer ångra att privata markägare fick tillgång till värdefull natur. Kommande generationers tillgång till naturen ska säkras samt det finns redan idag möjlighet att lokalt avskaffa strandskyddet med hjälp av en detaljplan. Skillnaden är att det måste föregås av prövning och planering och att det finns ett samhällsintresse.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Försvarets anslag ska inte höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Det går att ge public service ett smalare uppdrag under rätt förutsättningar och att skyddet för kärnverksamheten blir ytterligare starkare, men är det dåligt förslag om det bara handlar om att minska public service av ideologiska eller finansiella skäl.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Det är viktigt att minska buller, utsläpp och beroende av diktaturer i Sverige och detta nödvändigt för att åstadkomma en snabb förbättring.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Forskning visar dock att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier. Därför ska betyg ges senare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Jag är uppväxt i Täby, det råder ingen brist på ekonomiska förutsättningar i den kommunen och det vore rätt att de kommuner som tillhandahåller energi och resurser för bland annat Stockholmsförorter får mer skattemedel för att kunna hantera sin kärnverksamhet på en minskande befolkning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Marknadshyror kommer inte göra köer kortare utan enbart höja priser på hyresrätter. Alla ska ha råd med centrala boenden så att vi inte segregerar våra städer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Sverige behöver mer järnväg för att kunna öka det hållbara resandet och godstransporterna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Det är en modell som måste studeras noggrant, jag är försiktigt positiv.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Det är redan idag lätt att säga upp anställda, det behöver inte förenklas ytterligare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Aarflot: Nej, det är tydligt i gruv- och miljölagstiftningen hur ett företag får tillstånd om man utför en noggrann tillståndsprocess.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Aarflot: Det pågår krig och katastrofer i omvärlden och så länge Sverige har förmåga ska vi ta vårt humanitära ansvar och välkomna skyddsbehövande asylsökande. Däremot tycker jag inte integrationen är bra idag, om vi ska välkomna fler flyktingar behöver systemet ändras inom bostadsförsörjning, sysselsättning, utbildning och flera andra områden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Aarflot: "Hemlig avlyssning utan brottsmisstanke", det tycker jag är självförklarande. Det finns andra sätt att bekämpa kriminalitet än grova integritetsinskräkningar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Aarflot: Skatten behöver istället höjas på kapital, konsumtion och fastigheter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Markus Aarflots val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Markus Aarflot: Ekonomi och lag och ordning är grundläggande i samhället och ska alltid fungera. Däremot är det Miljö- och klimat, sjukvården, skola och utbildning exempel på områden som bara kan förbättras och där jag vill att staten prioriterar sina insatser.