Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mårten Nobin (fotograf null)

Mårten Nobin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag anser att jag har en helhetssyn på samhällets utmaningar och att jag kan bidra med en helhetssyn inom politiken. Tror att min breda arbetslivs-erfarenhet har lagt en grund till detta. Människovärdet skall inte urholkas genom att olika grupper ställs mot varandra. Politikernas uppgift är att skapa framtidstro. Jag strävar efter att vara lösningsorienterad. Bättre att ha fokus på det som förenar

Presentera dig själv

Jag är 66 år och bosatt i Stoby Familj: Min fru Pia och två vuxna barn och två barnbarn. De sista 15 åren innan pensionen jobbade jag i huvudsak i näringslivet med ekonomifrågor. Förutom samhällsfrågor kretsar mina intressen kring familjen, naturupplevelser, idrott, musik och kulturupplevelser samt allt annat som gör att jag blir glad. Målet är att genomföra mitt 10:e Vasalopp år 2023.

Vad har du för yrke?

Pensionär. Har jobbat som kyrkvaktmästare, ekonom, gymnasielärare och försäljare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin och Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver en majoritetsregering eftersom Sverige har många utmaningar inom många politikerområden som vi måste ta tag i och lösa. Med nuvarande opinionsläge så kräver detta att M och S ingår i samma regering men det är valresultatet som avgör. Jag tror det är många väljare som vill ha breda politiska lösningar. Många är trötta på "det politiska tjafset för tjafsandets skull".

