Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linnéa Wickman (fotograf Jonas Forsberg)

Linnéa Wickman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det finns många problem i samhället att ta itu med. Ekonomiska klyftor mellan vuxna som också skapar orättvisor mellan barn, behov av en rättvis klimatpolitik som inte medborgarna ensamma behöver bära och rejäla satsningar för fler jobb, trygg äldreomsorg och en jämlik skola. Det vill jag kämpa för i Sveriges riksdag och bidra till ett ännu bättre Gävleborg för alla oss som bor och lever här.

Presentera dig själv

Jag är en ambitiös och arbetsam socialdemokrat uppväxt i stadsdelen Sätra i Gävle. Mitt politiska engagemang startade när jag var 16 år och har sedan dess kombinerat olika studier och jobb med politiskt engagemang i både kommun och region där jag främst ägnat mig åt skolfrågor och sjukvårdsfrågor. Min starkaste drivkraft är behovet att skapa fler jobb, ökad rättvisa och jämlikhet i vårt samhälle.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Margot Wallström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en Socialdemokratiskt ledd majoritetsregering med ett så starkt stöd som möjligt för S och därmed möjlighet att genomdriva vår politik för en rättvis klimatomställning som skapar jobb i hela landet, bryter segregation och ojämlikhet och tar demokratisk kontroll över vår gemensamma välfärd.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Linnéa Wickman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig Sverige har idag ett världsunikt system där det tillåts att ägare till skattefinansierade skolor kan ta ut skattemedel som vinst. Det har gjort att den svenska skolan blivit alltmer ojämlik med en minskad likvärdighet och ökat stök. Alla pengar vi som samhälle lägger på skolan ska gå till bättre förutsättningar för elever och lärare så vi kan skapa en kunskapsskola med trygghet och studiero.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Kärnkraft är en viktig del av den svenska elproduktionen och kommer vara så framöver. Viljan tycks saknas från branschen att investera i ny kärnkraft och skulle så ske så skulle det på kort sikt ta för lång tid i förhållande till utbyggnad av andra energislag när elektrifieringen av Sverige kräver ökad energiproduktion, till exempel för att industrin ska kunna ställa om i hela landet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Den socialdemokratiska regeringen bygger ut polisen, har höjt ett stort antal straff och har infört en rad nya brott. Många fler brottslingar sitter i fängelse. Men för att bryta nyrekryteringen till de kriminella nätverken krävs andra insatser än visitationszoner. Barn behöver se sina föräldrar gå till jobbet, socialtjänsten få starkare verktyg och skolan behöver vara jämlik med ordning och reda.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Bidrag för RUT-tjänster har underlättat mångas vardag, det är samtidigt viktigt utreda hårdare krav som S-regeringen nyligen tillsatt kopplat till exempelvis krav på kollektivavtal och att utesluta företag som bryter mot lagar och regler. Fusk och arbetslivskriminalitet behöver förhindras även när det gäller branscher som RUT omfattar och som våra skattemedel går till.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Det svenska biståndet är viktigt för att bidra till att bekämpa fattigdom, klimatförändringar, förtryck och ojämställdhet som råder i världen. Pandemin har gjort det tydligare än någonsin att vår värld hänger ihop och att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Biståndet är därför en viktig metod för att bidra till ökad global rättvisa både genom akuta insatser och långsiktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Sverige har i dagsläget sänkt skatten på bensin och diesel till EU:s miniminivåer på grund av de skenande bränslepriserna som följd av Rysslands invasion av Ukraina. Klimatomställningen behöver ske på ett rättvist sätt, men de skenande priserna visar tydligt att beroendet av fossila bränslen måste brytas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Progressiviteten i skattesystemet behöver stärkas så att skatt betalas efter bärkraft. Under lång tid har rikedom i Sverige ökat på grund av vinst på ägande, inte via arbete eftersom Sverige har få kapitalskatter jämfört med andra länder. S har däremot inga förslag på att ta bort den borgerligt införda fastighetsavgiften utan vi vill se en bred skattereform istället.