Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Pontus Andersson (fotograf null)

Pontus Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att de delar mina och mitt partis syn på vad som vad som gått snett i Sverige och vad som behöver göras för att komma tillrätta med dessa problem.

Presentera dig själv

30 år gammal. Bor i Rydebäck utanför Helsingborg med min sambo och våra två barn. På fritiden tycker jag om att umgås med min familj, fixa i trädgården, träna och spela golf. Har varit engagerad i Sverigedemokraterna i över 10 år och är sedan årsskiftet invald i riksdagen.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jimmie Åkesson som statsminister. Sverigedemokraterna bildar regering med de partier som delar vår syn på vad som gått snett med Sverige och vilka åtaganden som behövs för att komma tillrätta med dessa.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Pontus Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Pontus Andersson: Så länge friskolan ifråga håller samma eller bättre kvalitet än de kommunala alternativet ser jag inga problem med vinstuttag.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Pontus Andersson: De senaste årens elpriser talar sitt tydliga språk. Sverige är i behov av en ökad energiproduktion, inte minst en som inte är väderberoende. Varken industrin eller hushållen ska behöva anpassa sin energianvändning efter väder och vind.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Pontus Andersson: Otryggheten i Sverige har spårat ur och polisen ska kunna använda alla till buds medel för att få ordning på Sverige. På mer brottsutsatta platser är det rimligt att de får ökade befogenheter.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Pontus Andersson: RUT-avdraget får inte bara svarta jobb att bli vita, det ser också till att få fler människor i arbete. Jag kan rentav tänka mig en utökning av RUT-avdraget till både fler tjänster, men också att avdraget tillåts vara större än idag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Pontus Andersson: Sverige har stora problem med allt från vårdköer till låga pensioner. Det vore därför rimligt att se till att svenska skattemedel går till svenska skattebetalare, snarare än att skickas iväg utomlands.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Pontus Andersson: Kungahuset som institution har varit en grundbult genom hela Sveriges historia. Dess arv är en vital del av både den svenska kulturen och svenskarnas gemensamma minne och summan de tilldelas är dessutom försumbar sett till hela statens budget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Pontus Andersson: Extra viktig Om hela Sverige ska leva så behöver vi skapa förutsättningar för detta. Den höga skatten är inflationsdrivande och påverkar både företag och familjer i flera led, maten vi köper ska inte bara handlas, den ska också produceras och levereras. Förutom att sänka skatten på drivmedel bör också reduktionsplikten tas bort för att få ner kostnaderna rejält.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Pontus Andersson: Extra viktig Varför ska man straffa de som valt att investera i en bostad åt sin familj? De senaste årens ökade levnadskostnader på både drivmedel, el, mat och räntor ska inte kompletteras med ytterligare skatter. Det vore förödande för helt vanliga familjer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Pontus Andersson: Kulturen är ett slukhål i både de kommunala, regionala och statliga budgetarna. När politiker prioriterar hus skattebetalarnas pengar ska spenderas måste fokus ligga på att skapa en bra välfärd och kulturen är inte en del av välfärden.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Pontus Andersson: Oavsett vad man har för åsikt om vindkraften i sig, så måste det vara din eller din kommuns rättighet att kunna säga ifrån om någon vill bygga ett vindkraftverk i närheten av där du bor.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Pontus Andersson: Om man har ont om pengar så ska man arbeta eller utbilda sig för att i framtiden kunna arbeta. Kommuner har stödinsatser för den som är i behov av både mat eller tak över huvudet. Den som ger pengar till en person som tigger hjälper inte den personen, den ser till att personen förstärks i sitt utanförskap.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Pontus Andersson: Eftersom det bara finns två kön, så vore det märkligt att införa ett tredje.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Pontus Andersson: Familjer själva är bäst på att avgöra hur de vill fördela föräldraledigheten, inte politiker. Jag har inget emot att föräldrar delar lika på ledigheten, men då ska det vara för att de själv vill göra så, inte för att någon anser sig veta bättre vad som är bäst för dem.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Pontus Andersson: Jag tror många av de som prövat nätläkartjänster kan instämma i att de fyller en kompletterande funktion och det ofta kan vara smidigare än att gå till en vårdcentral. Det är dock viktigt att verksamheten håller en god kvalité och jag motsätter mig inte att man ser över ersättningen för digitala besök hos privata nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Pontus Andersson: Extra viktig Tillfälliga uppehållstillstånd måste vara regel och medborgarskapet ska vara grunden för permanent boende i Sverige. Situationen i personers hemland kan förändras, liksom personernas anpassning till det svenska samhället och därför är det rimligt om uppehållstillstånden är tillfälliga.