Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mats Nordberg (fotograf null)

Mats Nordberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har växt upp och arbetat med svensk basindustri och jag känner därför landsbygdens villkor väl. Både storstäder och landet runt dem behövs för att Sverige ska fungera, men på senare år har storstadens tänkesätt fått forma politiken. Det här är till skada för industri och landsbygd. Det behövs politiker som vågar säga det och ställa krav. Det tjänar hela Sverige på.

Presentera dig själv

Jag växte upp i en industriort i Medelpad och utbildade mig till jägmästare. Därefter har jag arbetat med skogsbruk, skogsindustri och bistånd kopplat till skogsbruk hela mitt liv. Sedan 25 år bor jag med fru och barn i Falun och jag representerar därför Dalarna i riksdagen.

Vad har du för yrke?

Jag har arbetat med skogssektorn hela mitt liv men är nu riksdagsman.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan, Per-Albin Hansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas att M, KD och SD bildar regering med stöd av Liberalerna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mats Nordberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Det som räknas är kvaliteten på utbildningen i förhållande till kostnaderna. Privata skolor kan vara en nyttig konkurrent till kommunala skolor, men de måste ha tydliga krav på sig beträffande att behandla pojkar och flickor lika, se till att arbetsro råder, att kunskaper mäts och prioriteras och så vidare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Vi befinner oss i en energikris, skapad inte minst på grund av regeringens aktiva arbete med att lägga ned kärnkraft under de senaste två mandatperioderna, istället för att prioritera säkra leveranser till rimligt pris för medborgare och företag. Norrbotten och Västerbotten får nu välkomna industriinvesteringar, men de uteblir i resten av landet. Därför behövs ny kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Om vi menar allvar med att minska våldsbrottsligheten, måste polisen kunna visitera människor i drabbade områden för att finna vapen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Att reparera och tillbygga bostäder håller vår bostadspark i gott skick och minskar energiförbrukningen, samtidigt som det minskar behovet av nybyggnationer och skapar arbetstillfällen. Det är rimligt att det får göras med skattade pengar, inte minst för att skatt sedan ändå betalas in en andra gång vid eventuell reavinst när bostaden säljs.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Sveriges bistånd har visat sig vara ganska ineffektivt och har inte sällan lett till ökad korruption. I fallet Afghanistan har det visats att ledningens korruption, delvis driven av biståndet, minskade folkets förtroende för regeringen och bidrog till att talibanerna kunde komma tillbaka till makten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Nuvarande nivå är rimlig och kungafamiljen gör bra reklam för landet, samtidigt som regeringen avlastas från en hel del ceremoniella uppdrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Det är orimligt att Sverige ska ha de högsta drivmedelspriserna i Europa samtidigt som vi sedan länge har de lägsta utsläppen. Sverige är ett glesbefolkat land med stora avstånd och om vi vill ha en levande landsbygd måste vi ha en regering som säkrar låga drivmedelskostnader. Nuvarande höga priser beror i första hand på regeringens politik och först i andra hand på Ryssland.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Fastighetsskatten har gång på gång visats vara en av de allra mest impopulära skatterna. Den angriper en av drivfjädrarna för vanliga människor - att skaffa eget hem och betala av på det inför pensionen. Fastighetsskatt tas ut på ett värde som inte är tillgängligt för ägaren förrän vid en framtida försäljning - och då tas dessutom reavinstskatt ut. Detta är orimligt och därför avskaffades skatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Kultur är viktigt men det är uppenbart att en betydande styrning äger rum idag, när det mesta finansieras skattevägen. Det behövs mer allsidig finansiering för att få ett mer allsidigt utbud. Att kulturen idag har en tydlig slagsida mot strömningar som rör sig på den vänstra politiska planhalvan är heller inte rimligt om finansieringen ska ske via skatter.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Det är definitivt en fördel om investerare får snabba besked när de söker tillstånd. Detta är ett problem som förvärrats för nästan all tillståndsverksamhet, sedan miljöbalken kom till. Det sker för lite avvägning mellan nytta och miljöeffekter. Att ge vindkraften en gräddfil istället för att se över hela tillståndssystemet är inte rimligt. Boendes inflytande måste dessutom värnas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Tiggeriet har fört med sig illegal invandring, stölder, tältläger på enskild mark och andra problem. Därför bör tiggeri vara tillståndspliktigt och tillstånd ska ges mycket restriktivt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Jag tror detta skapar fler problem än det löser.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Staten kommer inte att fatta bättre beslut än vad familjen själv gör. Vad gäller problemet att invandrarkvinnor ofta stannar hemma med barn och inte kommer i arbete, kan detta lösas på andra, mer riktade sätt, än att krångla till det för alla.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Problemet är i första hand dåliga kontrollrutiner. det är dessa som behöver skärpas och nätläkarna kan behöva ge tillfälliga kontrakt som inte förnyas vid misskötsel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Ungefär 80 % av dem som söker asyl gör det utan tillförlitliga ID-handlingar. Vi ska inte ge permanenta uppehållstillstånd till människor som inte kan identifiera sig och som med stor sannolikhet passerat flera andra säkra länder på sin väg till Sverige. Permanent uppehållstillstånd ska dessutom i normalfallet kopplas till visad självförsörjningsförmåga och goda kunskaper i svenska.