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Intäkter från privatpersoner och från näringslivet till kulturen är ett viktigt komplement till den offentliga finansieringen. Att bredda basen för kulturens finansiering är intressant att undersöka lösningarna för. Men en sådan utveckling får inte ske till bekostnad av de aktörer som inte är lika kommersiellt starka och ofta redan idag har svårt att upprätthålla sin verksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Det kommunala vetot bör finnas kvar så att kommuner fortsatt kan ha inflytande över mark- och vattenanvändningen i sin kommun. Det är också väldigt viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Däremot behöver prövningsprocessen för vindkraft bli både mer förutsägbar, tydlig och effektiv för alla parter. Till exempel genom tidigare besked i processen från kommunerna och ökad kompensation för närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Tiggeri är aldrig en lösning för att komma ur fattigdom. Men att bara förbjuda tiggeri gör inte att orsakerna till tiggeriet försvinner. Hårdare krav behöver ställas i EU för att alla länder ska ta ansvar för att sina medborgare får tillgång till utbildning, jobb och inte utsätts för diskriminering. Lagstiftningen som införts mot människoexploatering är viktig - ingen utsatt ska utnyttjas!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig Barn har rätt till båda sina föräldrar och varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan jobb och föräldraskap. Trots det är det fortfarande kvinnorna som tar huvudansvaret för familjen och uttaget från föräldraförsäkringen är ojämställd. Föräldraförsäkringen bör förbättras genom att individualiseras och delas i tre delar med vardera del åt respektive förälder och en del som båda kan ta ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig Den digitala vården och digitaliseringen går snabbt framåt och är en viktig del av utvecklingen för en mer nära vård. Men utvecklingen med privata nätläkare får inte leda till att de med störst behov av vård trycks undan. Digital vård ska ingå i den skattefinansierade sjukvården som finansieras av regionerna, inte skötas vid sidan av via enskilda privata vårdföretag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Den reglerade invandringen behöver värnas och ansvaret för att ta emot människor på flykt fördelas solidariskt i EU och inom Sverige så att mottagandet möjliggör en god integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Sveriges militära alliansfrihet har tjänat oss väl, skapat stabilitet och hållit Sverige utanför krig i över 200 år. Men när Ryssland olagligt och oprovocerat attackerade Ukraina förändrades verkligheten helt. Genom ökat samarbete kan vi bygga säkerhet med andra när den Europeiska säkerhetsordningen hotas och då är det nödvändigt att söka medlemsskap i Nato tillsammans med Finland.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig A-kassan är en viktig omställningsförsäkring för alla Sveriges löntagare. Att den som tillfälligt blir arbetslös också blir fattig gör inte att fler kommer i arbete eller att den enskilde kan fokusera helt på att få ett nytt jobb. A-kassan har under lång tid urholkats och ett höjt tak i A-kassan i en tid när omställningsbehovet på arbetsmarknaden är stort är en mycket viktig fråga.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: I grunden är strandskyddet viktigt för att säkra allemansrätten, djur och natur. Men strandskyddet behöver reformeras så att regelverket anpassas efter de olika förutsättningar som finns i landet. Förslaget som den socialdemokratiska regeringen lagt som innebär att det blir lättare att bygga strandnära på landsbygden och skyddet tydligare där trycket på bebyggelse är högt är välavvägt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: För att rusta upp det svenska försvaret till en nivå av minst 2% av BNP kommer krävas än större investeringar i försvaret. För att upprustningen ska kunna finansieras på ett långsiktigt stabilt sätt utan att andra viktiga områden prioriteras ned så är en beredskapsskatt där de allra rikaste bidrar en viktig del för att gemensamt finansiera ett stärkt försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Public service bedrivs oberoende av politiska, ekonomiska och kommersiella intressen och har uppdag att journalistiskt spegla hela landet, särskilt de delar där bevakningen är svag. Därför är också SVT, SR och utbildningsradion viktiga delar för vår demokrati och demokratiska samtalet och behöver snarare ett tydligare grundlagsskydd än minskade resurser och ett mer begränsat uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Det går att diskutera när ett möjligt slutår för nyförsäljning av bensin- och dieselbilar bör införas. Men ett slutår bör sättas så att industrin, samhället och människor oberoende av bostadsort ges tillräckligt goda förutsättningar att ställa om, vilket det offentliga måste säkerställa. Det är utifrån detta möjligt att 2030 är ett mer realistiskt slutår än 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig Att införa betyg från årskurs 4 har svagt stöd från lärarfacken och forskningen. Det riskerar snarare att leda till ökad stress i tidig ålder och särskilt påverka motivation och självkänsla negativt för elever som har det svårare i skolan. Det krävs snarare att vi gör upp med marknadsskolan, se till att alla som behöver får tillgång till särskilt stöd och att lärarna får bättre förutsättningar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Länge har urbaniseringen gjort att storstädarna tjänat på en stor inflyttning av personer i arbetsför