Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Birgitta Johansson (fotograf null)

Birgitta Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är det viktigt att lyssna på medborgarna. Vad fungerar vad fungerar inte. Vad kan vi påverka och ändra till det bättre. Skolan är viktig- kunna läsa, skriva, räkna för att kunna växa och förstå vårt samhälle oavsett om du är född i Sverige eller kommer från ett annat land. Bra vård och omsorg för våra äldre som har byggt vår välfärd och gett oss de möjligheter vi har i dag.

Presentera dig själv

Är sedan några år pensionär och har tidigare arbetat inom främst vård och omsorg (Hemtjänst, Äldreboende, Socialsekretare mm) Är mamma till fyra barn och mormor/farmor till 10 barnbarn o bonusbarnbarn. Bor på landet och gillar att påta i trädgården, dra upp plantor

Vad har du för yrke?

Verksamhetschef inom vård och omsorg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Birgitta Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Extra viktig Friskolor behövs liksom det fria skolvalet. Välskötta friskolor med höga kunskapsresultat och välutbildade lärare ger elever och samhället stora fördelar. Det ska vara förbjudet att oavsett form ta ut vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning. Skolan är till för eleverna inte tvärtom

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Den klimatomställning som alla strävar efter kräver en omfattande elektrifiering. produktion, distribution och användning av el behöver minst fördubblas inom 20 år. För att det tekniskt ska vara möjligt att klara av detta och samtidigt upprätthålla leveranssäkerhet behövs mer planerbarelproduktion. Kärnkraften är det enda fossilfria planerbarakraftslaget som går att bygga ut i stor skala

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Tryggheten måste öka i brottutsatta områden. Det finnas andra åtgärder som är mer prioriterade, fler poliser på plats, tidigare ingripande från socialtjänsten, enklare regler för att sätta upp kameror på otrygga platser och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Ska Sverige klara av integrationsproblem och bryta utanförskap måste fler ges möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad. Det obetalda hushållsarbetet minskas genom RUT-avdraget samtidigt som fler kommer i arbete. Svarta jobb blir vita och vardagen för många underlättas samtidigt

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Vi ska vara stolta över att vi är ett land som satsar mycket på det internationella biståndet. En minskning av biståndet innebär en minskad satsning på alla människors fri- och rättigheter. Med ett väl finansierat bistånds lyfts människor ur fattigdom och människors utsatthet minskar. Det motsatta sker om biståndet minskar. Vi liberaler står upp för enprocentsmålet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Vi liberaler står bakom dagens ordning. År 2019 beslutade kungen själv att begränsa antalet personer i kungahuset som får del av anslaget, det så kallade apanaget. Vi har inga förslag om att ändra reglerna ytterligare

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: När världsmarknadspriserna stiger i taket har det varit nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att inte hushåll och företag drabbas orimligt. Höga priser har en miljöstyrande effekt även då skatter sänks tillfälligt. Vissa företag som lantbruk och boende på landet drabbas extra hårt av de höjda priserna. Viktigt att se över möjligheter nu att ge riktade stöd till lantbruk en

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger nej till socialdemokraternas planer på en fastighetsskatt. Den tidigare fastighetsskatten skapar en enorm oförutsägbarhet och otrygghet. Därför slopade alliansregeringen skatten 2008 och ersatte den med en begränsad fastighetsavgift, det är vi liberaler slota över att ha medverkat till. Vi kommer inte att medverka till att den återinförs

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Vi liberaler vill inte minska det offentliga stödet till kulturen. Samtidigt är det viktigt att underlätta för privata aktörer att bidra till att kulturen får bättre villkor och mer resurser. Detta ska inte vara en ursäkt för nedskärningar i de offentliga satsningarna, utan leda till att kulturen få mer pengar än i dag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Kommunerna ska ha stort inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Mer vindkraft behövs, men vindkraften är ytkrävande och kommer ofta i konflikt med andra intressen. Vilket som ska ha företräde måste avgöras från fall till fall- Processen måste både bli mer förutsägbar och mer rättsäker för den spm vill bygga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas att tigga ska omhändertas av socialtjänsten

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: I vissa länder finns möjlighet att folkbokföra sig i ett tredje kön för den som vill. Liberalerna vill att för- och nackdelar med ett tredje kön utreds

