Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva-Britt Boij (fotograf null)

Eva-Britt Boij

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står upp för alla människors lika värde och arbetar aktivt för att vi ska ha bra förskolor, skolor, sjukvård, äldreomsorg. Sociala frågor är viktiga och att man jobbar aktivt för att människor vill bo kvar eller flytta till Härjedalen. Integration är också en viktig fråga som jag jobbar aktivt med.

Presentera dig själv

Jag är en kvinna som brinner för sociala frågor. Jobbar på ett LSS-boende i dag. Jag är även aktiv med språkcafe som drivs av kyrkan i Svegs församling. Jag har erfarenhet från många olika arbetsplatser som BB, förlossning, väktare, konferensvärdinna, kundtjänst, affär, vården och mellan 2010-2020 jobbade jag med ensamkommande ungdomar, ett arbete som gav mig massor av kunskap och erfarenhet.

Vad har du för yrke?

Boendehandledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

i dag är det Johan Persson.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En mittenregering med sunda värderingar både åt vänster och höger.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Eva-Britt Boij

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Eva-Britt Boij: Då det finns friskolor som är välskötta med välutbildade lärare som resulterar i att eleverna får bra undervisning så bör dessa få finnas. Vi Liberaler värnar det fria skolvalet. Däremot bör man göra en genomlysning av friskolevärlden så att man får kontroll och kan agera då friskolor inte sköter sitt uppdrag.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Eva-Britt Boij: Då användningen av el stiger och klimatomställningen kräver en stor elektrifiering så behöver vi kärnkraft som dessutom är fossilfri.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Det behövs i dagsläget att vi tänker mer på att utanförskapsområden behöver mer stöd och hjälp med integrationen. Inte att vi skapar mer av vi och dom samhällen.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig RUT-avdraget ger möjlighet till arbete som är vitt isf svart arbete. Det ger möjlighet till människor som står lång från ett arbete att komma in på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Som Liberal så värnar jag människors lika värde och fri och rättigheter. Med ett väl finansierat bistånd lyfts människor ur fattigdom och deras utsatthet minskar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Eva-Britt Boij: Som Liberal står jag bakom dagens ordning. Vi har ett föredömligt kungahus och 2019 beslutade kungen själv att begränsa antalet personer i kungahuset som får del av anslaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Eva-Britt Boij: Om man som jag bor i Norrlands inland där det är långt till tex sjukhus osv så är vi beroende av bilen, då kollektivtrafiken är obefintlig. Det kommer att ta tid att bygga elstolpar och fasa ut bensin och dieseldrivna fordon.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Eva-Britt Boij: Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger nej till Socialdemokraternas planer på en fastighetsskatt och vi kommer inte att medverka till att den återinförs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Liberalerna vill inte minska anslaget till kulturen. Det är även viktigt att vi underlättar för att privata aktörer får möjlighet att bidra till att kulturen får bättre villkor och resurser. Kulturen sammantaget bör få mer pengar än idag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Kommunerna ska ha stort inflytande över planeringen och ska även kunna säga nej om det planerade området för vindkraft inte är bra ur medborgarnas synvinkel. Det är viktigt att de som bor i kommunen och framförallt det som bor i närområdet får vara med i planering och samtal/möten kring detta.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Samhället måste våga ta itu med problemet då det kan vara människohandel och exploatering i samband med tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Vi bör respektera att det finns människor som inte vill identifiera sig som man eller kvinna. Vi bör dock utreda för och nackdelar med ett tredje kön identifiering.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Det är bra att det i dag är 90 dagar öronmärkta för varje vårdnadshavare. Övriga dagar bör föräldrarna själv få bestämma över utifrån den vardag med arbete och övrigt som familjen har.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Det är viktigt att man har möjlighet till digital vårdkontakt. Däremot bör man se över ersättningssystemet för privata nätläkare. Det borde även vara möjligt för glesbygdsregioner att få utöka sitt digitala vårdsystem, med tanke på långa resor till sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Man bör ha ett system liknande det vi har nu med asylprövning som leder till tillfälliga uppehållstillstånd och efter utredning till permanenta uppehållstillstånd. Däremot bör vi se över dagens migrationsverk och deras enormt långa väntetider för dessa frågor.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Liberalerna har länge arbetat för ett NATO medlemskap så därför är dagens ansökan om medlemskap mycket bra och viktigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Det bör löna sig både för företag och den som är arbetslös att man får människor i arbete och får ett jobb isf att gå på bidrag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Eva-Britt Boij: Glesbygden har stora möjligheter att inför lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddets syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Försvaret är viktigt och ännu viktigare i dagens oroliga samhälle men finansieringen av försvaret bör man hitta andra finansieringsmöjligheter till.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Vi måste värna public-service medierna då det är viktigt att man får information från dessa kanaler som är oberoende, opartisk och saklig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Eva-Britt Boij: Liberalerna anser att ett sådant förbud bör flyttas framåt några år och tidigast genomföras 2030. Det måste fungera i hela Sverige med elbilar och ladd stationer och denna utbyggnad kommer att ta tid.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4. Kunskap är avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Vi ser därför både höga krav och tidiga betyg som självklart i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Eva-Britt Boij: Det ska finnas ett system för att utjämna kommunernas ekonomiska förutsättningar. Liberalerna står bakom principerna för dagens system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Eva-Britt Boij: Det behövs många fler hyresrätter, med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Eva-Britt Boij: Det saknas finansiering för detta. Man bör inte finansiera bort underhåll av befintlig järnväg för att det ska finnas höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Viktigt att alla får likvärdig vård oavsett var man bor i Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Eva-Britt Boij: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar, därför ska karensavdraget behållas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig, därför är det bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Eva-Britt Boij: Den svenska gruvnäringen är viktig, men det behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna eller inte. Vi ska fortsätta att ta emot kvotflyktingar. Det är viktigt att integrationen förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Eva-Britt Boij: Extra viktig När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, tex dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Eva-Britt Boij: Det ska löna sig att arbeta. Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst som man tjänar ihop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Eva-Britt Boij: Skogen bör skyddas med tanke på klimatförändringarna som gör att många arter är mer sårbara än tidigare. Skogarna ska skötas/ses över av kunniga människor som förstår sig på skogens och arternas värden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva-Britt Boijs val:

  • Integration
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning