Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sten Lang (fotograf null)

Sten Lang

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vill få ett bättre Sverige. Jag är 70 år, så det kanske inte påverkar mig sååå mycket, men jag vill ha ett bättre Sverige för dig och en bättre värld för kommande generationer.

Presentera dig själv

Jobbat som lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen sen slutet av 70-talet. Mycket som speciallärare. Innan dess jobbade jag som lantarbetare, skogshuggare och miljövårdare. Innan jag började jobba med partipolitik var jag mycket aktiv i alternativrörelsen med musik, teater mm. Miljömupp sen 80-talet

Vad har du för yrke?

Pensionerad lärare. Har arbetat mycket med elever som haft det svårt i skolan.

I vilket land är du född?

Schweiz

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Egen majoritet för Miljöpartiet, men det kanske är orealistiskt. En koalition med Mp, S och C vore bra.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sten Lang

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Extra viktig Friskolorna har ett berättigande, men att skattepengar ska bli till vinstutdelning känns helt fel. Det vi, genom skatten, betalar till skolan ska HELT komma eleverna till godo,

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Extra viktig Det farligaste när det gäller kärnkraften är utvinning och anrikning av Uran. Det finns många andra problem också, som ofta belyses i media. Dessutom är det väldigt dyrt med kärnkraften om de ska betala sina egna kostnader och inte subventioneras på olika sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: RUT bör förändras och utvidgas till att omfatta tjänster, typ skomakare, skräddare osv. Tjänster som kan förlänga livslängden på våra prylar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Vi har råd att hjälpa andra som har det sämre än oss!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Jag har dålig insyn i detta och vad det skulle innebära.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Skatten på förnybara (CO2-neutrala) bränslen ska helt bort, men kan gärna höjas på fossila bränslen. Man skulle kunna säga att de ska (sträva efter att) betala sina egna kostnader, även om det är orealistiskt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Dagens system med fastighetsavgift istället för fastighetsskatt fungerar inte bra. Det gjorde inte fastighetsskatten heller. Man behöver se över hela systemet med kapitalbeskattning,

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Nationella intressen ska kunna ha större tyngd.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Jag tycker att en tredelad föräldraförsäkring vore bra. En tredjedel till var och en av två föräldrar, som inte kan överlåtas och en tredjedel som kan överlåtas, så som föräldrarna vill.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Om man får permanent uppehållstillstånd är det en stark drivkraft att lära sig språket och svenska vanor. Följden bil ofta att man stanna kvar i Sverige och bli en del av det svenska samhället. Med tillfälliga uppehållstillstånd alternativt avslag hamnar men i ett limbo, som är dåligt för alla. Se även svar på fråga 31

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Men svårt att ändra på så som läget ser ut nu. Viktigt att Sverige har diverse förbehåll liknande Danmark och Norge.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Fråga är vilken/vilka skatter som ska höjas. Närmast till hands är att det statliga skatteuttaget ska höjas, men inte nödvändigtvis inkomstskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Speciellt sådan fordon som INTE kan gå på biodrivmedel (CO2-neutrala drivmedel).

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Betyg tidigast från åk 7. Helst såsom det var förut, från våren i åk 8.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: I svenska rättsystemet undviker man att tala om straff utan istället om påföljd. Stänga straff hindrar inte återfall särskilt mycket, enligt forskningen. Däremot bör påföljden vara inriktad på att personen i fråga inte ska fortsätta med det icke-önskvärda beteendet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Dagens spår är mycket högt belastade och i allmänhet dåligt underhållna. Genom att bygga höghastighetsspår kan man avlasta befintliga spår och dels komma i kapp med underhåll och dels ha fler tåg. Gärna långsamma tåg, som stanna på flera ställen. Öppna tidigare nedlagda stationer och äldre, nedlagda linjer.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sten Lang: Det ska alltid göras omfattande miljöprövningar och ställas krav på återställningsplan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sten Lang: Ingen, eller mycket få, asylsökande flyttar för att de vill. De flyttar för att det är outhärdligt där de finns just nu. Asylsökande har oftast utbildning och kunskaper, som vi kan ha glädje av i Sverige. Om de välkomnas med permanent uppehållstillstånd är det en stark drivkraft att lära sig språket, vanorna och stanna kvar och bli en del av det svenska samhället. Se även svar på fråga 15

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sten Lang: Men jag ifrågasätter inkomstskatten. Det borde bättre med konsumtionsskatt och s.k. Tobin-skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sten Langs val:

 • Miljö och klimat

Så svarar Sten Lang: Extra viktig Vi står inför en klimatkris. Om vi hade börjat "bromsa" för 10, 20 eller 30 år sen skulle vi se mindre extremväder och ha mindre miljöproblem. Nu är vi där vi är och krafttag kommer att behövas.