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Nuvarande regim i Ryssland har visat sig vilja ta tillbaka tidigare sovjetiskt territorium och utgör därmed en krigsfara för våra grannländer i öster och möjligen även för Sverige. Dess agerande i Ukraina är helt oacceptabelt. Vi kan inte låtsas som att allt är som tidigare utan måste bidra till en stark och enad front mot Ryssland, tills landet trovärdigt ändrar sin politik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Det är viktigt att människor vet vilka villkor som gäller. Samtidigt är det viktigt att upprätthålla skillnaden i resulterande inkomst mellan att arbeta och att inte arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Strandskyddslagen är en lag som stiftades på grund av problem runt storstäderna men gäller lika även i glesbygden och fråntar denna en av dess största konkurrensfördelar. Det förslag till förändringar som riksdagen nyligen röstade ned var alldeles otillräckligt. Bland annat behövs nu en minskning till 30 meter strandskydd i normalfallet samt flytt av ansvaret från länsstyrelse till kommun.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: I första hand ska finansiering ske inom befintliga budgetramar, men med de försummade försvarsinvesteringar som nu ackumulerats under många mandatperioder trots SD:s protester, kan tillfälliga skattehöjningar inte uteslutas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Det är inte rimligt att garantera ständigt ökade anslag till Public Service samtidigt som utbudet av inte minst underhållning hela tiden ökar via andra media. Därför bör Public Service tydligare ges i uppdrag att fokusera på objektiv faktaförmedling och på att låta olika synpunkter komma till tals i aktuella frågor. Fokus på underhållning bör däremot minska.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Vi har en akut elbrist i Sverige på grund av regeringens kärnkraftspolitik och dessutom en allvarlig energikris på grund av Rysslands angrepp på Ukraina. Att skapa en låsning nu i form av ett planerat förbud mot förbränningsmotorer redan till 2025 är därför orimligt och skulle skapa problem för utvecklingen av förnybara flytande bränslen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Samhället behöver veta hur skolorna fungerar i sitt uppdrag att förmedla kunskap, skolledare behöver veta hur lärarna lyckas. Föräldrar och barn behöver veta hur det går för barnen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Malmö får idag långt mer än 4 miljarder i bidrag årligen. Ändå verkar kommunen inte agera för att lösa sina bakomliggande problem. Bättre vore att ge kommunerna mer ersättning för naturresurser såsom malm, virke och elektricitet. Då skulle ersättningarna hamna i kommuner som verkligen behöver pengarna, inte i kommuner med Sveriges bästa geografiska lägen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Jag tror att detta skulle leda till mycket svåra gränsdragningsproblem, exempelvis vad gäller unga eller homosexuella. Snarare borde köp av sexuella tjänster kopplade till tvång och annan brottslighet, inte minst människosmuggling, beivras med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Dagens hyressättningsmodell har lett till för lite nybyggnation och omfattande svart bostadsmarknad. Nya modeller behöver prövas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Vi har enormt eftersatta järnvägar och vägar. Det är politikens ansvar att lösa detta innan nya prestigeprojekt sjösätts!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Det finns stora risker med förslaget, men sjukvården fungerar inte tillfredsställande idag. Garantier måste dock skapas för tillgång till god sjukhus i alla regioner innan förstatligande eventuellt genomförs.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Anställda som inte utför sitt arbete på ett acceptabelt sätt måste kunna sägas upp. Detta gäller inte minst offentliganställda tjänstemän som inte uppfyller kraven man bör kunna ställa på objektivitet och oförvitlighet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Tillståndsprocesserna har stannats upp på ett oroande sätt sedan Miljöbalken kom till. Samhällsnyttan vägs inte tydligt nog mot miljöeffekterna idag. Myndigheterna uppgift måste i första hand vara att se till att verksamheter får startas men så miljövänligt som möjligt, snarare än att stoppa dem.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Nordberg: Vi har tagit emot oproportionerligt många asylsökande och deras anhöriga från länder med mycket låg utbildningsnivå och med stora kulturella skillnader i jämförelse med Sverige. Vi har en mycket stor integrationsskuld som behöver betas av. Därför bör invandringen nu minskas till nära noll, tills problemen är lösta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Nordberg: Det är mycket viktigt att det finns ett system som inte medger att vem som helst avlyssnas. Det är beträffande den organiserade brottsligheten som möjligheterna ska ökas. Brottsmisstanke ska således finnas, men inte lika exakt definierad som idag.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Nordberg: Helst borde skatterna sänkas, men Sverige har idag så stora problem vad gäller infrastruktur i allmänhet, energi, försvar, brottslighet och integration, att skattesänkningar totalt sett antagligen inte är realistiska.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Nordberg: Extra viktig Sverige har ett av världens bästa skogsbruk. Sverige har också mer skog undantagen från skogsbruk än nästan alla andra EU-länder. Det är milt uttryckt beklagligt att framförallt SVT och DN när kampanjar mot skogsbruket och inte beskriver detta objektivt. Det är vidare märkligt att regeringen låtit Naturvårdsverket rapportera skyddad skog till EU på ett sätt som avviker från andra länders metoder

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mats Nordbergs val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Pensioner