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Pontus Andersson: Sverigedemokraterna har sedan länge varnat för Rysslands upprustning och i samband med deras invasion av Ukraina förändrades säkerhetsläget avsevärt. NATO kommer vara en garant för att tillsammans med vårt eget försvar skydda Sverige vid händelse av krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Pontus Andersson: Helt klart. Sverigedemokraterna har sedan länge drivit frågan om ett höjt tak i A-kassan för de första 100 dagarna. Därefter är det rimligt med en succesiv avtrappning för att öka incitamenten att ta ett nytt arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Pontus Andersson: Avflyttning är ett stort problem för många landsbygdskommuner. Ett avskaffat strandskydd hade gett fler människor möjligheten att bygga sina drömbostäder i attraktiva områden, vilket hade minskat avflyttningen och potentiellt ökat inflyttningen av resursstarka människor till många landsbygdskommuner.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Pontus Andersson: Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck. Att regeringen inte lyckas höja försvarsanslagen till 2 % av BNP beror på dåliga prioriteringar, inte på att intäkterna är för små.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Pontus Andersson: Public services uppdrag bör vara att förmedla viktig samhällsinformation. Både SVT och SR producerar mycket som är väldigt bra, så pass bra att det är kommersiellt gångbart. Därför är det också orimligt att genom skatt tvinga medborgarna att betala för tjänsterna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Pontus Andersson: I sinom tid är det full möjligt att både bensin- och dieselbilar försvinner till följd av att priserna på elbilar minskar. Men att förbjuda nyförsäljningen av dessa bilar redan 2025 vore en katastrof för alla som inte har råd med en elbil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Pontus Andersson: Betyg är ett viktigt incitament för både lärare, föräldrar och elever att fånga upp de elever som ligger efter. Detta så man så tidigt som möjligt kan sätta in de insatser som krävs för att eleverna ska nå sina mål.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Pontus Andersson: En omfördelning är rimlig när de handlar om de kommuner som är förlorare på grund av urbaniseringen (landsbygdskommuner). När vi pratar om kommuner som är fattiga på grund av en dåligt förd politik (Malmö t.ex.) är det orimligt med en större omfördelning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Pontus Andersson: När det handlar om sexköp av barn eller personer som uppenbart är utsatta för trafficking är det rimligt personen straffas med minst fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Pontus Andersson: Bostadsmarknaden i Sverige är ur balans, men det handlar inte om att Sverige inte har marknadshyror utan snarare om att vi haft en alldeles för hög invandring på väldigt kort tid. Bostadsbyggandet har inte hängt med i samma utsträckning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Pontus Andersson: Sveriges järnvägar är underfinansierade och eftersatta, vilket leder till att resurser måste sättas där behoven finns. Jag ser hellre att järnvägen rustas upp ordentligt och att fler satsningar görs för att säkerställa funktion för både resenärer och anställda.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Pontus Andersson: För att skapa en mer jämlik vård över hela landet vore det rimligt om staten åtog sig ett större ansvar och vi fick en ökad nationell styrning.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Pontus Andersson: Karensdagen borde avskaffas för de yrkesgrupper som inom sitt yrke är utsatta för en ökad risk att bli sjuk, såsom skol- och förskolepersonal. Situationen innan karensdagens införande var tyvärr inte hållbar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Pontus Andersson: Sverigedemokraterna står bakom parternas överenskommelse som ligger till grund för de kommande förändringarna i Lagen om anställningsskydd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Pontus Andersson: Sverige har enorma naturresurser som bör utnyttjas. Fler gruvor kommer skapa mängder av arbetstillfällen på landsbygden och stärka landets självförsörjning, något som både gynnar klimatet och miljön.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Pontus Andersson: Sverige har under alldeles för lång tid haft en för stor invandring och behöver idag en nettominusinvandring. Fler som inte bidrar till samhället behöver uppmuntras att återvända, samtidigt som invandringen till landet är låg.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Pontus Andersson: Polisen ska få mer resurser och rättsliga verktyg för att kunna använda avlyssning samt övervakning i förebyggande syfte för att förhindra brott. Sådana åtgärder är ofta avgörande i brottsutredningar. Det är dock viktigt att avlyssning inte på ett oacceptabelt sätt träffar vanliga människor, utan fokuseras till gängkriminella miljöer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Pontus Andersson: Att driva in skatt ska aldrig vara ett självändamål och hårt arbete ska löna sig. Att Sverige idag har stora problem med att finansiera en bra välfärd har väldigt lite att göra med att staten får in för lite pengar, utan snarare att regeringen prioriterar fel. Jag ser gärna att man på sikt arbetar för att sänka skatten för alla som arbetar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Pontus Andersson: Nära 30 % av arealen skog i Sverige är redan undantagen från skogsbruk. Den andelen behöver inte öka. När eventuella nya områden behöver undantas för att exempelvis skydda allvarligt hotade arter, bör därför andra skogsområden åter tas i bruk i deras ställe.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Pontus Anderssons val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Lag och ordning