Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristoffer Lindberg (fotograf null)

Kristoffer Lindberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara med och skapa framtidens Sverige med en politik som håller ihop hela landet. Där människor känner sig trygga och där välfärden och infrastrukturen fungerar med jämlika förutsättningar oavsett var i landet du bor. Samhället är som starkast när vi alla hjälps åt. Satsningar på vårt gemensamma, på vår välfärd måste gå före stora skattesänkningar, privatiseringar och marknadsintressen.

Presentera dig själv

Jag är 30 år, från Bollnäs. Utbildad på estetiskt gymnasium samt teaterlinje på folkhögskola. Senare studier i statsvetenskap och spanska vid högskola. Sjunger i kör. Gillar musik, människor och politik. Politiskt engagerad sedan 2006. Arbetade tidigare som butiksbiträde och lärarvikarie. 2014-2018 utbildningsnämndens ordförande i Bollnäs kommun. Sedan 2018 kommunfullmäktiges ordförande.

Vad har du för yrke?

Arbetar med folkbildning som verksamhetsutvecklare på ABF västra Hälsingland.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en socialdemokratiskt ledd regering med Magdalena Andersson som statsminister. Med stöd i riksdagen för regeringen att få igenom sin politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristoffer Lindberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Extra viktig Våra gemensamma skattepengar som är avsedda för skolan ska gå till elevernas utbildning, inte till aktieutdelning till friskoleägare. Inget annat land har detta system. Skolan ska bygga på kunskap och likvärdighet, inte på vinstjakt. Idag ser vi hur skattepengar läcker ut från skolan och hur resurser som skulle gå till våra barns utbildning istället försvinner i vinstjakt. Det är inte acceptabelt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Det står idag aktörer fritt att bygga nya reaktorer. Kärnkraften är en viktig del av elproduktionen och kommer sannolikt vara det under lång tid framåt. Samtidigt är konsekvenserna vid en kärnkraftsolycka stora och förvaring av radioaktivt avfall riskfyllt. Vi behöver fortsätta att ställa om och öka vår produktion av förnybar el, för att på sikt kunna fasa ut de gamla kärnkraftsanläggningarna.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Att införa zoner i Sverige där oskyldiga människor kan visiteras utan skälig misstanke om brott är inte en lösning för att komma till rätta med kriminaliteten. Snarare riskerar det att försämra människors inställning till polisen. Samhället bör istället gå efter de kriminella. Bla. genom fler polisanställda, straffbart att rekrytera unga till kriminalitet och vistelseförbud för gängkriminella.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Extra viktig Klyftorna i världen är stora. Rika länder har en roll att spela i arbetet för utveckling, fred och demokrati i världen. Sverige har en tradition av en ambitiös biståndspolitik. 1 %-målet i biståndet ska ligga fast. Bistånd är viktigt för att möjliggöra för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck och ska användas till utvecklingsarbete och humanitärt stöd, inte minst kvinnors rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Ganska bra tills vi hittar ett bättre sätt att kompensera människor utanför storstäderna. Vi behöver kunna ta oss till arbete och service. Det är bra att skatten sänkts till EU:s miniminivå. Vi på landsbygden är beroende av bilen. Men oroligheterna i världen visar att beroendet av utländsk olja gör oss sårbara. Vi behöver ha en rättvis omställning som tar hänsyn till hela landets förutsättningar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Självklart kan kulturen delvis finansieras privat men kultur av hög kvalitet ska finnas oavsett var i landet du bor, både vad gäller att ta del av kultur och som utövare. Det är inte möjligt utan offentlig finansiering. Det kan inte bara vara marknaden som styr utbudet runt om i landet. Kulturen har ett egenvärde och vi ska värna vår gemensamma finansiering som en garant för tillgång i hela landet

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Vi ska värna det kommunala självstyret. Kommuner ska även fortsättningsvis ha kvar sitt veto. Möjligtvis kan kommunens ställningstagande komma tidigare i processen än idag, innan ansökan går vidare till miljöprövning. Vi behöver mer fossilfri el, men det behövs tydliga ekonomiska incitament för att få kommuner att bevilja vindkraftsbyggen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Man kan avstå dagar till varandra, men 90 dagar är reserverade för varje förälder. Försäkringen bör delas i en tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som föräldrarna fördelar mellan sig. Barn har rätt till båda sina föräldrar, men kvinnorna tar huvudansvaret hemma med barnen. Bristen på jämställdhet blir tydlig på arbetsmarknaden och i pensionen, därför är det viktigt med jämställt uttag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Digital sjukvård kan vara ett sätt att tillgängliggöra vården, men om vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden är det viktigt att vi har ett tydligt regelverk för privata vårdgivare som utgår från att vård alltid ska ges efter behov. Primärvården ska inte urholkas av att nätläkare fakturerar våra lokala vårdcentraler, när det kanske inte alltid är befogat med ett läkarbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Det kan vara svårt om det skiljer Sverige från andra EU-länder. Men principiellt menar jag att om en person uppfyller de villkor som gäller för uppehållstillstånd i Sverige så vore det bästa om det var permanent. Vetskapen att du får stanna ökar drivkraften att lära dig språket, etableras och komma ut på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att det finns vägar till permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Extra viktig A-kassan är en viktig del av den svenska modellen som bygger vårt land. När du arbetar betalar du till a-kassan och om du råkar blir arbetslös får du din ersättning därifrån. Det ger trygghet och stärker löntagares ställning på arbetsmarknaden. Du ska kunna betala hyran medan du söker nytt jobb och inte hamna i fattigdom. Det är en fråga om respekt för löntagare, byggd på tanken om plikt och rätt