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mårten Nobin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Inför krav för vinstutdelning men jag anser att seriösa ägare till en friskola ska ha möjlighet att dela ut delar av vinsten. Skolor som underpresterar eller uppvisar allvarliga brister måste lättare kunna stängas. För huvudmän som fått anmärkningar eller beslut om åtgärder ska rätten till utdelning av vinst förhindras tills bristerna är åtgärdade.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Kärnkraften står i dag för en betydande del av Sveriges energiproduktion och kommer sannolikt att göra det ett antal år framåt. Vi vill varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut. De olika energislagen ska bära sina egna kostnader och den förnybara energin från exempelvis sol och vind behöver fortsätta öka.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Jag anser att polisen bör ha möjlighet att införa visitationszoner om det finns en "hotbild" mot ett specifikt geografiskt område. Beslutet ska motiveras skriftligt och vara avgränsat i tid och rum. För att rättssäkerheten inte ska äventyras måste det finnas ett tydligt regelverk och möjlighet att överklaga beslut. Förtroendet mellan polisen och allmänheten ska inte rubbas utan stärkas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Vi i Centerpartiet vill behålla och bredda RUT-avdraget. Rutavdraget har gett många positiva effekter och ett utökat rutavdrag tror jag kommer förstärka detta. Bidrar till ett differentierat näringsliv med många småföretag. Bidrar till integrationen och sänker arbetslösheten bland framförallt kvinnor med utländsk härkomst. Bidrar till att vi får fler kvinnliga företagare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Centerpartiet står upp för en-procentsmålet i biståndet men vill fokusera biståndet så det används bättre där det gör störst skillnad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Motiveringen till att jag tycker det är ett ganska bra förslag är att jag anser att kretsen för vilka som får apanage ska begränsas. Det är något Centerpartiet tidigare har drivit. Monarkin är en stark symbol för Sverige. Kungahuset gör ett mycket bra jobb och har en mycket viktig funktion som representant för Sverige. Kungahuset bidrar till Sverige syns som land i världen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Vårt mål är att fasa ut fossila bränslen så snart som möjligt eller till 2030, med vissa undantag. Samtidigt har drivmedelspriserna gått upp orimligt mycket senaste tiden. Centerpartiet har därför lagt förslag om att tillfälligt sänka drivmedelskatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Vi vill inte återinföra fastighetsskatten. Ingen ska tvingas lämna sitt hem pga att en skatt höjs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Vi vill se breddad finansiering av kulturen. Det är viktigt att kulturen är fri och att fler aktörer än det offentliga finansierar kulturen är i grunden bra för kulturens oberoende. Därför är vi bland annat positiva till sponsring så länge den konstnärliga friheten värnas. Samtidigt är det viktigt att kulturpolitiken bidrar till ett levande kulturliv i hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Centerpartiet är öppna för att förtydliga det kommunala vetot. Ett sådant förslag måste dock inkludera nya ersättningsformer till markägare och till närboende. Jag anser att kommuninvånarna bör erbjudas möjlighet att bli delägare i de vindkraftverk som byggs i den egna kommun. Då känner de närboende sig mer delaktiga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Jag är emot ett tiggeriförbud. I stället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga. Jag anser att om något skall förbjudas så är det att ge till en tiggare. (Jämför hur sexköpslagen tillämpas.) Åtgärderna för att förhindra olagliga tältläger och annan kriminell aktivitet som kan bli en följd av tiggeriet behöver förstärkas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Centerpartiet är positiva till att införa ett tredje juridiskt kön. Alla ska ha rätt att se rätt kön i sina id-handlingar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Pappors uttag av föräldraledighet ökar men sakta. Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten får negativa ekonomiska effekter, för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Centerpartiet vill se över föräldraförsäkringen så den blir mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbetsliv men vi vill inte detaljstyra uttaget av dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Vi vill strama upp hanteringen och finansieringen av nätläkare. Nätläkare ska ingå i samma ersättnings-system som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Sverige bör ha en migrationspolitik som är i linje med andra EU-länder och det innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Sverige i Nato innebär ökad säkerhet för både oss och våra demokratiska grannländer i Norden och kring Östersjön. Nato är en försvarsorganisation och hotar därmed inget annat land. Den som anlitar en livvakt hotar ingen annan. Även om vi har ett bra samarbete med Nato så kan vi inte förvänta oss att få deras hjälp utan ett svenskt medlemskap. Ett Nato-medlemskap gör Sverige tryggare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och med fler stödjande insatser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden. Samtidigt ska vi fortsätta skydda väldigt tätbebyggda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Försvaret är en av statens huvuduppgifter. Försvarsanslagen ska uppgå till 2%. Centerpartiet ser inte att det innebär att skatten ska höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Centerpartiet värnar public service oberoende och roll i samhället. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Vi står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030 i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte från avgasröret.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Det är viktigt att alla elever får en likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Jag tror det är bra om eleverna får en bedömning av sina kunskaper tidigare än vad fallet är idag. När det sätts ett betyg blir det tydligt vilka barn som har svårt att nå kunskapsmålen. Därför förordnar jag obligatoriska betyg från årskurs 4. Förbättra insatserna för elever som inte når kunskapsmålen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Det finns brister i dagens system och skatteutjämningssystemet behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommuner. Jag anser att skillnaderna i kommunalskatt i Sverige måste minska. Sverige ska vara möjligheternas land oavsett var du bor och människor ska ha tillgång till välfärdstjänster oavsett var man bor i landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Samhället måste tydligare än i dag signalera att vi inte accepterar betalda övergrepp vilket köp av sexuell tjänst är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över. Vi vill att nybyggda hyresrätter ska slippa reglering på obestämd tid. Det påverkar inte hyresrätter i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Sverige behöver göra järnvägssatsningar som stärker både det nationella och regionala nätet. Satsa med sunt förnuft. Tyngdpunkten ska ligga på en infrastruktursatsning för snabba regionaltåg. Trafikverkets uppdrag måste breddas. Dagens upplåsning på nya spår för höghastighetsstandard är mycket olycklig. En avveckling av planerna får dock inte innebära att det inte alls satsas på ny spårkapacitet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Min grundinställning är att det är tveksamt om vården blir bättre om man flyttar besluten längre från patienterna. "Grundtryggheten" är viktig i den här frågan. Om den regionala klyvningen av Sverige fortsätter måste vi hitta ett sätt som garanterar en rättvis sjukvård och likvärdig kvalitet i hela landet. Jag anser ett eventuellt statligt huvudmannaskap kräver en decentraliserad beslutsstruktur.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Den som är sjuk har rätt till sjuklön med undantag för en första dag. Karensavdraget gör avdraget för första dagen förutsägbart och lättberäknat.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: En historisk reform av arbetsmarknaden har precis genomförts. Undantagen från turordningen utökas men samtidigt införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd som gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Nobin: Gruvnäringen kan vara en viktig del i klimatomställningen. Vi vill reformera tillståndsprövningen så den blir mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt är det viktigt att kunna ta hänsyn till olika intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck. Jag anser att de asylsökande som vi tar emot de ska vi ta emot med öppna hjärtan. Människovärdet ska inte devalveras genom att vi gör partipolitik av människors olycka.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Polisen behöver fler verktyg än idag, inkl. hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mårten Nobin: Centerpartiet vill sänka skatterna för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mårten Nobin: Extra viktig Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det. Den svenska skogens unika egenskaper ska användas i klimatomställningen. Ett aktivt skogsbruk bidrar i koldioxidabsorptionen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mårten Nobins val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi