Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Holger Andersson (fotograf null)

Holger Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en person somlevt i de flesta av världar. Boende på landsbygd och väl insatt i landsbygd och urban politik. Många år i det politiska arbete och haft arbeten som har haft med att möta människor i handel och föreningsliv. Integrationen har blivit en del av mitt liv. Dels genom min förankring i den kristna tron och arbetsliserfarenhet i området. Jag är beredd att möta väljarna på väljarnas vi

Presentera dig själv

Jag är en genomlevd man som mött livets skiften. Jag har varit på arbetsmarknaden och har insikt av vad vardagen kräver. Mintt liv har präglats av vad jag vill göra och var min insats gör störst nytta. Min fritid är fyllt av politik och föreningsliv. När jag är hemma så är vård av mina traditioner i fädernegården alltid för mina ögon. Nära till skratt och nära till allvaret är minstarkaste egensk

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre som har demokrati och Agenda 2030 isom högsta mål att uppnå. Tredimension ekologisk,ekonomisk och social hållbarhet är det viktiga verktyget för ett "bra" Sverige. Mittenpartierna är det säkraste för att dessa mål ska uppnås.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Holger Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Om friskolor drivs i AB-form är det oundvikligt att vinst betalas ut. Det som varit den storafrågan är övervinster som är förkastligt. Friskolor drivs även av sociala företag och stiftelser däe inte vinstutdelning är prioriterat för verksamhetsansvariga och det måste framhållas så inte alla dras över samma kam.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Kärnkraft är ett energislag som inte är förnybart och målet måste vara att all energi är förnybar. Det som problematiserar utbyggnad av kärnkraften är ledtiderna till färdigställandet och energin behövs nu. Däremot att effektivisera redan befintliga anläggningar är samhällsmässigt försvarsbart. Det går inte att bortse från säkerhetsrisken och miljöfaran med vindkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Extra viktig visititationszoner är ett steg mot ett totalitärt samhälle. Det är också än mer segregerande för de personer som bor eller har anknytning till områden som är tänkta. Det förebyggande arbetet i samhället med samverkan mellan civilsamhället och det offentliga bör intensifieras som alternativ.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Genom tiderna har alltid de som har haft råd kunnat städsla personal. Så kommer det nog att fortgå. Rutavdraget i sig är en förmån som riktar sig till de bemedlade i samhället och blir i sig en orättvisa. Det är viktigt att väga den nytta det gör för arbetstillfällen och minskning av svartarbete. Sysselsättning för alla är ett mål politiken, om RUT-avdraget har en positiv inverkan är det rätt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Extra viktig Ett rikt lands skyldighet är att bistå den som behöver. En självklarhet för den välbeställda delen av världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Varför ska vi ha ett kungahus.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Extra viktig Drivmedel som skapar en sämre miljö bör bära sina kostnader. Infrastrukturen för transporter behöver finansiering. Höjt reseavdrag för landsbygden och där kollektivtrafik inte är möjligt är en bättre väg att gå

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Kan vara en väg att få öproblematiken med skyhöga huspriser att minskas. Det är också ett sätt att svalka den heta bostadsmarknaden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Kultur är en sildring av samhället genom historeien och i nutid. Det har skapatsgenom invånarnas engagemang och olikheter. Detta ska samhället bära. Privata finansiärer är alltid välkomna men får inte bli ettt mål utan en möjlighet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Omställningen till ett mer fossilberoende samhälle kräver att alla möjligheter till att producera energi på ett miljävänligt sätt behöver användas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Tiggeri är ett rop på hjälp. Problematiken i Sverige är att demokratikapitalet är för lågt i de länder som de flesta av sk "tiggarna utanför affärsdörrarna". Verkar som det är en affärsplan i hemländerna för att slippa ta ansvar och tillföra kapital.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Kan vara ett bra förslag för "allas lika värde". Bör vara väl utrett eftersom "tvåsamheten" är ett begrepp som är djupt i folksjälen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Statistiken visar fortfarande att det är mer kvinnor än män som tar föräldraledigt. Tyvärr är det då fortfarande viktigt att det styrs av olika incitament,

