Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bjarne Hald

Vad har du för yrke?

Jag är idag pensionär men har verkat i Försvarsmakten i 42 år som officer

I vilket land är du född?

Danmark

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en Regering som innehåller Centerpartiet. Regeringen ska ha majoritet i Riksdagen så att politiken kan genomföras fullt ut.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bjarne Hald

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Valfrihet är för mig en mänsklig rättighet. Om friskolor inte skulle kunna ha ett vinstuttag så finns ingen möjlighet till att utveckla och förbättra eller investera. Det viktiga är inte vinst utan kvalité, däremot kan jag tänka mig begränsningar i vinsten och att vinsten inte kan föra utomlands.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Om kärnkraften ska byggas ut ska det ske utan statliga subventioner. Jag ser dock inte att det finns en långsiktig framtid för kärnkraft. Det finns dessutom en risk att vi blir beroende av rysk uran. En utbyggnad löser inte dagens utmaningar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Rättssäkerhet är ett nyckelord i en rättsstat. Att polisen godtyckligt utan misstankar om brott ska kunna visitera medborgarna är som jag ser det inte rättssäkert.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: RUT - avdraget har bidragit till att många "svarta" jobb har blivit "vita". De har inneburit att fler människor bidrar till att betala skatt men också till att fler får rätt till välfärdsförmåner som sjukpenning, pension m m. Möjligen kan jag tänka mig att det finns en begränsning på ett maxbelopp inom 3-5 år om statens kostnader behöver minska.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Extra viktig Sverige är ett rikt land och har råd att bistå världens fattiga med bistånd. En omläggning av biståndet mot att det bidrar till att förbättra miljön i större omfattning är önskvärt. Ukraina kriget visar på vikten av kunna bidra och hjälpa människor på flykt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Kostnaden för kungahuset är småpengar i helheten. Om vi inte har ett kungahus så har vi en president, kostnaden skulle troligen inte vara mindre för det. Det är bra att det nu finns en tydligare transparens till hur medlen används. En stor del av kungahusets medel går till att vårda ett kulturarv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Frågan är alldeles för komplex för att svara enligt de fyra alternativen. Ja den ska sänkas för glesbygd som saknar kollektivtrafik, men den kan höjas för de som bor i städer med en välfungerande kollektivtrafik. Metoden att det som skadar ska vara dyrt är bra, men det måste anpassas till verkligheten. Finns inga andra alternativ, så människor utanför städer inte straffas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Höjd skatt har aldrig löst något problem. Nuvarande nivå som uppräknas med viss intervall är bra.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Utan statliga medel till kulturen kommer kulturen inte att överleva. Därtill kommer endast den kultur som är kommersiell att få medel. Det finns dock inget hinder att privata aktörer bidrar till kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Extra viktig Kommunernas självstyre är grunden och får inte tullas på. Däremot måste beslutsprocesserna kortas och kommunernas synpunkter vara en avgörande pusselbit när projekt startas. D v s kommunens ev Veto ska komma tidigt i processen inte när allt är klart för att bygga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Att förbjuda innebär att det blir en gränsdragningskonflikt mellan insamlingar till välgörande ändamål och tiggeri. Det är inte olagligt att vara fattig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: För att gå vidare krävs att man väljer ett alternativ, jag har inte tillräckligt med kunskap för att svara men har valt mycket dåligt då jag inte ser problemet. Men erkänner min okunskap.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Valfrihet är för mig att det är familjen bäst vet vad som är bäst för familjen. Jag förstår att det finns en risk med denna valfrihet, ur ett jämställdhets perspektiv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Frågan är mer komplex än dåligt - bra. Uppenbarligen fyller nätläkarna ett behov som inter Regionerna har kunnat fylla. Om Regionerna har resurser som motsvarar människors behov av att när som helts kunna nå en läkare, då självdör nätläkarna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Om man uppfyller alla kriterier för att få uppehållstillstånd, då är detta självklart. Om man väljer att ge tidsbegränsade uppehållstillstånd innebär det att berörda fortsatt ska leva i otrygghet. Det gynna inte samhället eller individen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Extra viktig Ja, om Finland också ansluter sig samtidigt. Kriget i Ukraina visar med all tydlighet vad det innebär om man inte är med i Försvarsallians.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: A-kassan är en försäkring vid arbetslöshet, ersättningen ska inledningsvis vara så hög så att levnadsvillkoren för drabbade inte dramatiskt försämras. Men ersättningen får inte vara så hög långsiktigt att det inte lönar sig att jobba. Det måste vara en bortre tidsgräns och en avtrappning som gör att man väljer arbete före A-Kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Extra viktig Självklart ska det finnas begränsningar även i Landsbygdskommuner, men dagens regelverk förhindra utvecklingen i landsbygden. Om det är ok att bygga strandnära i Stockholms skärgård, då måste det också vara möjligt i en kommun med 6000 sjöar och 2600 innevånare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Extra viktig Även denna fråga är komplex, det är inte dåligt eller bra. I grunden löser inte höjda skatter något problem. Men om det är enda utvägen för att fortsatt ha en bra skola, omsorg och sjukvård. Jag då kan jag acceptera en mindre skattehöjning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Extra viktig Public service har ett bra uppdrag som det är idag och bör ha det i framtiden också. Allt kan inte ske på kommersiella grunder. Känns bra med reklamfria kanaler