ålder till bekostnad av lands- och glesbygdskommuner med svåra förutsättningar och ofta en högre kommunalskatt. Hela landet ska kunna utvecklas och utjämningssystemet behöver fortsätta möjliggöra ökad omfördelning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig Prostitution och trafficking är ett av de yttersta tecknen på ett ojämställt samhälle. Att köpa en annan människas kropp ska ge ett mer kännbart straff än böter och det är ett bra och viktigt förslag från S-regeringen att skärpa straffet vid köp av sexuell tjänst liksom straff för andra sexualbrott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig Sverige har tack vare investeringsstödet haft ett rekordstort bostadsbyggande de senaste åren och särskilt inom allmännyttan. Men redan idag är det för många vanliga löntagare och pensionärer svårt att ha råd med hyrorna i nyproduktion, att införa marknadshyror skulle enbart förvärra situationen ytterligare och varken bidra till minskad segregation, fler bostäder eller att fler har råd att bo.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Rekordstora investeringar i infrastruktur i hela landet behöver fortsätta och fullföljas för att bidra till större arbetsmarknadsregioner, snabbare pendling, ökad godstrafik via tåg och klimatomställningen. Befintliga stambanor behöver prioriteras för rust och utbyggnad, till exempel att bygga dubbelspår på Ostkustbanan som utgör Sveriges största flaskhals.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Staten behöver ta ett större ansvar för att regionerna ges tillräckliga resurser för att kunna öka tillgängligheten och stärka vården eftersom förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Samordning och samarbete inom och mellan regioner behöver också öka. Men att detaljstyra sjukvården från Stockholm kommer inte leda till en mer jämlik sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig De som drabbas ekonomiskt av ett karensavdrag är framförallt de som har lägre löner och arbetar i kontaktyrken där det inte är möjligt att jobba hemifrån vid till exempel en förkylning. Grupper som också löper en större risk att bli sjuk på sitt arbete ska inte straffas ekonomiskt och därav bör karensavdraget tas bort, särskilt för dessa yrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig Genom förslaget på reformerad arbetsrätt som Riksdagen röstat igenom i juni 2022 görs ytterligare förenklingar i arbetsgivares möjlighet att säga upp personal och göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Trygghet och en lön som går att leva på är viktigt för Sveriges löntagare och jag ser inte behov av att göra det ännu enklare att säga upp anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linnéa Wickman: Klimatomställningen och elektrifieringen av samhället kräver en ökad tillgång på metaller och återbruk av dem. För att möjliggöra minskade utsläpp och nya energilösningar behöver fler mineraler och metaller brytas i Sverige istället för att importera metaller från icke-demokratiska länder med mycket bristfälliga arbetsvillkor och miljökrav. Inhemsk brytning skapar också nya lokala jobb.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linnéa Wickman: Sverige har idag en lagstiftning på EU:s miniminivåer och den reglerade invandringen som möjliggör en snabb etablering ska värnas för att den som har rätt till skydd ska kunna lära sig språket, utbilda sig och jobba. Sverige bör ta emot sin andel av EU:s totala mottagande och EU:s länder ta ett gemensamt solidariskt ansvar för att hjälpa människor på flykt. Detsamma gäller för Sveriges kommuner.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linnéa Wickman: Skjutningar och konflikter mellan kriminella nätverk plågar bostadsområden och polisen behöver bättre verktyg för att knäcka gängen. Att i höge utsträckning möjliggöra hemlig avlyssning och övervakning för att förhindra brott är ett sådant verktyg som Polisen själva lyft som en förbättring. Den utredning som just nu pågår behöver svara på hur långtgående möjligheter som krävs.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig Det behövs i grunden en bred skattereform i Sverige som också kan samla brett stöd i Sveriges riksdag för att främja både tillväxt och ökad jämlikhet. Skatt ska betalas efter bärkraft och progressiviteten i skattesystemet ska värnas samtidigt som fokus ligger på att fler ska jobba. Stora investeringar krävs i vård, skola, polis, försvar och klimatomställning, rika kommer då också behöva bidra mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linnéa Wickmans val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning

Så svarar Linnéa Wickman: Extra viktig Fler jobb och minskad arbetslöshet där alla barn ser sina föräldrar gå till jobbet, en jämlik skola från förskola till högskola och en trygg vård oavsett var du bor är alla grundförutsättningar för en god välfärd i Sverige. Det är också viktiga grundförutsättningar för att minska ökade klyftor i samhället och kunna lyckas med en rättvis klimatomställning och nya gröna jobb i hela landet.