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Skattemedel är viktiga för god läkarvård. Om näringsidkare kan bedriva den på ett professionellt sätt ska den ha ersätttning. Det är viktigare att prata om relevans i ersättningsnivåerna. Det är en utmaning för regionerna att driva god läkarvård på nätet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Att känna sig trygg i samhället beror mycket på hur framtidsbilden ser ut. Att kunna planera sin framtid utan att ha ett utvisningshot är att föredra. Förutsättningarna för en god integration stärks.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Ensam är inte stark

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: A-kassans nivå bör följa samhällsindex.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Nej. Undantag genom LIS-områden bör användas där natur och och tillgänglighet inte inkräktas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Finansiering kräver ett väl gjort budgetarbete. Dagens försvar kommer att förändras i o m inträdet i Nato och det skapar ett vakuum om hur Sveriges försvar kommer att se ut. Försvaret är en del av samhällsapparaten och bör få den del som krävs. Höjning elle inte faktum får utvisa.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Uppdraget för PS är att vara allsidig och tillgänglig. Den bör nog ha ett brett uppdrag för att inte enbart bli en kanal som handlar under ett fack för att inte väljas bort. Inom kulturen är det viktigt att det är en stor bredd. Film med smalare innehåll har här större möjlighet att visas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Extra viktig Förbud är ett styrande verktyg som ofta drabbar de mindre bemeddlade. Förbudet måste ta hänsyn till den sociala situation för invånarna. Agenda 2030:s tredimensionella mål måste här sammankopplas

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Extra viktig Betyg har en mätande och kvalitativ inverkan Fungerar ofta bra om helheten får vara med. Ställer mycket höga krav på hem och skolans kommunikation.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Extra viktig Hela Sverige ska leva är en slogan som kommer här. Människors lika möjligheter att leva och forma sitt liv ska vara jämbördig i hela landet. KApitalöverföring är ett verktyg som skapar mer jämlika villkor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Fängelsedom borde heta fängelsevård. Att använda inlåsning av individer är inte alltid den bästa väg att gå. Rehabilitering för dömd är viktig. Jämställdhets- och demokratiarbetet är preventivt och viktigt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: svårt att värdera frågan då mycket påverkar nivån av hyran. Marknaden är ett verktyg som ser till helhet. Standard och energikostnader är andra del. Bägge bör beaktas för en helhetsbild.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Nej. Eneergimässigt och miljömässigt bör vara den faktor som styr infrastrukturen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Kan vara en lösning för en lika vård i hela Sverige. Regionbildningen ger ett närmare perspektiv för delar av Sverige. En gemensam strategi för hela landet är att föredra.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Karensdag är ett bekymmer framförallt för lågavlönade där marginalerna är mycket lägre och ofta kräver fysisk närvaro på arbetet. För ett jämlikare så överbryggar ett avskaffande av karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Holger Andersson har hoppat över denna fråga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Holger Andersson: Nej. Tillstånd för att göra ett så stort ingrep på naturen och påverkan av bofasta måste dke med hösta noggrandhet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Holger Andersson: Ansvaret för omvärlden ska vara stort. Asylsökanden har berikat samhället och varit med att skapa det Sverige vi har. Invandringen bör ligga på en hög nivå och de som är här av asylskäl skal mötas av en väl genomtänkt plan för dem.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Holger Andersson: Invånanrnas integritet måste stå högt. Risken med ett ökat användande av avlyssning är att övervakningssaamhället skapas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Holger Andersson: Att bidra med skatt borde ses som en förmån. Att ett samhälle har skapat möjligheter för "lyckas" i livet bör premieras från de som är gott bemedlade.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Holger Andersson: Skyddad skog betraktas idag från skogsägare som död skog. Skyddet av skog är oerhört viktig. Synen på hur skog är skyddad bör vidgas eftersom skogen förändras. Markägare bör ha kompensation till fullo för uppofringen och sitt samhällsansvar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Holger Anderssons val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Sysselsättning