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Strandskyddet bör inte avskaffas, men reformeras till ett mer rättvist strandskydd, anpassat efter de förutsättningar som finns runt om i landet. Vi har stora mängder strandlinjer som vi ska vara rädda om, men också värna möjligheten till utveckling i hela landet. Det måste vara möjligt att göra det enklare att bygga strandnära på landsbygden utan att äventyra naturvärden eller allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Försvaret måste få mer resurser för att försvara Sverige, vår demokrati och vårt öppna samhälle. Det krävs tuffa prioriteringar för att finansiera detta – men det får inte ske på bekostnad av välfärden. Utbyggnaden av försvaret är ett åtagande som sträcker sig över lång tid och där krävs en stabil och långsiktig finansiering. Det är rimligt att bland annat se över vissa skatter för att klara detta

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Public service når alla medborgare och står fria från makthavare och marknadsintressen. Det breda utbudet gör att de når ut till en bred publik. Minskat handlingsutrymme och innehållskrav motverkar allsidighet, yttrandefrihet och demokrati. Alla ska ges möjlighet att se intressanta program efter eget intresse. Vi ska värna public service oberoende och uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Vi ska ha en offensiv klimatpolitik, men vi måste ge människor en rimlig chans att ställa om. Många människor utanför storstäderna är helt beroende av bilen. Vårt behov av bilen måste tillgodoses på ett mer miljövänligt sätt, med mer miljövänliga drivmedel. För detta krävs både ekonomiska incitament och möjlighet att tanka eller ladda klimatsmart i hela landet, inte bara i större städer.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Extra viktig Det är ojämlika förutsättningar mellan kommuner. Inte sällan är behoven av välfärd större i kommuner där skattekraften är lägre, bl a. till följd av utflyttning och äldre befolkning. Det är inte rimligt att innevånare i vissa kommuner får betala högre skatt för mindre välfärd medan det motsatta gäller i andra kommuner. Staten bör ta ett större ansvar och kompensera mer för ojämlika förutsättningar

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Sexköp är ett utnyttjade och ett övergrepp mot framför allt kvinnor som befinner sig i en mycket utsatt position. Det är ett allvarligt brott och som samhälle ska vi markera detta genom att ta bort böter ur straffskalan. Detta brott ska ge fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Extra viktig Att införa marknadshyror leder till ökad segregation och ojämlikhet. Det skulle innebära tuffa ekonomiska påfrestningar för många hyresgäster. Det är inte rimligt. Jag ser inte heller hur det skulle bli lättare för unga människor att hitta en första bostad till rimlig kostnad? Vi ska inte ha marknadshyror, vi ska värna om den svenska hyresförhandlingsmodellen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Det finns många fördelar med höghastighetståg, men dessa investeringar får inte innebära att andra nödvändiga investeringar i våra järnvägar skjuts på framtiden. Det finns stora behov av upprustningar av våra stambanor runt om i landet. Inte minst när det kommer till frågan om att anlägga dubbelspår efter fler sträckor för att effektivisera gods- och persontransporter på järnvägen genom Sverige.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Vi får inte en bättre sjukvård bara för att besluten över sjukvården i olika delar av landet plötsligt börjar att fattas från Stockholm istället för i regionerna runt om i landet. Däremot bör staten stärka kontrollen och kraven på sjukvården och inte minst säkerställa en jämlik sjukvård oavsett var i landet du bor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Extra viktig Arbetar du till exempel inom vården, i förskolan eller inom restaurangbranschen kan du inte välja att jobba hemifrån om du känner dig hängig. I många andra yrken är det fullt möjligt. Det innebär att karensavdraget drabbar människor olika beroende på vilket yrke man har. Regelverket behöver ses över för att komma till rätta med denna orättvisa.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Extra viktig Den svenska modellen utgår från en stark arbetsrätt och jämstarka parter på arbetsmarknaden. Den ordningen ska vi värna. Det är schyssta villkor, trygga anställningar och en lön som går att leva på som ska känneteckna svensk arbetsmarknad. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Lindberg: Om mineraler och metaller som behövs för tillverkning, inte minst för klimatomställningen, går att utvinna i Sverige så bör vi utvinna dem i Sverige och inte importera från andra delar av världen med exempelvis sämre arbetsförhållanden och miljökrav. Men tillstånd att öppna en gruva måste i varje enskilt fall självklart vägas mot motstående intressen i det aktuella området.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristoffer Lindberg: Sverige ska ha en reglerad invandring. Vid flyktingströmmar, som den vi ser nu under kriget i Ukraina, ska Sverige självklart ta emot människor som flyr. Alla länder har ett ansvar att värna rätten att söka asyl. Sverige ska ta sitt ansvar, samtidigt som det viktigt att andra länder också tar sitt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristoffer Lindberg: Vi betalar skatt efter förmåga. Det är rimligt att de allra rikaste i samhället kan bidra mer till vår gemensamma välfärd. Det handlar om skolan, sjukvården och omsorgen, men också om nödvändiga satsningar på svenskt försvar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristoffer Lindbergs val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg

Så svarar Kristoffer Lindberg: Staten ska givetvis prioritera många olika områden, men dessa tre, vård, skola och omsorg är grunden i vårt svenska välfärdssamhälle.