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Extra viktig Ett förbud 2025 är för tidigt då infrastrukturen för alternativa drivmedel inte är utbyggd till 2025. 2030 känns mera relevant, men kräver då att investeringar skett i infrastruktur för fossilfria drivmedel är på plats i HELA landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Bra om barnet tidigt får signaler på hur man ligger till, om det sedan bara ska vara i kärnämnen eller alla ämnen är jag inte kunnig nog för att svara på.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Extra viktig Svaret är ja utgående från nuvarande utjämningssystem. Det är små kommuner som har kostnaderna för att utbilda många av våra stora städers arbetstagare. Det är i städerna som huvudkontoren ligger för basindustrierna som finns i stor omfattning på landsbygden. Om landsbygdskommunerna fick ta del av värdet från malm, skog, vind och vatten, skulle behovet minska. Nu tar staten alla intäkterna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Dagens bötesstraff är för lågt så ja fängelse behövs i straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Ja i begränsad omfattning det kan kombineras med att byggherrarna tvingas till att bidra till bilpooler, bygga skolor/fritids, friluftsaktivitet områden såsom sporthallar, gräsplaner m m,

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Det ligger inte högst upp på min priolista, men att inte planera för framtiden är inte så man utvecklar samhället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Extra viktig Vore en fullständig katastrof om så skedde, fokus ska ligga på hur vi kan få mer jämlik vård, hur vården kan samordnas mellan regioner o s v. Att förstatliga vården leder till att sjukhusen centraliseras till storstäder och befolkningstäta regioner. I Stockholm bryr man sig inte om en gravid i Arjeplog har 22 mil till BB enkel väg, där är fokuset om det är mindre än tre till det egna BB.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Det finns en avhållande faktor för att sjukskriva sig med anledning av karensdagen, samtidigt som det också är många som är sjuka som då väljer att gå och jobba. Kanske ska man i stället se över nivån på avdraget. 50 % av lönen kanske skulle vara en väg.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Finns inget skäl till det. Det bör dock i mindre företag, färre än 10 anställda vara möjligt att välja vilken kompetens man behåller om personalstyrkan minskas. Anställningstid ska då ha mindre betydelse, däremot ska inte "arbetsförmågan" styra.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bjarne Hald: Nej det ska inte vara enklare, miljölagstiftningen ska gälla. Men det ska gå snabbare att få beslut i alla instanser. Det är inte lagstiftningen som ska ändras det är inte minst regeringens och länsstyrelserna handläggningstider som ska förkortas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bjarne Hald: Ska Sverige klara välfärden i framtiden krävs en tillväxt på minst 45 000 nya svenskar varje år. Det kan på flera sätt, asylinvandring är ett. Att söka asyl är en mänskligt rättighet enligt FN stadgan. Det är dock ingen mänsklig rättighet att få asyl. Även här behöver handläggningstiderna förkortas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bjarne Hald: En svår fråga, då den personliga integriteten är viktig och bör kränkas i så liten omfattning som möjligt. Grunden bör vara ett domstolsbeslut för att säkerställa att det inte nyttjas i onödan och utan tydliga motiv.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bjarne Hald: Vad är en höginkomsttagare? Skattesystemet är progressivt d v s de som definieras som höginkomsttagare betalar redan mer i skatt. Det är först över en viss nivå som statlig skatt betalas. Höjda skatter på de rikaste innebär bara att de flyttar utomlands och därmed minskar intäkterna till staten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bjarne Hald: Har inte tillräckliga kunskaper för att uttala mig, men viss skog behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bjarne Halds val:

 • Miljö och klimat

Så svarar Bjarne Hald: Många av alternativen behöver staten ha ta ansvar för, men miljö o klimatkrisen kräver efter säkerhetspolitiken störst fokus i närtid. Därmed inte sagt att övriga områden inte är viktiga.