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Att 90 dagar är öronmärkta för varje vårdnadshavare bidrar till en positiv utveckling för jämställdheten. Dessa 90 dagar ska behållas. För att föräldraförsäkringen ska vara flexibel bör inte fler dagar öronmärkas än i dag. Liberalerna vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lägre

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Möjligheten till god digital vård är avgörande för att Sverige ska kunna hålla den standard i hälso- och sjukvården som vi vill se. Däremot är det uppenbart att dagens ersättningssystem är ohållbart vad gäller finansiering av nätläkare. Här vill vi se en ny, bättre ersättningsmodell för regionerna. Bland annat ska ett nätläkarbesök aldrig likställas ekonomiskt med ett så kallat utomlänsbesök

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Sverige har stora integrationsutmaningar. Flyktingkrisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvar och att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders. Därför har Liberalerna i migrationsöverenskommelsen godkänt tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Även om åermanenta uppehållstillstånd har fördelar bör detta kvarstå tills politiken förändras väsentligt på EU-nivå

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Extra viktig Tillsammans är vi tryggare. Liberalerna har arbetat för svenskt Natomedlemskap långt före andra partier. Nu är det dags att ta steget

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Småföretagare har akuta problem med att hitta kompetenta medarbetare. I den här situationen är det fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös. Vi vill istället se skattesänkningar, som gör det mer attraktivt för företagare att anställa och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet. Trots omfattande inskränkningar i människors frihet nås inte målet med strandskyddet. I glesbefolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddets syfte

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Det svenska skattetrycket är redan högt, och ständigt höjda skatter är inte lösningen. Vi prioriterar försvaret framför kostsam symbolpolitik eller bidragshöjningar som går till andra än de mest utsatta

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Liberalerna värnar public service-mediernas funktion i samhället. De har till uppgift att bedriva radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet. Vi vill därför att public service fortsatt ska ha ett brett uppdrag och vi ser det som vår uppgift är att värna och främja dess oberoende och kvalitet

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på EU-nivå. Liberalerna anser att ett sådant förbud bör införas 2030. Fram till dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilarna. Även nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet. Det gör det orealistiskt att införa ett försäljningsförbud redan 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Liberalerna är för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan. Betyg från årskurs ett togs bort av socialdemokraterna i deras kamp för betygsfri skola. För oss är kunskap avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Vi ser därför både höga krav och tidiga betyg som självklart i skolan. Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Dina möjligheter till en god kommunal service ska inte bero på din grannes inkomst. Därför är det rimligt att det finns ett system för att utjämna kommunernas ekonomiska förutsättningar. Vi står bakom principerna för dagens system

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Liberalerna står bakom att bötestraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Det behövs många fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är långa. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd, men hyresgästernas önskemål ska få större genomslag i hyresättningen

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Liberalerna är skeptiska till höghastighetsbanorna. Långsiktig finansiering saknas och alla kostnader är inte medräknade. bristen på finansiering gör att medel för underhåll av befintlig järnväg och andra nödvändiga investeringar prioriteras bort under lång tid. Investeringarna bör istället fokuseras på att bygga bort kapacitetsbrister så att järnvägen kan utnyttjas mycket mer än i dag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Statens roll i sjukvården ska tydliggöras. Detaljstyrningen ska minska, men staten behöver ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Därför ska karensavdraget behållas. När det helt saknades karensavdrag på 1980-talet sköt sjukskrivningarna i taket

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibelt för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Johansson: Den svenska gruvnäringen är viktig. processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer förutsägbar. Samtidigt behövs mer tydliga krav på den som vill öppna en gruva. De höga svenska miljökraven är inte minst ett resultat av Liberalernas långa kamp. De är en konkurrensfördel för svensk gruvnäring

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Birgitta Johansson: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar. Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande, och därför måste integrationen förbättras

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Birgitta Johansson: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssningar även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Birgitta Johansson: Det ska löna sig att arbeta. Vi föreslår en sänkt statlig skatt så att färre människor betalar statlig inkomstskatt. Det kommer att ge drivkraft till ökad sysselsättning och fler arbetade timmar, vilket i sin tur får ekonomin att växa. Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst som hon eller han själv tjänat ihop

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Birgitta Johansson: De återstående gammelskogar som aldrig avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör många arter mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Detta gör att sammanhängande skogsområden behöver skyddas

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Birgitta Johanssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning