Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Erlandsson (fotograf null)

Per Erlandsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att driva Sverige mot ett mer klimatsmart och starkare samhälle där alla barn ges möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar och drömmar.

Presentera dig själv

Jag har ett generellt samhällsintresse med dragning åt teknik och företagande

Vad har du för yrke?

VD

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per Erlandsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Mer fokus och kompetens bör läggas på att kravställa och kvalitetsgranska skolors verksamheter.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Kärnkraft är ett klimatsmart energislag som kompletterar förnybara energislag som vindkraft, solceller, vattenkraft m fl. Under överskådlig tid kommer vi att behöva kärnkraft tills energilager för el från andra energikällor tagit nödvändiga tekniksprång och blivit mer kostnadseffektiva.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Det krävs krafttag och att utnyttja fler polisiära metoder för att bryta brottsutvecklingen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: RUT-avdraget bidrar till att göra svarta jobb till vita. Det ger också många människor möjlighter till att köpa tjänster till en lägre kostnad samt kan ge möjligheter till fler att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Vi behöver i första hand se över vilka resurser vi behöver för att säkra Sveriges säkerhet samt att stödja de personer som söker skydd hos oss. Om vi inte klarar det så kommer vi inte heller i förlängningen att kunna lämna något internationellt bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Kungahuset bedöms fungera väl och bidrar till Sverige som nation.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Extra viktig Skattekonstruktionerna för drivmedel behöver ses över så att vi på ett rimligt sätt säkerställer en tydlig övergång till förnybara drivmedel utan att det leder till orimliga ekonomiska konsekvenser för privatpersoner och företag. De som verkar utan för storstadsområdenas utbyggda kollektivtrafikservice behöver beaktas särskilt. Vi behöver också se över hur vi kan hantera EU's statsstödsregler.....

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Vi har generellt ett högt skattetryck i Sverige och en allmän höjning av skatt på fastigheter är inte motiverat.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Vi måste ta en ordentlig funderare på hur mycket av vuxna personers fritidsaktiviteter som ska finansieras via skattemedel. Här finns sannolikt utrymme för privata aktörer om förutsättningarna för dessa förbättras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Nuvarande situation där kommunerna har ett stort inflytande även mycket sent etableringsprocesserna är inte rimligt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Det beror på hur ett sådant förbud utformas. Det bör utformas på ett sådant sätt att risken för utsatthet och människohandel minskar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Det är tveksamt varför vi ska ha juridiska kön överhuvudtaget.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Besluten ska tas så nära de som berörs som möjligt. Föräldrar kan i de allra flesta fall göra kloka val.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Det är själva sjukvården som ska finansieras gemensamt inte beroende på vilken verksamhetsform som den utförs i.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Sverige behöver harmonisera sina villkor och förutsättningar med omgivande nationer för att inte skapa obalanser som blir problematiska att hantera.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Extra viktig Det enda rimliga säkerhetsarrangemanget nu och inom överskådlig framtid.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Det är viktigt att hitta rätt balans för att ge ett rimligt grundskydd utan att minska drivkrafterna att komma i arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Det är inte rimligt att så mycket av Sveriges areal ska skyddas av strandskydd. Ett visst strandskydd kan vara motiverat, men inte som en automatik.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Vi har redan ett högt skattetryck och behöver göra både omfördelningar av statens budget samt stimulera den ekonomiska aktiviteten för att på så sätt långsiktigt skapa tillväxt och resurser som bl a kan användas för att stärka vårt försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Jag skulle gärna se ett något smalare uppdrag där en del av den rena underhållningsdelen kunde bantas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Extra viktig Helt missriktat förslag. Det är de fossila drivmedlen som ska bytas ut. Att köra en "bensinmotor" på biobensin, etanol eller biogas samt att köra en "dieselbil" på biodiesel, etanol etc" tror jag är nödvändigt tillsammans med elfordon.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Återkoppling om hur det går i skolan och rent allmänt är mycket viktigt. För min del kan man gärna ha betyg i ännu tidigare årskurser.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Viss omfattning av omfördelning behövs då kommuner inte är isolerade öar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Instämmer.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Vi behöver komma tillrätta med inlåsningseffekterna på svensk bostadsmarknad och skapa förutsättningar för att bygga fler bostäder.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: En på tok alldeles för dyr infrastruktursatsning som kommer att trycka undan andra mer angelägna satsningar under lång tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Vi har för många olika huvudmän inom den gemensamt finansierade sjukvården vilket leder till en splittrad sektor med risk för gränsdragningsproblem och problematisk kompetensförsörjning inom övergripande ledning även på politisk nivå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: I ljuset av erfarenheterna från pandemin och hur arbetslivet förändras borde detta ses över.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Till vissa delar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Erlandsson: Vi kan inte driva elektrifiering och annan utveckling om vi inte kan utvinna t ex metaller. De svenska miljöprövningsprocesserna behöver ses över då de ibland leder till orimligheter som inte kan ha varit lagstiftarens syfte.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Erlandsson: Framför allt behövs en mycket snabbare och effektivare hantering av asylärenden. Vi behöver synka oss för att inte framstå som avvikande jämfört med kringliggande länder.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Erlandsson: Det är tyvärr nödvändigt som ett av verktygen för att bryta brottsutvecklingen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Erlandsson: Generellt behöver vi minska det svenska skattetrycket och fokusera på tillväxt och att skapa mer resurser som även kan användas till finansiering av gemensamma uppgifter. Målsättningen är genom att minska den procentuella beskattningen att öka de totala resurserna att beskatta så att skattemedlen på så sätt kan bli större.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Erlandsson: Det beror på vad som menas med att "skyddas".

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Per Erlandsson har hoppat över denna fråga

Så svarar Per Erlandsson: Det är givetvis inte rimligt att enbart prioritera tre områden